9. Sınıf / Din Kültürü ve Ahlak B. / Bilgi ve İnanç
  1.  I- Hava sıcaklığın ölçmek
  II- Araç hava yastığın tamir etmek
  III- Otobüs geçiş güzergahın öğrenmek
  IV- Öğle namazının kaç rekat olduğunu bilmek

  Yukarıda belirtilen davranışlar ile bilgi türlerini sırasıyla eşleştiniz.
 • A- Dini bilgi-Gündelik bilgi- Teknik Bilgi- Bilimsel Bilgi
 • B- Bilimsel Bilgi-Teknik Bilgi- Gündelik Bilgi- Dini Bilgi
 • C- Bilimsel Bilgi-Gündelik Bilgi-Teknik Bilgi-Dini Bilgi
 • D- Teknik Bilgi-Bilimsel Bilgi-Gündelik Bilgi-Dini Bilgi
 • E- Gündelik Bilgi-Bilimsel Bilgi-Teknik Bilgi-Dini Bilgi
  • 2.  İnsanda dini sorumluluk olabilmesi için aşağıdakilerden hangilerine ihtiyaç vardır?
 • A- Yalnızca Akıl
 • B- Dindarlık
 • C- Ağırbaşlılık
 • D- Yalnızca İrade Hürriyeti
 • E- Akıl ve İrade Hürriyeti
  • 3.  Hz. Ayşe Hz. Muhammed (s.a.v)'in ahlakını soranlara siz hiç mi Kur'an okumuyorsunuz? Onun ahlakı Kur'an'dı diye cevap vermiştir.
   Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
 • A- Sahih sünnetin ölçüsü Kur'an'dır
 • B- Sahih hadisler mana olarak Kur'an'ı destekler
 • C- Peygamber efendimiz Kurana göre yaşamıştır
 • D- Bazı hadisler Kur'an'da yazılıdır
 • E- Hiç bir hadis Kur'an metni ile karışmamıştır.
  • 4.  Aşağıdakilerden hangisi sadık haber tanımına dahil edilemez?
 • A- kuran
 • B- vahiy
 • C- Mushaf
 • D- İlmihal
 • E- Hiçbiri
  • 5.  I- Evrenin yaratılışı
   II- Ortaçağ tarihi
   III- İnsanın yaratılışı
   IV- Cennet Cehennem
   V-Firavunlar
   VI-Emeviler

   Yukarıdaki konulardan hangisi Kur'an'da dile getirilmez?
 • A- I
 • B- II-VI
 • C- III-IV
 • D- IV-V
 • E- VI
  • 6.  Hakkında kesin bilgi sahibi olmadığın şeyin peşine düşme! Çünkü; kulak göz ve gönül bütün bunlardan sorumludur. (isra 36)

   Ayet mealine göre aşağıdakilerden hangisi emredilmemiştir?
 • A- Hakkında bilgi sahibi olmadığın konuda hüküm verme
 • B- Hakkında bilgi sahibi olmadığın konuda öğrenme
 • C- Hakkında bilgi sahibi olmadığın konuyu başkalarıyla paylaşma
 • D- Hakkında bilgi sahibi olmadığın konuda konuşma
 • E- Hakkında bilgi sahibi olmadığın konuda yorum yapma
  • 7.  Bilgi konusunda, felsefenin bütüncül bakış açısının aksine bilimin parçalı bir yaklaşımı vardır. Bilgi çeşitli alt birimlere bölünerek incelenir.

   Aşağıdakilerden hangisi bilimsel bilginin alt bölümlerinden değildir?
 • A- Fizik
 • B- Matematik
 • C- Astronomi
 • D- Astroloji
 • E- Kimya
  • 9. Sınıf / Din Kültürü ve Ahlak B. / Din ve İslam
   1.  Din ve insan mutluluğu ikilisi için aşağıdakilerden hangi yargıya ulaşılamaz?
 • A- Din ahiret mutluluğunu hedefler.
 • B- Din dünyevi mutluluğu hedefler
 • C- Din hem dünya hem de ahiret mutluluğunu hedefler
 • D- Dünyevi mutluluk din açısından önemli değildir.
 • E- Hiçbiri
  • 2.  Din kelimesinin anlamı aşağıdakilerden hangisiyle eşleştirilemez?
 • A- Ceza, mükafak, kıyamet, ahiret
 • B- Kanun, şeriat, millet
 • C- Kitap, defter
 • D- Teslimiyet, Kulluk, İbadet
 • E- İtaat, Hakimiyet
  • 3.  Halbuki onlara, ancak dini Allah’a has kılarak, hakka yönelen kimseler olarak O’na kulluk etmeleri, namazı kılmaları ve zekâtı vermeleri emredilmişti. İşte bu dosdoğru dindir.

   yukarıdaki ayeti kerimede din hangi anlamda kullanılmıştır?
 • A- İbadet, Teslimiyet
 • B- Sosyal Düzen
 • C- Yardımlaşma
 • D- Millet
 • E- Şeriat
  • 4.  De ki: Allah doğru söylemiştir. Öyle ise hakka yönelen İbrahim'in dinine uyun. O, Allah'a ortak koşanlardan değildi.

   Yukarıdaki ayeti kerime mealinde ibrahim'in dini ifadesinin anlamı nedir?
 • A- İbrahim'in Kitabı
 • B- İbrahim'in Şeriatı
 • C- İbrahim'in Sünneti
 • D- İbrahim'in Soyu
 • E- İbrahim'in oğlu İsmail'i kurban etmesi
  • 5.  Akide kavramı için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
 • A- Akide inanılacak şeylerin sistematik bilgisidir
 • B- İslam Akaidi islam inançlarını ifade eder
 • C- Akide kanaat anlamına gelir
 • D- Akide kavramının çoğulu akaiddir.
 • E- Akide farklı dinlere mensup insan topluluklarının inancının tümünü ifade eder
  • 6.  Din, akıl sahiplerini kendi istekleriyle iyilikleri yapmaya sevk eden ilahî bir nizam olarak Elmalılı Hamdi yazır tarafından dile getirilmiştir. Buna göre kişi dini kendisi isteyecek ve uygulayacaktır. Zorla inandırma veya ibadete teşvik söz konusu değildir.

   Aşağıdakilerden hangisi zorla inandırmanın sonuçlarından biri değildir?
 • A- Zorla inandırma gerçek bir imanı doğurmaz.
 • B- Zorla inandırma nefret uyandırır.
 • C- Zorla inandırma müslümanları güçlü yapar.
 • D- Zorla inandırma münafıkların sayısını çoğaltır.
 • E- Zorla inandırma Peygamberimizin sünnetidir.
  • 7.  I- Akıl sahibi olmayanlar
   II- Çocuklar
   III- Yetişkin erkek ve kadınlar
   IV- Yatalak durumdaki hastalar

   Yukarıdaki gruplardan hangileri dinden sorumlu değildir?
 • A- I-III
 • B- I-II
 • C- I-II-IV
 • D- I-IV
 • E- II-IV
  • 8.  Allah Teâlâ'nın mahlûkatını (yarattıklarını) kendisini bilip tanıyacak ve idrak edecek (anlayacak) bir hal, bir kabiliyet (yetenek) üzere yaratmasıdır.

   Yukarıdaki tarif aşağıdaki kavramlardan hangisi için yapılmıştır?
 • A- Din
 • B- Millet
 • C- Fıtrat
 • D- Şeriat
 • E- Uluhiyet
  • 9.  “Ey iman edenler! Allah’a, Peygamberine, Peygamberine indirdiği kitaba ve daha önce indirdiği kitaba iman edin. Kim Allah’ı, meleklerini, kitaplarını, peygamberlerini ve ahiret gününü inkâr ederse, derin bir sapıklığa düşmüş olur.” (Nisâ suresi, 136. ayet.)

   Yukarıdaki ayet metninde kaç tane iman esası belirtilmiştir?
 • A- 6
 • B- 5
 • C- 7
 • D- 8
 • E- 4
  • 10.  Kadere iman ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
 • A- Kadere iman etmek Kur'an'da emredilmiştir
 • B- Kadere iman etmek Cibril hadisinde belirtilmiştir.
 • C- Kadere iman etmek Ehl-i Sünnet akidesinin bir esası değildir.
 • D- Kadere iman etmek İslam'ın şartlarındandır.
 • E- Hiçbiri
  • 11.  Hz. Adem’den, Hz. Muhammed’e kadar gelen bütün peygamberler aynı esas üzerine gelmiştir. Bu esas Allah’a inanmak, ona kulluk etmek ve ondan başka bir varlığa kulluk etmemektir. Bu esasa verilen isim hangisidir?
 • A- Tevhid
 • B- Adalet
 • C- Nübüvvet
 • D- Keramet
 • E- Mucize
  • 12.  “Şüphesiz, Allah’ı ve peygamberlerini inkâr edenler, Allah’a inanıp peygamberlerine inanmayarak ayrım yapmak isteyenler, ‘(Peygamberlerin) kimine inanırız, kimini inkâr ederiz.’ diyenler ve böylece bu ikisinin (imanla küfrün) arasında bir yol tutmak isteyenler var ya; işte onlar gerçekten kâfirlerdir. Biz de kâfirlere alçaltıcı bir azap hazırlamışızdır.” (Nisa Suresi 151)

   Yukarıdaki ayeti kerime İslam inanç esaslarının özelliklerinden hangisi ile ilgilidir?
 • A- Fıtrata uygunluğu
 • B- Dogmatik olmaması
 • C- İslam inanç esaslarının bütünlüğü
 • D- Kişinin hür iradesine hitap etmesi
 • E- Kimsenin aracılığına ihtiyaç duyulmaması
  • 13.  İnsanın tabiatına ve fıtrata uygun olarak kayıtsız ve şartsız Allah'a (c.c.) teslim olmak, ilah olarak yalnızca Allah’ı (c.c.) kabul etmek ve yalnızca O’na kulluk etmek demektir.
   Yukarıda tanımı yapılan kavram aşağıdakilerden hangisiyle ilişkilidir?
 • A- Fıtrat
 • B- Uluhiyet
 • C- Hanefilik
 • D- Maturidilik
 • E- Haniflik
  • 14.  Yaratıcı ve ibadet edilmeye layık tek varlık olan Allah’a (c.c.) bakan yönüyle din ........... anlamına gelir.
   Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangi kelime gelmelidir?
 • A- Ubudiyet
 • B- Uluhiyet
 • C- Mükafat, Ceza
 • D- Boyun eğme
 • E- Fıtrat
  • 15.  I- Emniyette olmak, güvende olmak, güven vermek.
   II- Kişinin Allah’ın (c.c.) varlığını, birliğini, sıfatlarını, peygamberlerini, ahiret gününü ve bunlardan başka iman edilmesi gereken şeyleri kalp ile tasdik edip dil ile söylemesi.
   III- Son peygamber Hz. Muhammed’e (s.a.v) ve onun tarafından insanlığa bildirilen şeylere hiçbirini dışta bırakmaksızın inanmak, onun doğruluğu konusunda herhangi bir kuşku duymamak

   Yukarıdaki tanımlar hangi kavram için yapılmıştır?
 • A- Teslim olma
 • B- İman etme
 • C- Namaz kılmak
 • D- Fıtrat
 • E- Hiçbiri
  • 16.  I- Kurtuluşa ermek, güven ve emniyette olmak.
   II- Boyun eğmek, itaat, teslim olmak, sulh ve barış yapmak.
   III- Şirkten ve şirk ahlakından uzaklaşıp Allah’ın (c.c.) birliğini ve Hz. Peygamber’in hak oluşunu kabul ederek Allah’ın (c.c.) emrine, peygamberin sözüne uyup teslimiyet göstermek.
   Yukarıdaki tanımlamalar hangi kavram için yapılmıştır?
 • A- Fıtrat
 • B- Uluhiyet
 • C- İslam
 • D- İman
 • E- Ubudiyet
  • 17.  Allah’ın (c.c.) Kur’an’da geçen isimleri 100’den fazladır. Muhtelif hadislerde Allah’a (c.c.) nispet edilen başka isimler de mevcuttur.

   Yukarıdaki tanım hangi kavram için yapılmıştır?
 • A- Esmaur-Resul
 • B- Esmaul-Melaike
 • C- Esmaul-Hasen
 • D- Esmaul-Huseyn
 • E- Esmaul-Husna
  • 18.  Cibril hadisi için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
 • A- Cibril Hadisinde İslam'ın tanımı yapılmıştır.
 • B- Cibril Hadisinde İhsan'ın tanımı yapılmıştır.
 • C- Cibril Hadisinde İman'ın tanımı yapılmıştır.
 • D- Cibril Hadisinde Kıyametin ne zaman kopacağı bildirilmiştir.
 • E- Hiçbiri
  • 9. Sınıf / Din Kültürü ve Ahlak B. / İslam ve İbadet
   9. Sınıf / Din Kültürü ve Ahlak B. / Gençlik ve Değerler
   1.  Dini değerlerin kaynağı hususunda aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
 • A- Dini değerler İslam alimleri tarafından belirlenir.
 • B- Dini değerler toplum tarafından belirlenir.
 • C- Dini değerlerin kaynağı Kur'an ve hadislerdir.
 • D- Dini değerlerin kaynağı peygamberimizden sonra halifelik yapan 4 kişidir.
 • E- Dini değerlerin kaynağı diyanet işleri başkanlığıdır.
  • 2.  Değer konusunda aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
 • A- Değerler toplumun ürünleridir.
 • B- Manevi değerler helal ve haram olarak nitelik alırlar.
 • C- Toplumun örf ve adetleri manevi değerlerdendir.
 • D- Toplumun inançları manevi değerlerdendir.
 • E- Toplumun bilimsel ürünleri maddi değerlerden değildir.
  • 3.  Ahlak aşağıdaki kelimelerden hangisi ile anlaşılamaz?
 • A- Huy
 • B- Mizaç
 • C- Karakter
 • D- İtaat
 • E- Tabiat
  • 4.  Dinin kelime olarak anlamı dikkate alındığında aşağıdaki kelimelerden hangisi bu tanımla ilişkilendirilemez?
 • A- Ticaret
 • B- İtaat
 • C- Kulluk
 • D- Boyun Eğme
 • E- Hakimiyet
  • 5.  Evlere girdiğiniz zaman birbirinize, Allah katından mübarek ve hoş bir esenlik dileği olarak selam verin ayeti ile müslümanlar hangi geleneği nasıl yapmışlardır?
 • A- Selam geleneği-Selamun aleykum
 • B- Selam geleneği-Merhaba
 • C- Akraba ile iyi ilişkiler-Günaydın
 • D- Toplumsal yardımlaşma- Ev ziyaretleri
 • E- Hiçbiri
  • 6.  Metin bey, oğlunu evlendirmek için hazırlık yapmaktadır. Kız evinin içkisiz düğün teklifine pek sıcak bakmasa da konuyu eşiyle görüşeceğini belirtmiştir. Kendisi de düğünlerde içki içilmesini normal karşılamaktadır.
   Metin beyin bu konudaki görüşünü dinî açıdan değerlendiriniz?
 • A- Dinimiz adetleri önemsediği için arada haram işlenebilir.
 • B- Dinin haram saydığı adetler müslümanlar tarafından yapılmamalıdır.
 • C- Din haram saysa da zorunlu durumlarda bunları yapmak mekruhtur.
 • D- Herkes Allah'ın haram kıldığı bir şeyi işlemeye başlamışsa pek günah sayılmaz.
 • E- Hiçbiri
  • 7.  Sözlük anlamı, bir işi yerli yerine koyma, hak sahibine hakkını verme anlamına gelen değer hangisidir?
 • A- Hikmet
 • B- Adalet
 • C- Şecaat
 • D- Mizac
 • E- Fıtrat
  • 8.  Kişinin inanç, tutum, değer, mizaç, duygu gibi yönleriyle fiziksel, ruhsal ve duygusal yönlerini ele alan kavram hangisidir?
 • A- Fıtrat
 • B- Huy
 • C- Kişilik
 • D- Denge
 • E- Hiçbiri
  • 9.  Bireyin duygu ve davranış boyutlarını ifade eden kavram hangisidir?
 • A- Mizaç
 • B- Kişilik
 • C- Alışkanlık
 • D- Huy
 • E- Fıtrat
  • 10.  Değer için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
 • A- İki aşırı davranışın orta noktasıdır.
 • B- Sonucu iyilik olarak ortaya çıkar
 • C- Fıtratın zıddı bir kavramdır.
 • D- Kur'an'da tavsiye edilen pek çok değer vardır.
 • E- Adaletli olmak bir değerdir
  • 11.  Savurganlık ve cimrilik arasındaki orta noktayı ifade eden değer hangisidir?
 • A- Zekat
 • B- Sadaka
 • C- adalet
 • D- Cömertlik
 • E- Hiçbiri
  • 12.  Arzu kuvvetinin dengelenmesiyle hangi değer ortay çıkar?
 • A- İffet
 • B- Şecaat
 • C- Adalet
 • D- Hikmet
 • E- Nezaket
  • 13.  Emrolunduğun şekilde ................ ol ayetinde noktalı yere gelen uygun kelimeyi belirtiniz.
 • A- Adaletli
 • B- Hikmetli
 • C- Şecaatli
 • D- Düşünen
 • E- Dosdoğru
  • 14.  Allah size, emanetleri mutlaka ............. vermenizi ve insanlar arasında hükmettiğiniz zaman ............. hükmetmenizi emrediyor. ayet mealinde boşluklara uygun kelimeleri işaretleyiniz.
 • A- akrabalarınıza-güzellikle
 • B- ehline-adaletle
 • C- Cemaate-güzel bir şekilde
 • D- Millete-adaletle
 • E- ehline-güzel bir şekilde
  • 15.  Hiçbir baba çocuğuna güzel terbiyeden daha üstün bir hediye vermemiştir. (Hadis)
   Yukarıdaki hadisten aşağıdakilerden hangi sonuç çıkarılamaz?
 • A- İnsan değerleri ailede kazanmaya başlar.
 • B- Aile değer ilişkisi vazgeçilmezdir.
 • C- En büyük miras ahlak mirasıdır.
 • D- Anne babalar çocuklarına güzel ahlak aşılamalıdır.
 • E- Zenginlik ebeveynlerin çocuklarına bıraktığı mallar ile elde edilir.
  • 16.  ........... müminin yitiğidir nerede bulursa onu alır hadisinde boş bırakılan yere uygun ifadeyi işaretleyiniz.
 • A- Hikmet
 • B- Para
 • C- Mal
 • D- Cesaret
 • E- Mürüvvet
  • 17.  Bir topluma olan kininiz sizi ............ sevk etmesin.
   Yukarıdaki maide suresinin 8. ayetinin bir kısmının meali verilmiştir. Noktalı yere uygun ifadeyi işaretleyiniz.
 • A- Düzensizliğe
 • B- Dengesizliğe
 • C- Adaletsizliğe
 • D- Ahlaksızlığa
 • E- Görgüsüzlüğe
  • 18.  Rabbin, sadece kendisine kulluk etmenizi, anne babanıza da ihsan etmenizi (iyi davranmanızı) kesin bir şekilde emretti. Onlardan biri veya her ikisi senin yanında yaşlanırsa, kendilerine ‘öf!’ bile deme, onları azarlama, ikisine de güzel söz söyle. Onlara merhametle ve alçak gönüllülükle kol kanat ger. ‘Rabbim! Onlar nasıl küçükken beni şefkatle eğitip yetiştirdilerse şimdi sen de onlara merhamet göster’ diyerek dua et.

   Yukarıdaki ayette anne babaya ihsan edilmesi emredilmektedir. Ayette ihsanın hangi çeşidi zikredilmemiştir?
 • A- anne babaya iyi davranmak
 • B- anne babaya güzel söz söylemek
 • C- anne babayı azarlamamak
 • D- anne babaya dua etmek
 • E- anne baba ile namaz kılmak
  • 19.  Akrabaya, yoksula ve yolcuya hakkını ver. Gereksiz yere de saçıp savurma!
   Yukarıdaki ayet mealinde hakkını kelimesinden çıkarılacak sonuç hangisi olamaz?
 • A- Müslümanın malında yoksulun, akrabanın ve yolcunun hakkı vardır.
 • B- Mal Allah'ın bir emanetidir.
 • C- Mal sorumsuzca saçıp savrulacak bir nesne değildir.
 • D- Akraba, yoksul ve yolcuya zekat düşmez.
 • E- Hiçbiri
  • 9. Sınıf / Din Kültürü ve Ahlak B. / Gönül Coğrafyamız
   1.  I- Medeniyet şehirli hayatın ürünüdür
   II- Medeniyet yereldir
   III-Medeniyet çeşitli kültürlerin etkileşiminden doğar
   IV-Medeniyetler ihtiyaçlara cevap veremediğinde çöker.
   Yukarıdaki yargıların hangileri doğrudur?
 • A- I-III
 • B- II-III
 • C- I-III-IV
 • D- II-III-IV
 • E- Yalnızca II
  • 2.  Aşağıdaki yargılardan hangisi kültür için söylenemez?
 • A- Kültür yereldir
 • B- Kültür millîdir
 • C- Kültür evrenseldir
 • D- Kültür mahallidir
 • E- Hiçbiri
  • 3.  Medeniyet için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
 • A- Medeniyet bir milletin örf ve adetlerinin tümüdür
 • B- Medeniyet, iki veya daha fazla kültürün bileşkesidir
 • C- Medeniyet bir bölge ile sınırlandırılır
 • D- Medeniyetin kaynağı köydür
 • E- Medeniyet her zaman yararlı ve doğru sonuçlar doğurur
  • 4.  Kudüs haçlı işgalinden hangi tarihte, hangi savaşla ve hangi komutan tarafından kurtarılmıştır?
 • A- 1187-Akka Savaşı-Selahattin Eyyubi
 • B- 1197-Hıttin Savaşı-Selahattin Eyyubi
 • C- 1187-Hıttin Savaşı-Nureddin Zengi
 • D- 1197-Hıttin Savaşı-Nureddin Zengi
 • E- 1187-Hıttin Savaşı-Selahattin Eyyubi
  • 5.  Hoca Ahmet Yesevi dergahına gelerek onun eğitiminden geçenlere aşağıdaki isimlerden hangisi ad olarak verilmekteydi?
 • A- Mücahidan
 • B- Muharip
 • C- Alperen
 • D- Murahibun
 • E- Hiçbiri
  • 6.  Alperen ve Gazi Derviş ünvanları kimler için kullanılmaktaydı?
 • A- İmam Azam'ın öğrencileri
 • B- Hacı Bektaş Veli Bağlıları
 • C- İmam Rabbani Bağlıları
 • D- Mevlana Bağlıları
 • E- Hoca Ahmet Yesevi Bağlıları
  • 7.  Müslüman Hint kültür havzasının oluşumunda ve Hindistan'ın fethinde en çok hangi komutanın hizmeti vardır?
 • A- Gazneli Sultan Mahmut
 • B- Sultan Sencer
 • C- Alparslan
 • D- Gazi Hüsrev Paşa
 • E- Sultan Melikşah
  • 8.  İslam medeniyeti aşağıdaki coğrafyaların hangisinde etkin olmamıştır?
 • A- Anadolu
 • B- Türkistan
 • C- İber Yarımadası
 • D- İzlanda
 • E- Hicaz
  • 9.  İslam medeniyetinin somut olmayan en büyük kültür mirası aşağıdakilerden hangisidir?
 • A- İslam hukukunun İslam ülkesindeki tüm kültürler tarafından kabul edilmesi
 • B- İslam inancının bir çok ulus tarafından kabul edilmesi
 • C- Arapçanın resmi dil olarak kabül edilmesi
 • D- Farklı din ve kültür mensuplarının barış içinde birlikte yaşama tecrübesi
 • E- Farklı din ve kültürlerin İslam tasavvufunu ortak görüş olarak kabul etmesi
  • 10.  Aşağıdaki eşleştirmelerden hangileri yanlıştır?
 • A- Halife Me'mun - Beytül Hikme
 • B- Halife Mansur- Bağdatın inşası
 • C- Alparslan - Malazgirt Savaşı
 • D- Sultan Sencer - Hayber Savaşı
 • E- Fatih Sultan Mehmet - Bosna Hersekin Fethi
  • 11.  1990'lı yıllarda ülkedeki komünizm idaresi yıkıldıktan sonra Bosna Hersek cumhurbaşkanı olan kişi kimdir?
 • A- Aliya İzzetbegoviç
 • B- Ahmet Doğan
 • C- Ebulfez Elçibey
 • D- Sadık Ahmet
 • E- Rauf Denktaş
  • 12.  Aşağıdaki kitaplardan hangisi Aliya İzzetbegoviç tarafından yazılmıştır?
 • A- İslam Deklerasyonu
 • B- Kuzey ve Güney arasında İslam
 • C- Müslüman Gençler İçin Rehber
 • D- Gençlerle Başbaşa
 • E- Yoldaki İşaretler
  • 13.  Endülüs aşağıdaki komutanlardan hangisi tarafından fethedilmiştir?
 • A- Halid b. Velid
 • B- Üsame b. Zeyd
 • C- Tarık b. Ziyad
 • D- Ukbe b. Nafi
 • E- Amr b. As
  • 14.  Ukbe b. Nafi hangi bölgeyi fethetmiştir?
 • A- Endülüs
 • B- Mısır
 • C- Mağrip
 • D- Hicaz
 • E- Şam
  • 15.  Divan-ı Hikmet kim tarafından yazılmıştır?
 • A- Ömer b. Abdülaziz
 • B- Hoca Ahmed Yesevi
 • C- İmam Gazali
 • D- Ebu Hanife
 • E- Mevlana Celaleddin Rumi
  • 16.  Fususil-Hikem isimli eserin yazarı kimdir?
 • A- Yunus Emre
 • B- Mevlana Celaleddin Rumi
 • C- Cüneydi Bağdadi
 • D- Beyazıd-i Bistami
 • E- Muhyiddin ibn Arabi
  • 17.  Aşağıdaki eserlerden hangisi İbn Haldun'a aittir?
 • A- Divanı Hikmet
 • B- Mukaddime
 • C- Divan-ı Kebir
 • D- Füsusil-Hikem
 • E- Atabetül-Hakayık
  • 18.  İbn Sinanın 600 yıl dünya üniversitelerinde okutulmuş tıpla ilgili eseri hangisidir?
 • A- Kitabul-Mesnevi fi't-Tıb
 • B- Kitabu't-Tıp
 • C- Kitabul-Cebr vel-Mukabele
 • D- el-Kanun fit-Tıp
 • E- Kitabul-Felsefe
  • 19.  Medine şehrinin Hicretten önceki ismi aşağıdakilerden hangisidir?
 • A- Yesrib
 • B- Menah
 • C- Münevver
 • D- Taif
 • E- Hayber
  • 20.  Osmanlı sultanları hicazın fethinden sonra aşağıdaki ünvanlardan hangisini kullanmışlardır?
 • A- Hakimul-Hicaz
 • B- Hadimul-hicaz
 • C- Hakimul-Mekke
 • D- Hakimul Haremeyn
 • E- Hadimul-Haremeyn
  • 21.  Arap yarımadasının aşağıdaki bölgelerden hangisi ile sınırı yoktur?
 • A- Şam
 • B- Irak
 • C- Kızıldeniz
 • D- Hint Okyanusu
 • E- Mağrip
  • 22.  Kudüs hangi halife zamanında fethedilmiştir?
 • A- Hz. Ebubekir
 • B- Hz. Osman
 • C- Hz. Ömer
 • D- Hz. Ali
 • E- Muaviye
  • 23.  Küdüsün diğer adı nedir?
 • A- Darus-Selam
 • B- Medinetüs-Selam
 • C- Şehrus-Selam
 • D- Darul-Kebir
 • E- Medinetül-Kebir
  • 24.  Kubbetüs-Sahra hangi şehirdedir?
 • A- Şam
 • B- Medine
 • C- Bağdat
 • D- Musul
 • E- Kudüs
  • 25.  Kudüs hangi padişah zamanında ve hangi tarihte Osmanlı hakimiyetine girmiştir?
 • A- Kanuni Sultan Süleyman-1600
 • B- Yavuz Sultan Selim-1517
 • C- Yavuz Sultan Selim-1532
 • D- Kanuni Sultan Süleyman-1517
 • E- Kanuni Sultan Süleyman-1527
  • 26.  Gazzeye yardım götüren ................. gemisi .................... yılında İsrail tarafından engellenmiştir.
   Boşluklara uygun gelen bilgileri işaretleyiniz.
 • A- Mavi Marmara-2011
 • B- Mavi Marmara-2010
 • C- Yeşil Marmara-2011
 • D- Mavi Ege-2010
 • E- Mavi Boğaz-2011
  • 27.  Osmanlı padişahlarından hangisi Yahudilerin Filistine yerleşim planlarına engel olmak için büyük bir çaba harcamıştır?
 • A- Sultan II. Abdulhamit
 • B- II. Beyazıt
 • C- Yavuz Sultan Selim
 • D- Sultan 1. Abdülhamit
 • E- Sultan Abdulaziz
  • 28.  Türkiye Kudüsü hangi tarihte Filistin devletinin başkenti olarak tanımıştır?
 • A- 2007
 • B- 2017
 • C- 2010
 • D- 2018
 • E- 2012
  • 29.  Şam şehrinin diğer adı nedir?
 • A- Humeş
 • B- Dımeşk
 • C- Cenub-ı Halep
 • D- Trabluşşam
 • E- Şark-ı Beyrut
  • 30.  Şam şehri kesin olarak hangi tarihte Osmanlı hakimiyetine girmiştir?
 • A- 1521
 • B- 1621
 • C- 1435
 • D- 1522
 • E- 1527
  • 31.  Osmanlı döneminde hacılara dağıtılmak üzere Mekke ve Medineye gönderilen değerli eşyaları taşıyan kervanlara ne isim verilmekteydi?
 • A- Hicaz alayı
 • B- Surre alayı
 • C- Mekke alayı
 • D- Medine alayı
 • E- Hicaz kervanı
  • 32.  Beytül-Hikme için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
 • A- Bağdat'ta kurulmuştur
 • B- Halife Me'mun zamanında kurulmuştur
 • C- Çeşitli dillerden arapçaya tercümeler yapılmıştır
 • D- Bu kurumda sadece Müslüman alimler çalışmıştır
 • E- Bu kurumda Müslümanların dışında başka dinlere mensup alimler de çalışmıştır
  • 33.  Aşağıdaki türbe ve şehir eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
 • A- İmam Azam Türbesi - Bağdat
 • B- Abdülkadir Geylani Türbesi- Bağdat
 • C- Hz. Hüseyin Türbesi - Kerbela
 • D- Hz. Ali Türbesi - Necef
 • E- Hz. Ali Türbesi - Kerbela
  • 34.  Bağdat hangi padişah zamanında Osmanlı topraklarına katıldı?
 • A- Kanuni Sultan Süleyman
 • B- Yavuz Sultan Selim
 • C- II. Beyazıt
 • D- Fatih Sultan Mehmet
 • E- III. Murat
  • 35.  Tarihte adı Güneşin doğduğu yer anlamına gelen, Nişabur, Merv ve Herat şehirlerini içine alan bölgeye ne isim verilmekteydi?
 • A- Hicaz Bölgesi
 • B- Maveraünnehir Bölgesi
 • C- Horasan Bölgesi
 • D- Kazan Bölgesi
 • E- Irak Bölgesi
  • 36.  Seyhun ve Ceyhun nehirleri arasında bulunan ve adı nehrin öbür yakası anlamına gelen bölge neresidir?
 • A- Maveraüs-Seyhun
 • B- Maveraül-Ceyhun
 • C- Maveraün-nehir
 • D- Maveraün-nil
 • E- Maveraul-Fırat
  • 37.  Piri Türkistan olarak bilinen kişi kimdir?
 • A- Mevlana
 • B- Yunus Emre
 • C- Hoca Ragıp
 • D- İmam Rabbani
 • E- Hoca Ahmet Yesevi
  • 38.  Aşağıdaki alimlerden hangisi Türkistan bölgesinde yetişmemiştir?
 • A- İmam Maturidi
 • B- İmam Ebu Hanife
 • C- İmam Buhari
 • D- İmam Tirmizi
 • E- Ali Kuşçu
  • 39.  Hint alt kıtasında yetişen son dönem alimlerinden Muhammed İkbal'in eseri aşağıdakilerden hangisidir?
 • A- Mesnevi
 • B- Sahihi Buhari
 • C- Sünen-i Tirmizi
 • D- Mektuplar
 • E- Cavidname
  • 40.  Aşağıdaki alimlerden hangisi Anadolu coğrafyası dışında yetişmiştir?
 • A- Nasirüddin Tusi
 • B- Molla Fenari
 • C- Akşemseddin
 • D- Hacı Bayram Veli
 • E- Muhammed Hamdi Yazır
  • 41.  Ezher Camii ve medresesi nerededir?
 • A- Suriye
 • B- Kudüs
 • C- Hicaz
 • D- Mısır
 • E- Endülüs
  • 42.  1004 yılında Kahirede kurulan ve içinde dini ilimler yanında Felsefe, mantık, tıp ve matematik alanlarında çalışmalar yapılan kurumun adı nedir?
 • A- Darul-İlim
 • B- Darul-Hadis
 • C- Beytül-İlm
 • D- Darul-Hikme
 • E- Beytül-Hikme
  • 43.  Aşağıdaki şehirlerden hangisi Endülüs'te kurulmuştur?
 • A- Kurtuba
 • B- Kufe
 • C- Necef
 • D- Rey
 • E- Nişabur
  • 44.  İbn Rüşd hangi bölgede yetişen alimlerdendir?
 • A- Kuzey Afrika
 • B- Mısır
 • C- Maveraünnehir
 • D- Endülüs
 • E- Hicaz
  • 45.  Ey insanlar, sizi bir erkek ve bir dişiden yarattık ve birbirinizle tanışmanız için sizi kavimlere ve kabilelere ayırdık. Allah katında en değerliniz en ................ olanınızdır. Allah her şeyi bilmektedir ve her şeyden haberdardır. (Hucurat Suresi, 13. Ayet) ayetinde boş bırakılan alana uygun kelimeyi işaretleyiniz.
 • A- Takvalı
 • B- güzel
 • C- cömert
 • D- eli açık
 • E- zengin
  • 46.  Suriyenin İslam topraklarına katılmasında hangi komutan etkili olmuştur?
 • A- Hz. Ali
 • B- Halid b. Velid
 • C- Usame b. Zeyd
 • D- Yusuf b. Ömer
 • E- Sa'd b. Ebi Vakkas
  • 47.  İran'ın İslam topraklarına katılması hangi halife zamanında gerçekleştirilmiştir?
 • A- Hz. Ömer
 • B- Hz. Ali
 • C- Muaviye
 • D- Ömer b. Abdulaziz
 • E- Hz. Osman
 • Toplam Tıklama: 1403407   Aktif Ziyaretçi Sayısı: 75
  Bu web sitesi en iyi internet explorer 6.0 ve üstü tarayıcılarda ve 1024*728 ekran çözünürlüğünde görüntülenir.