9. Sınıf / Din Kültürü ve Ahlak B. / İnsan ve Din
  1.  İnsan, irade ve sorumluluk sahibi bir varlıktır. Seçme ve karar verme özgürlüğünü dilediği şe-kilde kullanabilir. Sonuçta iyi veya kötü yönde yaptığıtercihlerden sorumlu tutulacağınıbilir. Ayrıca insan, bu özellikleri sayesinde vahyin muhatabı olmuştur. Bu nedenle ilahî mesajın anlaşılması ve duyurulmasından da sorumlu tutulmuştur.
  Yukarıdaki ifadeye göre insan için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
 • A- İnsan irade ve sorumluluk sahibidir
 • B- İnsan seçme ve karar verme özgürlüğünü dilediği şekilde kullanır
 • C- İnsan yaptığı tercihlerinden sorumlu tutulacağını bilir
 • D- İnsan vahye muhatap olmuştur.
 • E- İnsan topluluk içinde barış içinde yaşamalıdır.
  • 2.  Fıtrat kavramı için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
 • A- Fıtrat insanın doğuştan sahip olduğu özelliklerdir.
 • B- Fıtrat ahlaktır.
 • C- Fıtrat insanda sonradan kazanılan özelliklerdir.
 • D- Fıtrat kültürel olarak kazanılan özelliklerdir.
 • E- Hepsi
  • 3.  Dinin tarihteki varlığı hususunda aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
 • A- Din ilk insandan beri vardır.
 • B- Bütün insan topluluklarına peygamber gönderilmiştir
 • C- İlahi dinler tevhid esasına göre gönderilmiştir.
 • D- İlahi dinler evrimleşerek tek tanrı inanışına ulaşmışlardır.
 • E- Hiçbiri
  • 4.  İnsanın inanma ihtiyacını karşılayan olgu aşağıdakilerden hangisidir?
 • A- Din
 • B- Ahlak
 • C- Töreler
 • D- Adetler
 • E- Hepsi
  • 5.  Din ve insan ilişkisi hususunda aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
 • A- Din insanın sosyal hayatını düzenler.
 • B- Din insana aklını güzel yollarda kullanmayı tavsiye eder.
 • C- Din insana geçim araçlarını nasıl edineceğini öğretir.
 • D- Din iktisadi faaliyetleri güzel şekilde ortaya koymayı tavsiye eder.
 • E- Hiçbiri
  • 6.  Bilesiniz ki kalpler ancak Allah'ı anmakla huzur bulur (Ra'd Suresi 28. Ayet)
   Yukarıdaki ayet bağlamında aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
 • A- Mutluluk Allah'I anmakla elde edilir.
 • B- Huzur Allah'I anmakla elde edilir.
 • C- Huzur ve mutluluğun kaynağı Allah inancıdır.
 • D- İnsan çalışmakla huzur bulabilir.
 • E- Din, huzuru Allah inancına bağlamaktadır.
  • 7.  Tarih boyunca yaşamış toplumlar ya bir dini inanç veya bir felsefi düşünceyi benimsemişlerdir. Aşağıdaki kavramlardan hangisi dini inanç çeşitleriyle ilgili bir kavram değildir?
 • A- Empresyonizm
 • B- Agnostisizm
 • C- Politeizm
 • D- Monoteizm
 • E- Ateizm
  • 8.  Büyük müfessir ve kelamcı Fahreddin er-Razi'nin Allah'ın varlığına ilişkin yüz delili anlatacağı bir toplantı haber verilen yaşlı bir kadın, büyük alim hakkında demek ki onun yüz şüphesi varmış, oysa ben Allah'a delilsiz inanıyorum demiştir.
   Yukarıdaki anlatıda yaşlı kadının imanı hakkında neler söylenemez?
 • A- Yaşlı kadının inancı taklide dayalıdır.
 • B- Yaşlı kadının inancı araştırmaya dayalı değildir.
 • C- Yaşlı kadın inandığı şeyi gayet iyi bilmektedir.
 • D- Yaşlı kadın müslümandır.
 • E- Yaşlı kadın mü'mindir.
  • 9.  Monoteizm(Tevhid İnancı) için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
 • A- Tek tanrı inancı çok tanrıcı inancın evrimleşmesi ile doğmuştur.
 • B- Tek tanrı inancı ilk insan ve ilk peygamberden beri vardır.
 • C- Tek tanrı inancı insan merkezli bir tanrı inancıdır.
 • D- Tek tanrı inancı politeizmdir.
 • E- Hepsi
  • 10.  Politeizm ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
 • A- Politeizm iki ve ikiden fazla tanrı inancını ifade eder.
 • B- Politeizm tek tanrı anlayışını kabul etmez.
 • C- Politeizm birden fazla puta tapmayı ifade eder.
 • D- Politeizm tek tanrı inancını ifade eder.
 • E- Hiçbiri
  • 11.  Aşağıdakilerden hangisi vahiy kaynaklı dinlerin ortak özelliklerinden değildir?
 • A- Peygamberler tarafından bildirilir.
 • B- Tek Allah'a inanmak en temel esaslardandır.
 • C- Sadece Allah'a ibadet edilir.
 • D- Tek peygambere inanılır ve tek mezhepe göre ibadet edilir.
 • E- Allah tarafından gönderilmiştir.
  • 12.  “Eğer yerde ve gökte Allah’tan başka tanrılar bulunsaydı, yer ve gök, (bunların nizamı) kesinlikle bozulup gitmişti. Demek ki arşın Rabb’i olan Allah, onların yakıştırdıklarısıfatlardan uzaktır.”
   Yukarıda yer alan Enbiyâ suresi, 22. ayet Allah'ın hangi sıfatını anlatmaktadır?
 • A- Allah'ın birliğini
 • B- Allah'ın varlığını
 • C- Yerde ve gökte olan nizamı
 • D- Hiç bir şeyin Allah'a denk olamayacağını
 • E- Hiçbiri
  • 13.  Aşağıdaki inanç türlerinden hangisi vahiy kaynaklıdır?
 • A- Yahudilik
 • B- Mecusilik
 • C- Maniheizm
 • D- Satanizm
 • E- Putperestlik
  • 14.  Aşağıdaki ifadelerden hangisi dinin insan hayatındaki yerini göstermez?
 • A- Din insanlar arasında merhamet, sevgi ve barışduygularının ortaya çıkmasınısağlar.
 • B- Dinî değerler toplumların birlik ve beraberlik içerisinde yaşamalarına katkıs ağlar.
 • C- Din insanıyersiz korkulardan ve bencil duygulardan uzaklaştırır.
 • D- Din insanın yüce bir varlığa inanıp sığınma ihtiyacınıkarşılar.
 • E- Din insanı bağnaz ve hoşgörüsüz yapar.
  • 15.  Aşağıdakilerden hangisi tek tanrı inancıyla bağdaşmaz?
 • A- Tanrı kendisine ibadet edilendir
 • B- Tanrı'nın gücü sınırlıdır.
 • C- Tanrı birdir.
 • D- Evreni yaratan Tanrı'dır.
 • E- Tek tanrı inancının özünü tevhid oluşturur.
  • 16.  Aşağıdakilerden hangisi İslam inanç kültürü ile bağdaşmaz?
 • A- Para ile imanın kimde olduğu belli olmaz.
 • B- İnsan, Allah'a doğrudan ibadet edebilir.
 • C- İnsan, dua etmek için ağzı dualılardan yardım istemelidir.
 • D- İbadet, cemaatle de tek başına da yapılabilir.
 • E- İbadet, insanın Allah ile iletişimidir.
  • 17.  19. Yüzyıl batılı sosyologlardan bir kısmı (örn. Emile Durkheim) çok tanrılı dinlerin tek tanrılı dinlerden önce geldiğini, insanın giderek tek tanrı inanışına kavuştuğunu iddia etmiştir.
   Bu iddiayı temellendirmek içinde Afrika veya Güney Amerika yerlilerinin inanç biçimlerine müracaat etmişlerdir.
   Yukarıdaki iddia hangi açıdan zayıftır?
 • A- Az bir bilgi ile bütün dinler aynı tarihin ürünü sayılmıştır.
 • B- Az bir bilgi ile peygamberlik yok sayılmıştır.
 • C- Az bir bilgi ile Allah'ın vahiy gönderebileceği reddedilmiştir.
 • D- Az bir bilgi ile vahye dayalı kutsal kitaplar reddedilmiştir.
 • E- Hepsi
  • 18.  I- Geçmiş tarihte yapılan savaşlar neticesinde galipler inanç biçimlerini mağluplara dayatmışlardır.
   II- Ticari ilişkiler inanç ilişkilerini de doğurmuştur.
   III- İnançlar bazen barışçı bir biçimde birbirlerinden etkilenmiş olabilir.
   IV- Peygamberler doğru inancı tavsiye etmişlerdir.
   V- Peygamberler vahiy bilgisiyle insanları doğru yola çağırmışlardır.

   Yukarıdaki maddeler bağlamında düşünüldüğünde hangileri çok tanrılı din inancının ortaya çıkmasını sağlamış olabilir?V
 • A- I-II
 • B- I-II-III
 • C- II-IV-V
 • D- IV-V
 • E- I-V
  • 19.  Türklerin İslamiyetten önceki inançlarında var olan bazı inançların İslami bir renge bürünerek günümüzde yaşaması aşağıdakilerden hangisiyle izah edilebilir?
 • A- Kültür,değişmeyen bir niteliktir.
 • B- Kültürün izleri sonraki nesillerde silinir.
 • C- Toplum değişir, kültür de farklı bir şekilde varlığını sürdürür.
 • D- Toplumlar dini kutsal kitaptaki şekliyle yaşar.
 • E- Kutsal kitap bilgisi, kültürün getirdiklerini yok eder.
  • 20.  Eğer Tanrı yoksa her şey mübahtır Dostoyevski
   Yukarıdaki söz dikkate bağlamında Tanrı inancı olmayanlar hakkında hangi kanaate varılabilir?
 • A- Tanrıya inanmayanlar için haram yoktur.
 • B- Tanrıya inanmayanlar ahlaklı olabilirler.
 • C- Tanrıya inanmayanlar agnostiktir.
 • D- Tanrıya inanmayanlar da insandır.
 • E- Tanrıya inanmayanlar ateisttir.
  • 9. Sınıf / Din Kültürü ve Ahlak B. / İbadet ve Temizlik
   1.  İbadet için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
 • A- İbadet Allah'a kulluk etmek demektir.
 • B- İbadet Allah'a teşekkür etmek demektir.
 • C- İbadete insanın ihtiyacı vardır.
 • D- İbadet insanların hoşnut olması için de yapılabilir.
 • E- İbadet samimi ve içten olmalıdır.
  • 2.  Peygamberimiz ibadetlerin dindeki yeri ve önemini şöyle ifade etmiştir: “İslam beştemel esas üzerine kurulmuştur. Bunlar; Allah’tan başka ilah olmadığına ve Hz. Muhammed’in onun elçisi olduğuna inanmak, namaz kılmak, zekât vermek, hacca gitmek ve oruç tutmaktır.’’
   Yukarıdaki hadis-i şerife göre İslam'da hangi ibadetler farz değildir?
 • A- Namaz kılmak
 • B- Kurban kesmek
 • C- Oruç tutmak
 • D- Hacca gitmek
 • E- Kelime-i Şehadet getirmek
  • 3.  Farz ibadetler konusunda aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
 • A- Farz ibadetler mutlaka yapılmalıdır.
 • B- Farz ibadetler Allah tarafından emredilmiştir.
 • C- Farz namazların yerine başka bir ibadet yapabiliriz. (Örneğin kurban kesmek)
 • D- Farz olan orucu hastalık nedeniyle tutamaz isek sonradan kaza edebiliriz.
 • E- Gücümüz yetiyorsa zekat vermeliyiz.
  • 4.  İbadetin faydaları konusunda aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
 • A- İbadet, insanın Allah’a olan inancını pekiştirir.
 • B- Allah'a olan sevgiyi artırır.
 • C- Ahlak'ı güzelleştirir.
 • D- Kötü duyguları yok eder.
 • E- Hepsi
  • 5.  Helal-Haram kavramları hangi tür değeri ifade eder?
 • A- Kültürel değerler
 • B- Milli değerler
 • C- Ahlaki değerler
 • D- Dini değerler
 • E- Toplumsal değerler
  • 6.  Aşağıdakilerden hangisi ibadetin amaçları arasında yer almamalıdır?
 • A- Allah'ın hoşnutluğunu kazanmak
 • B- Verilen nimetlere teşekkür etmek
 • C- İnsanların takdirini ve beğenisini kazanmak
 • D- Sevap kazanmak
 • E- Cennete gitmek
  • 7.  Aşağıdakilerden hangisi abdestin farzlarından değildir?
 • A- Ağıza ve buruna 3 defa su vermek
 • B- Yüzü yıkamak
 • C- Başın 4 te birini meshetmek
 • D- Ayakları yıkamak
 • E- Yüzü yıkamak
  • 8.  Aşağıdakilerden hangisi guslün fazlarından değildir?
 • A- Ağıza su vermek
 • B- Bütün vücudu yıkamak
 • C- Buruna su vermek
 • D- Niyet etmek
 • E- Hiçbiri
  • 9.  Aşağıdakilerden hangisi guslü icab ettiren hallerdendir?
 • A- Vücudumuzun kirlenmesi
 • B- Hanımların lohusalıktan kurtulmaları
 • C- Cuma namazı için temizlenmek
 • D- Bayram namazı için temizlenmek
 • E- Hepsi
  • 10.  İstibra için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
 • A- Tuvaletten sonra erkeklerin bir miktar beklemesi
 • B- Büyük abdesti yaptıktan sonra bir süre beklenmesi
 • C- Küçük abdestten sonra yeni bir abdest alınması
 • D- Büyük abdestten sonra yeni bir abdest alınması
 • E- Hiçbiri
  • 11.  Hadesten taharet için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
 • A- Namaz abdestimiz yok ise abdest almak
 • B- Gusül abdestimiz yok ise gusül abdesti almak
 • C- Hadesten taharek manevi temizlik demektir.
 • D- Hadesten taharet namazın içindeki farzlardandır.
 • E- Hadesten taharet namazın dışındaki farzlardandır.
  • 12.  Aşağıdakierden hangisi namazın iç rükünlerinden değildir?
 • A- Kıyam
 • B- Kıraat
 • C- Rüku
 • D- Başlama Tekbiri
 • E- Niyet
  • 13.  Aşağıdakilerden hangisi farz namazlardan değildir?
 • A- Öğle namazı
 • B- Cuma namazı
 • C- Cenaze namazı
 • D- Teravih namazı
 • E- Hiçbiri
  • 14.  Aşağıdakilerden hangisi ile abdest bozulmaz?
 • A- Uyumak
 • B- Ağız dolusu kusmak
 • C- Gülmek
 • D- Tuvalet ihtiyacını gidermek
 • E- Hiçbiri
  • 15.  Aşağıdakilerden hangisi namazı bozan kusurlardandır?
 • A- Namazda Gülmek
 • B- Namazda ağlamak
 • C- Namazda ikinci rekatta oturacakken ayağa kalkmak
 • D- Namazda Rükuda 7 defa Sübhane Rabbiyel Azim demek
 • E- Namazda sure okumayı unutmak
  • 16.  Aşağıdaki nedenlerin hangisi teyemmüm yapmak için yeterli olmaz?
 • A- Suyun çok sıcak olması
 • B- Suyun kullanımının imkansız olması
 • C- Suyun kullanımı anında tehlike olması
 • D- Su bulunmaması
 • E- Hiçbiri
  • 17.  Aşağıdakilerden hangisi teyemmümün farzlarından değildir?
 • A- Niyet etmek
 • B- Yüzü yıkamak
 • C- Elleri toprağa vurmak
 • D- Yüzü temiz toprakla mesh etmek
 • E- Kolları temiz toprakla mesh etmek
  • 18.  Aşağıdaki ibadetlerden hangisi hem beden hem de mal ile yapılan bir ibadettir?
 • A- Namaz kılmak
 • B- Hacca gitmek
 • C- Sadaka vermek
 • D- Oruç tutmak
 • E- Zekat vermek
  • 19.  Aşağıdakilerden hangisinde teyemmüm ile ilgili yanlış bilgi verilmiştir?
 • A- Suyun bulunmadığı durumlarda teyemmüm yapılır
 • B- Hem abdest hem de boy abdesti yerine geçer
 • C- Sadece abdest yerine geçer
 • D- Su bulunur ise hükmü ortadan kalkar
 • E- İslam dininin sağladığı bir kolaylıktır.
  • 20.  Hangisi Abdestin Farzlarından değildir?
 • A- Ağzı yıkama
 • B- Ayakları yıkama
 • C- Yüzü yıkama
 • D- Başı mesh etme
 • E- Hepside farzdır
  • 21.  Teyemmüm alırken niyet etmenin hükmü nedir?
 • A- Niyet edilmese de olur
 • B- Sünnettir
 • C- Vaciptir
 • D- Caizdir
 • E- Farzdır
  • 22.  Teyemmüm alan bir kişinin hangi uzvunu (organını) yıkaması gerekmez?
 • A- Kulaklarını
 • B- Ayaklarını
 • C- Kollarını
 • D- Burnunu
 • E- Hiçbir uzvunu
  • 9. Sınıf / Din Kültürü ve Ahlak B. / Hz. Muhammedin Hayatı
   1.  Hz. Muhammed'IN doğduğu şehir Mekke için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
 • A- Mekke bir ticaret şehriydi.
 • B- Mekke'deki Kabe bir hacc mekanı idi.
 • C- Mekke sözel kültürün ve şiirin ağırlıkta olduğu bir şehirdi.
 • D- Mekke Kabileler konseyi tarafından yönetiliyordu.
 • E- Mekke'nin yarısından fazla nüfusunu Hıristiyanlar oluşturuyordu.
  • 2.  Peygamber efendimiz doğduğunda neden süt anneye verilmişti?
 • A- Peygamber efendimizin annesi doğduktan kısa bir süre sonra ölmüştü.
 • B- Mekke'nin havası yeni doğan çocuklara uygun olmadığı için vahadaki kabilelere gönderiliyor, orada süt anneye veriliyordu.
 • C- Mekke Arapları bebekleri süt anneye vermek hususunda anlaşmışlardı.
 • D- Vahadaki kabileler süt anneliği para için yapıyorlardı.
 • E- Hiçbiri
  • 3.  Yarışma sonucu Kabe duvarına asılan şiirlere ne isim verilirdi?
 • A- Muallaka
 • B- Eş'ar-ı Melike
 • C- Eş'ar-ı Mekke
 • D- Eş'ar-ı Kabe
 • E- Hiçbiri
  • 4.  İslam'dan önceki Kabe hakkında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
 • A- Kabe önemli bir ticari semboldü.
 • B- Kabe müşrikler için tapınma mekanı idi.
 • C- Kabe müşrikler için hacc mekanı idi.
 • D- Kabe duvarına şiirler asılırdı.
 • E- Kabe Hz. İbrahim ve oğlu İsmail tarafından inşa edilmişti.
  • 5.  Hz. Muhammed'den önce Arapların kültürel durumları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
 • A- Araplar ticareti siyasete alet ediyorlardı.
 • B- Araplar ticaret ile dini bir arada götörüyorlardı.
 • C- Araplar için şiir önemli bir kültürel gösterge idi.
 • D- Araplar şiire önem vermezler, hat sanatında mahir idiler.
 • E- Darun-Nedve kültürel yarışmaların yapıldığı bir yerdi.
  • 6.  Peygamber efendimizin doğum yeri ve doğum tarihi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
 • A- 571 yılı - Medine
 • B- 570 Yılı- Mekke
 • C- 571 Yılı - Mekke
 • D- 610 Yılı - Mekke
 • E- 622 Yılı- Medine
  • 7.  Peygamber efendimizin ailesi hakkında aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
 • A- Peygamberimiz Kureyş Kabilesinin, Beni Haşim kolundandı.
 • B- Peygamberimiz Beni Haşim kabilesinin Kureyş kolundandı.
 • C- Peygamberimiz Adnaniler kabilesinin Beni Abdullah kolundandı.
 • D- Peygamberimiz Kureyş kabilesinin Beni Ümeyye kolundandı.
 • E- Peygamberimiz Beni Ümeyye Kabilesinin Hamişoğulları kolundandı.
  • 8.  Paygamber efendimizin anne ve babasının isimleri ne idi?
 • A- Abdulmuttalib-Amine
 • B- Abdullah-Amine
 • C- Abdullah-Ayşe
 • D- Abdullah-Halime
 • E- Abdulmuttalib-Ümmü Habibe
  • 9.  Peygamber efendimizin süt anneye verilmesi hususunda aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
 • A- Mekke'nin havası yeni doğan çocuklara uygun olmadığı için süt anneye verilmişti.
 • B- Peygamberimizin annesi küçük yaşta vefat ettiği için süt anneye verilmişti.
 • C- Peygamberimizin annesinin sütü olmadığı için süt anneye verilmişti.
 • D- Peygamberimizin süt annesi Zeynep Hatun idi.
 • E- Hiçbiri
  • 10.  Peygamber efendimizin doğduğu sene Mekke'ye gelen ordunun komutanı kimdi? Ne amaçla gelmişti?
 • A- Ebrehe - Mekke'lilerin ticaret mallarını yağmaya gelmişti.
 • B- Ebu Rehe - Kabeyi yıkmaya gelmişti.
 • C- Ebu Lülü - Kabeyi yıkmaya gelmişti.
 • D- Ebrehe - Kabeyi yıkmaya gelmişti.
 • E- Şah Abraha - Ticaret kervanlarını yağmalamaya gelmişti.
  • 11.  Peygamberimizin dedesi vefat ettikten sonra onu hangi amcası himayet etmiş idi?
 • A- Hz. Hamza
 • B- Hz. Abbas
 • C- Ebu Galip
 • D- Ebu Leheb
 • E- Ebu Talib
  • 12.  Peygamberimiz çocukluk ve gençlik çağında hangi işler ile ilgilendi?
 • A- Küçükken çobanlık yaptı, biraz büyüyünce zahirecilik yaptı.
 • B- Küçükken de büyüdüğünde de çobanlık yaptı.
 • C- Küçükken de büyüyünce de ticaretle ilgilendi.
 • D- Ticaret yapmaya başladığında henüz yaşı 6 idi.
 • E- Küçükken çobanlık yaptı, biraz büyüyünce amcasından ticaret yapmayı öğrendi.
  • 13.  Peygamberimizin dedesinin (babasının babası) adı nedir?
 • A- Abdülmuttalib
 • B- İbrahim
 • C- İsmail
 • D- Ali
 • E- Ebu Talib
  • 14.  Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed’in erkek çocuklarından biri değildir?
 • A- Kasım
 • B- Abdullah
 • C- İbrahim
 • D- Ali
 • E- Hiçbiri
  • 15.  Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed’in kız çocuklarından biri değildir
 • A- Rukiye
 • B- Zeynep
 • C- Fatıma
 • D- Ayşe
 • E- Ümmügülsüm
  • 16.  Peygamberimizin babası ne zaman vefat etti?
 • A- Peygamberimiz doğmadan önce
 • B- Peygamberimiz iki yaşındayken
 • C- Peygamberimiz altı yaşındayken
 • D- Peygamberimiz sekiz yaşındayken
 • E- Peygamberimiz dört yaşında iken
  • 17.  Aşağıdakilerden hangisi Peygamberlerin özelliklerinden değildir?
 • A- Doğru olmak
 • B- Güvenilir olmak
 • C- Akıllı ve Zeki olmak
 • D- Okuma yazma bilmek
 • E- Hiçbiri
  • 18.  Hz. Muhammed’e ‘Emin’ sıfatının veriliş sebebi nedir?
 • A- Emin ismini çok sevmesi
 • B- Güler yüzlü, tatlı dilli olması
 • C- Her zaman doğru ve dürüst olması
 • D- Babasının adının Emin olması
 • E- Hilfül Fudul Cemiyetine üye olması
  • 19.  Hz. Muhammed kime peygamber olarak gönderilmiştir?
 • A- Türklere
 • B- Araplara
 • C- Tüm insanlara
 • D- Kureyş Kabilesine
 • E- Medine Ahalisine
  • 20.  Aşağıdakilerden hangisi Peygamberimizin doğduğu sırada Mekke’de sahip olunan inançlardan değildir?
 • A- Putperestlik
 • B- Hıristiyanlık
 • C- Zerdüştlük
 • D- Yahudilik
 • E- Hiçbiri
  • 21.  Peygamberimizin İslam’ı anlatırken izlediği yol hangisinde yanlış anlatılmıştır?
 • A- Çağrıya önce Mekke'nin ileri gelenlerinden başlamıştır.
 • B- Tüm insanları bir alana toplayıp peygamberliğini ilan etmiştir.
 • C- İslam’ı 3 yıl boyunca gizli bir şekilde anlatmıştır.
 • D- Akrabalarına toplantılar düzenleyip davet etmiştir.
 • E- İslam’a çağrıya ilk olarak yakın çevresinden başlamıştır.
  • 22.  Aşağıdaki davranışlardan hangisi Peygamberimizin gençlik yıllarında ön plana çıkan davranışlarından değildir?
 • A- Dürüstlük
 • B- Adaletlilik
 • C- Güvenilirlik
 • D- Kin tutma
 • E- Hiçbiri
  • 23.  Peygamber efendimiz Arabistan'ın hangi bölgesinde doğmuştur?
 • A- Hicaz
 • B- Yemen
 • C- Umman
 • D- Doğu Arabistan
 • E- Kuzey Arabistan
  • 24.  Peygamberimizin soyu nasıl ifade edilir?
 • A- Mekkenin Kureyş soyundan
 • B- Haşim kabilesinin Kureyş soyundan
 • C- Abdullah oğlu Muhammed
 • D- Kureyş kabilesinin Ebu talip kolundan
 • E- Kureyş kabilesinin Haşim oğlu kolundan
  • 25.  Peygamberimize Peygamberlik verilmeden önceki inanışı ne idi?
 • A- Haniflik
 • B- Müşriklik
 • C- Hıristiyanlık
 • D- Putperstlik
 • E- Musevilik
  • 26.  Müşriklik kavramını en iyi hangisi tanımlar?
 • A- Allahın varlığını kabul etmemek
 • B- Tanrıyı Put şeklinde tasvir etmek
 • C- Hıristiyanlıkla eş anlamlı
 • D- Allahın varlığını kabul etmeyip Putlara tapma
 • E- Allahın varlığını kabul edip putları ona aracı yapma
  • 27.  İslam’dan önce Araplar yazıyı hangi amaçla öğrenmişlerdir?
 • A- Ticaret için
 • B- Şiir için
 • C- Putları adlandırmak için
 • D- Anlaşmalar için
 • E- Savaşlar için
  • 28.  İslam’dan önce Araplar arsında yapılan şiir yarışmalarında 1. gelen şiir nasıl değerlendiriliyordu?
 • A- Onur ödülü verilirdi
 • B- Kabilenin duvarına yazılırdı
 • C- Büyük putun boynuna asılırdı
 • D- Kâbe’nin duvarına asılırdı
 • E- 100 Deve ödülü verilirdi
  • 29.  İslam’dan önce Araplar kâhinlere hangi gözle bakıyorlardı?
 • A- Psikiyatr
 • B- Bilim adamı
 • C- Tarihçi
 • D- Doktor
 • E- Deli
  • 30.  Haniflik kısaca hangi anlama gelir.
 • A- Hanefi mezhebinden olan
 • B- Ateşe tapan
 • C- Müşriklikle eş anlamlı
 • D- Hz. İsa ya bağlı olan
 • E- Hz. İbrahim’in dinine bağlı olan
  • 31.   İslam’dan önce Araplar savaşmanın yasaklandığı (Haram) ayları nasıl değerlendiriyorlardı?
 • A- Dinlenerek
 • B- İbadetle
 • C- Kervancılıkla
 • D- Savaşa hazırlanarak
 • E- Panayırlar kurarak
  • 32.  İslam’dan önce Araplar arasında hangi bilim dalı önem kazanmıştır?
 • A- Tarih
 • B- Astronomi
 • C- Tıp
 • D- Coğrafya
 • E- Matematik
  • 33.  Peygamberimizin dedelerinden Haşim'in kış ve yaz ticaret yollarının güvenliğini sağlamak üzere yaptığı anlaşmaya ne ad verilir?
 • A- Kasem
 • B- İlaf
 • C- Rihle
 • D- Seyyare
 • E- Hiçbiri
  • 34.  Peygamberimiz Hz. Hatice ile evlendiğinde kaç yaşında idi?
 • A- 40
 • B- 35
 • C- 30
 • D- 25
 • E- 20
  • 35.  Peygamberimizin Kabe Hakemliği olayı hangisiyle ilgilidir?
 • A- Güvenilirliği
 • B- Kabileleri Barıştırma
 • C- Putları kırma
 • D- Sözünde durma
 • E- Hacerül Esvedi yerine koyma
  • 36.  Peygamberimiz annesi vefat ettiğinde kaç yaşında idi?
 • A- 2
 • B- 5
 • C- 6
 • D- 8
 • E- 12
  • 37.  Peygamberimizin çevresindeki isimlerden Şeyma kimdir?
 • A- Halası
 • B- Süt kız kardeşi
 • C- Kızı
 • D- Eşi
 • E- Süt annesi
  • 38.  1)Ali, 2)Abdullah,3)Ebu Kasım, 4)İbrahim 5)Talip isimlerinden hangileri peygamberimizin oğullarına ait değildir?
 • A- Hepsi oğludur
 • B- 1
 • C- 1,3,5
 • D- 2,4
 • E- 5
  • 39.  Peygamberimizin hangi çocuğu kendinden sonra vefat etmiştir.
 • A- Zeynep
 • B- Fatıma
 • C- İbrahim
 • D- Abdullah
 • E- Rukiye
  • 40.  Peygamberimizin çocukluğundaki Şam seferinde onun Peygamber olacağını anlayan Rahip Bahira neden Şam’a gitmemelerini önerdi?
 • A- Peygamberimiz tanınacağı için
 • B- Kar edemeyecekleri için
 • C- Şam da çok Hıristiyan yaşadığı için
 • D- Yahudiler Peygamberimize zarar vereceği için
 • E- Bu yolculuğun onu çok yoracağı için
  • 41.  Hangi isim Peygamberimizin amcasına ait değildir.
 • A- Abdullah
 • B- Hz.Hamza
 • C- Ebu leheb
 • D- Ebu talip
 • E- Hepsi amcasıdır.
  • 42.  Peygamberimizin Sütannesinin adı nedir?
 • A- Sümeyye
 • B- Şeyma
 • C- Amine
 • D- Halime
 • E- Safiye
  • 43.  Peygamberimizin Miladi doğum tarihi hangisidir?
 • A- 20 Mart 571
 • B- 12 Rebiulevvel 517
 • C- 20 Nisan 571
 • D- 12 Nisan 571
 • E- 20 Ocak 751
  • 44.  müşriklerin işkenceleri sonucu Müslümanların ilk hicret ettikleri yer neresidir?
 • A- Suriye (Şam)
 • B- Yemen
 • C- Habeşistan
 • D- Mısır
 • E- Medine
  • 45.  Peygamberimize ilk Vahiy ne zaman geldi?
 • A- 571 yılı Rebiulevvel
 • B- 571yılı Nisanında
 • C- 610yılı Recep ayı
 • D- 622yılı Ramazan
 • E- 610yılı Ramazan
  • 46.  Peygamberimiz hangi çocuğundan dolayı lakap almıştır.
 • A- Rukiye
 • B- İbrahim
 • C- Ümmügülsüm
 • D- Fatıma
 • E- Kasım
  • 47.  Peygamberimizin Peygamberlik (İnsanları uyarma) görevini başlatan Vahiy hangisidir?
 • A- Alak suresi ilk ayetler
 • B- Oku emri
 • C- Fatiha suresi
 • D- İkra suresi
 • E- Müddessir suresi ilk 5 ayet
  • 48.  Peygamberimize gelen ilk vahiy ile ikinci vahiy arasında ne kadar süre geçmiştir?
 • A- 1
 • B- 4 Ay
 • C- 1 Yıl
 • D- 3 Yıl
 • E- 5 Yıl
  • 49.  Aşağıdakilerden hangisi Mekke’den Medine’ye hicretin sebeplerinden değildir?
 • A- İslam’ı daha rahat yaşayabilmek
 • B- Müşriklerin baskı ve işkencelerinden kurtulmak
 • C- Müslümanların yer değiştirmek istemesi
 • D- İslam’ı farklı bölgelerde de hakim kılmak.
 • E- Hiçbiri
  • 50.  Peygamber efendimiz Medine'ye geldikten sonra Medine'deki ve çevresindeki bazı kabilelerle bir anlaşma yapmıştır. Bu anlaşmanın adı nedir?
 • A- Akabe Biatı
 • B- Medine Biatı
 • C- Medine Vesikası
 • D- Akabe Vesikası
 • E- Medine Vatandaşlık Hukuku
  • 51.  Peygamber efendiminiz Medine'ye hicretinden önce Medinelilerle yapmış olduğu biatların ismi nedir?
 • A- 1. ve 2. Akabe Biatı
 • B- 1. Mekke Biatı
 • C- 1. Medine Biatı
 • D- 2. Medine Sözleşmesi
 • E- 1. Medine Sözleşmesi
  • 52.  Medine de Peygamberimizi evin de misafir eden sahabeyi (Halid b. Zeyd) hangi adla tanıyoruz.
 • A- Eyyub Sultan
 • B- Halid b. Velid
 • C- Emir sultan
 • D- Hacı Bayram Veli
 • E- Veysel Karani
  • 53.  Peygamberimiz hicret için Mekke’den ayrıldığı gece yatağında kimi bıraktı?
 • A- Eşini
 • B- Hz. Ebubekri
 • C- Hz. Aliyi
 • D- Hz. Hamzayı
 • E- Hiç kimseyi
  • 54.  Peygamberimiz hicret esnasında nerede bir süre saklandılar?
 • A- Kuba köyünde
 • B- Hira Mağarasında
 • C- Arafat dağında
 • D- Sevr Mağarasında
 • E- Safa-Merve Tepelerinde
  • 55.  Peygamberimiz ilk mescidi nerede inşa etmiştir?
 • A- Mekke de
 • B- Kuba da
 • C- Bedirde
 • D- Akabe de
 • E- Medine de
  • 56.  Müşriklerin baskıları sonucu Mekke’den Medine ye göç eden Müslümanlara ne denilir?
 • A- Göçebe
 • B- Ensar
 • C- Bedevi
 • D- Muhacir
 • E- Sahabe
  • 57.   Medine de Peygamberimizi evinde misafir eden sahabenin kabri nerededir?
 • A- İstanbul da
 • B- Peygamberimizin kabrinin yanında
 • C- Mekke de
 • D- Medine de
 • E- Ebva da
  • 58.  Peygamberimize hicretinde yol arkadaşlığı yapan sahabe hangisidir?
 • A- Hz. Ömer
 • B- Hz.Ebubekr
 • C- Hz. Ali
 • D- Eşi Hz. Hatice
 • E- Yol arkadaşı yoktu, yalnızdı.
  • 59.  Peygamberimiz ve Hz.Ebubekr Sevr mağarasında kaç gün kaldılar?
 • A- 1 gece
 • B- 1gün
 • C- 2 gün
 • D- 3gün
 • E- 1 hafta
  • 60.  Hicretten önce Medinelilerin peygamberimizi davet ettikleri anlaşma nerede yapılmıştır?
 • A- Kâbe nin yanında
 • B- Mescidi nebevide
 • C- Akabe de
 • D- Panayırda
 • E- Medine de
  • 61.  Peygamber efendimizin yaptığı savaşlarla ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
 • A- Uhud savaşı peygamber efendimizin yaralandığı savaştır.
 • B- Yapılan savaşlarda Müslümanlar savunma halinde olmuşlardır.
 • C- Savaşların genel sebebi Müşriklerin İslam’ın ilerleyişinin önüne geçmek istemeleriydi
 • D- Bedir Savaşı, Peygamberimizin yaralandığı savaştır.
 • E- Hepsi
  • 62.  Peygamber efendimiz Medine'ye hicret ettikten sonra çevredeki kabilelerle yaptığı anlaşmaya ne ad verilir?
 • A- 1. Akabe Biatı
 • B- 1. Medine Biatı
 • C- Medine Barış Anlaşması
 • D- Medine Vesikası
 • E- Hiçbiri
  • 63.  İman edip de hicret edenler, Allah yolunda mallarıyla, canlarıyla cihad edenler ve (muhacirleri) barındırıp yardım edenler var ya, işte onların bir kısmı diğer bir kısmının dostlarıdır. İman edip de hicret etmeyenlere gelince, onlar hicret edinceye kadar size onların mirasından hiçbir pay yoktur. Eğer onlar din hususunda sizden yardım isterlerse, sizinle aralarında sözleşme bulunan bir kavim aleyhine olmaksızın (o müslümanlara) yardım etmek üzerinize borçtur. Allah yapacaklarınızı hakkıyla görmektedir.
   Yukarıdaki Enfal Suresi 72. ayet mealinde bahse konu topluluk kimdir?
 • A- Muhacirler
 • B- Ehl-i Sünnet
 • C- Ensar
 • D- Ehl-i Hifret
 • E- Ehl-i Mihnet
  • 64.  Peygamberimiz Medine Müslümanları ve muhacirler arasında birlik ve beraberliği nasıl sağlamıştı?
 • A- Anlaşmalar yaparak
 • B- Korkutarak
 • C- Kardeş ilan ederek
 • D- Savaşıp yenerek
 • E- Hepsi
  • 65.  Mekke’den hicret eden Müslümanlara her türlü yardımı yapan Medineli Müslümanlara ne denilir?
 • A- Mücahit
 • B- Ensar
 • C- Yerli
 • D- Sahabe
 • E- Muhacir
  • 66.  Peygamberimiz Medine iç barışını Müslüman olmayan Arapların yanı sıra başka kimlerle yapmıştır?
 • A- Hıristiyanlarla
 • B- Bedevilerle
 • C- Yahudilerle
 • D- Mekkelilerle
 • E- Yemenlilerle
  • 67.  Peygamberimiz hicret sonrası Medine de ilk iş olarak ne iş yapmıştır.
 • A- Savaş hazırlıklarına başlamış
 • B- Mescit inşa ettirmiş
 • C- Evini yaptırmış
 • D- Evlilik yapmış
 • E- Hiç biri
  • 68.  Muhadram kavramının kısaca tanımı
 • A- Sahabeyi göreni gören
 • B- peygamberimiz döneminde yaşayıp onu göremeyen
 • C- Peygamberimiz döneminde yaşayan onu gören
 • D- Tabiini gören
 • E- Büyük İmamlar döneminde yaşayan
  • 69.  Müşriklerle yapılan I. Uhud II. Bedir III. Hendek savaşlarının oluş sırası hangisinde doğru olarak verilmiştir?
 • A- III, II, I
 • B- II, I, III
 • C- III, I, II
 • D- I, II, III
 • E- Hiçbiri
  • 70.  Peygamber efendimizin Medine'ye geldikten sonra Mescid çevresinde bazı sahabeler için odacıklar ve eğitim yeri yaptırmıştır. Orada eğitim yapan sahabelere genel olarak verilen isim hangisidir?
 • A- Ashab-ı Medine
 • B- Ashab-ı Mescid
 • C- Ashab-ı Suffa
 • D- Ashab-ı Bedir
 • E- Ashab-ı Nebi
  • 71.  Bedir savaşı hangi yıl ve nerede yapılmıştır?
 • A- 622 Yılında Bedir Kuyuları civarında
 • B- 625 yılında Bedir Ovasında
 • C- 624 yılında Bedir kuyuları civarında
 • D- 623 yılında Medine'nin 6 km. doğusunda
 • E- 624 yılında Mekke yakınlarında Bedir Dağı eteklerinde
  • 72.  Uhud savaşı nerede ve hangi yıl yapılmıştır?
 • A- Medine yakınlarındaki Uhud Dağı eteklerinde 625 yılında
 • B- Mekke yakınlarındaki Uhud Ovasında 625 yılında
 • C- Medine yakınlarındaki Uhud Ovasında 627 yılında
 • D- Medine yakınlarındaki Uhud Dağı Civarında 627 yılında
 • E- Hiçbiri
  • 73.  Aşağıdakilerden hangisi Bedir savaşının sonuçlarından biri değildir?
 • A- Bedir Savaşında Müslümanlar galip gelmişlerdir
 • B- Bedir Savaşında Mekkenin önemli simaları öldürülmüştür.
 • C- Savaş sonrasında Müslümanlar Mekkelilerin bir kısmını esir olarak almışlardır
 • D- Savaşın sonunda Mekke lideri Ebu Süfyan öldürülmüştür.
 • E- Hiçbiri
  • 74.  Uhud savaşı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
 • A- Müslümanlar Mekkelilerle savaş sonunda anlaşmışlardır.
 • B- Peygamberimizin bu savaşta dişi kırılmıştır.
 • C- Peygamberimizin amcası Hz. Hamza şehid edilmiştir.
 • D- Savaş okçuların yerlerinden ayrılmasıyla müslümanlar aleyhine dönmüştür.
 • E- Savaşta peygamberimizin öldürüldüğü dedikodusu yayılmıştır.
  • 75.  Ehli Suffa olarak isimlendirilen grubun temel görevi neydi?
 • A- Muhacirlere yardım
 • B- Ensar'a yardım
 • C- Askerlik
 • D- Eğitim ve Öğretim
 • E- Hiçbiri
  • 76.  Peygamber efendimizin Bizans imparatoru Heraklius'a yazdığı mektupla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
 • A- Mektup, İslam'ın Arabistan dışında duyulmasını sağladı
 • B- Mektup, İmparatoru eğer İslam'a girmezse tehdit ediyordu
 • C- Mektup ortak bir kelime üzerinde birleşilmesini öneriyordu.
 • D- Mektup, İmparator Heraklius ve halkını islama davet etti
 • E- Mektup, Allah'a ortak koşulmamasını öneriyordu.
  • 77.  Hz. Muhammed’in kabri hangi şehirdedir?
 • A- Şam
 • B- Medine
 • C- Mekke
 • D- Necef
 • E- Bağdat
  • 78.  Hz. Ebubekir Ey insanlar, kim Muhamme'e tapıyorsa bilsin ki o ölmüştür, kim de Allah'a tapıyorsa bilsin ki Allah ölümsüzdür sözüyle insanlara hangi mesajı vermek istememiştir?
 • A- Hz. Peygamber'IN bir insan olduğunu
 • B- Hz. Peygamber'in Tanrı'nın katına gittiğini
 • C- Hz. Peygamber'in ölümlü olduğunu
 • D- Hz. Peygamber'IN değil, Allah'ın mesajının ölümsüz olduğunu
 • E- Hz. Peygamberin ölümünü kabul etmek gerektiğini
  • 79.  Peygamberimiz anlatmak üzere edebiyatımızda hangi tür şiir yazılmıştır?
 • A- Münacaat
 • B- Koşma
 • C- Muhammes
 • D- Muhammediye
 • E- Naat
  • 80.  Hz. Hatice ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
 • A- Peygamberimizin ilk eşidir.
 • B- Peygamberimizden 15 yaş büyüktür
 • C- Peygamberimizin İbrahim dışındaki bütün çocuklarının annesidir.
 • D- Hicretten sonra vefat etmiştir
 • E- Hicretten önce vefat etmiştir.
  • 9. Sınıf / Din Kültürü ve Ahlak B. / Kur'an ve Ana Konuları
   1.  Kur'an-ı Kerim'in iki kitap kapağı arasında olacak şekilde düzenlenen metnine verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?
 • A- Tecvid
 • B- Tefsir
 • C- Mushaf
 • D- el-Kitap
 • E- el-Aziz
  • 2.  Kur'an'ın kendi özgün usulüne uygun olarak okunmasını sağlayan ilme verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?
 • A- el-Tefsir
 • B- el-Mukabele
 • C- Te'vil
 • D- Tecvid
 • E- Mushaf
  • 3.  Kur'an-ı Kerim'in iniş sırasına göre ve kitaptaki sıraya göre ilk inen sureler aşağıdakilerden hangisidir?
 • A- Fatiha-Bakara
 • B- Alak-Bakara
 • C- Alak-Fatiha
 • D- Fatiha-Alak
 • E- Bakara-Alak
  • 4.  Kur'an'ın uzmanlarınca yapılan açıklamalarına verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?
 • A- Tefsir
 • B- Tekmil
 • C- Tecvid
 • D- Mushaf
 • E- el-Kitap
  • 5.  Cumhuriyet döneminde Türkiye Büyük Millet Meclisince Türkçe bir tefsir yazması istenen islam alimi ve yazdığı tefsirinin ismi aşağıdakilerden hangisidir?
 • A- Ömer Nasuhi Bilmen-Kur'an-ı Kerim Tefsiri
 • B- Muhammed Hamdi Yazır-Hak Dini Kur'an Dili
 • C- Muhammed Hamdi Yazır-Hulasatu'l-Beyan Fi Tefsiril Kur'an
 • D- Konyalı Mehmet Vehbi Efendi-Hak Dini Kur'an Dili
 • E- Ömer Nasuhi Bilmen-Büyük İslam İlmihali
  • 6.  ... Eğer bir hususta anlaşmazlığa düşerseniz Allah'a ve Ahirete gerçekten inanıyorsanız onu Allah'a ve Resule götürün. bu, daha iyidir ve sonuç bakımından daha güzeldir. (Nisa Suresi, 59. Ayet)
   Yukarıdaki ayet ile amaçlanan aşağıdakilerden hangisidir?
 • A- Sorunların çözümü ahirete inanmakla halledilebilir.
 • B- Müslümanlar sorunlarının çözümünü Kur'an ve Sünnette aramalıdır.
 • C- Sorunların çözümünde sadece akıl yeterlidir.
 • D- Sorunların çözümünde sadece Peygamber efendimizin sünneti yeterlidir.
 • E- Hiçbiri
  • 7.  Allah'a ibadet edin ve ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. Anne ve babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolcuya,elinizin altındakilere iyilik edin. Şüphesiz Allah, kibirlenen ve övünen kimseleri sevmez. (Nisa Suresi, 36. ayet)
   Yukarıdaki ayet metninden aşağıdakilerden hangi sonuçlar çıkarılamaz?
 • A- Allah'a ibadet edin.
 • B- Allah'a ortak koşmayın.
 • C- Namaza ve oruca dikkat edin.
 • D- Anne ve babaya iyilik edin.
 • E- Allah kibirlenen ve övünen kimseleri sevmez.
  • 8.  Peygamberimiz Kur'an'ı şöyle tarif etmiştir:
   Allah'ın kitabıdır. Onda sizden öncekilerin bilgileri, sizden sonrakilerle ilgili haberler vardır. Ayrıca aranızda meydana gelebilecek sorunların çözümü vardır. O, gerçek ile yanlışı birbirinden ayıran bir ölçüdür. (Tirmizi, Sevabu'l-Kur'an, 14)
   Yukarıdaki hadiste açıklanmayan Kur'an özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
 • A- Kur'an Allah'ın kitabıdır.
 • B- Kur'an'da önceki kavimlerin bilgileri vardır.
 • C- Kur'an'da sonraki kavimlerle ilgili haberler vardır.
 • D- Kur'an Müslümanların sorunlarını çözer.
 • E- Kur'an bilimsel ile bilimsel olmayanı birbirinden ayırır.
  • 9.  Kur'an'ın indirilmesi hangi yıl başlamış ve hangi yıl sona ermiştir?
 • A- 622-632
 • B- 610-632
 • C- 571-632
 • D- 571-622
 • E- 624-633
  • 10.  İnkar edenler, 'Kur'an ona bir defada topluca indirilmeli değil miydi? dediler. Biz onu senin kalbine iyice yerleştirmek için böyle yaptık (parça parça indirdik ve tane tane okuduk. Furkan, 32
   Yukarıdaki ayet inkarcıların hangi itirazına göre indirilmiştir?
 • A- İnkarcılar Kur'anın bir sihir olduğuna inanıyorlardı.
 • B- İnkarcılar Kur'an'ın Peygambere bir defada indirilmesi gerektiğini iddia ediyorlardı.
 • C- İnkarcılar Hz. Muhammedin peygamberliğine itiraz ediyorlardı.
 • D- İnkarcılar Hz. Muhammed'e indirilen Kur'anın mucize olmadığına inanıyorlardı.
 • E- Hiçbiri
  • 11.  Kur'an neden Hz. Peygamber döneminde bir kitap haline getirilmemiştir?
 • A- Bir kitap halinde toplanması emredilmemişti.
 • B- Ayetle bir kitap halinde toplanması yasaklanmıştı.
 • C- Peygamber efendimiz bir kitap haline getirilmesine karşı çıkmıştı.
 • D- İndirilmesi devam ettiği için bu mümkün değildi.
 • E- Ezberlenmesi zor olduğu için böyle bir şeye gerek duyulmamıştı.
  • 12.  Hz. Ebubekir döneminde bir kitap haline getirilen Kur'an, Hz. Osman'ın halifeliği döneminde çoğaltıldı. Çünkü;
   a- Yapılan fetihler sonucu İslam coğrafyası genişlemiş ve Müslüman nüfus artmıştı.
   b- Mahalli lehçe farklılıklarının etkisiyle bazen aynı metin farklı telaffuz ediliyordu.

   Yukarıdaki metne göre aşağıdakilerden hangisi Kur'an'ın çoğaltılmasının nedeni olamaz?
 • A- Nüfus artışı
 • B- Fetihler
 • C- Lehçe farklılıkları
 • D- Anlayış farklılıkları
 • E- hiçbiri
  • 13.  Sure için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
 • A- Sure en az üç ayetten oluşmalıdır.
 • B- Sure, ayetlerden oluşan Kur'an bölümleridir.
 • C- Sure, en az 20 sayfa olmalıdır.
 • D- Kur'an'ın tertip sırasına göre ilk suresi Fatiha'dır.
 • E- Kur'an'ın nüzul sırasına göre ilk inen suresi Alak Suresidir.
  • 14.  Ayet için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
 • A- Ayet, uzun veya kısa Kur'an cümlesidir.
 • B- Kur'an'ın ilk inen ayeti Oku emriyle başlamaktadır.
 • C- Kur'an'ın en uzun ayeti Bakara 128. ayettir.
 • D- Ayet, işaret ve iz anlamına gelen arapça bir kelimedir.
 • E- Hiçbiri
  • 15.  Cüz için aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur?
 • A- Cüz, 24 sayfadan oluşan Kur'an bölümüdür.
 • B- Bir cüz içinde yalnızca bir sure yer alabilir.
 • C- Bir cüz içinde yalnızca iki sure yer alabilir.
 • D- Bir cüz içinde birçok surenin yer alması mümkündür.
 • E- Bir cüz 6 hizbten oluşur.
  • 16.  Hizb için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
 • A- Bir hizb 40 sayfadır.
 • B- Bir hizb 10 sayfadır.
 • C- Bir hizb içinde yalnızca bir sure yer alabilir.
 • D- Bir hizb cüzü 5 sayfalık uzunlukta bölen Kur'an bölümleridir.
 • E- Bir hizb içinde 10 ayet yer alabilir.
  • 17.  Tefsir için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
 • A- Tefsir, Kur'anın Kur'an, hadis, akıl ve bilimin verileri baz alınarak açıklanmasıdır.
 • B- Tefsir, Kur'an'ın bire bir anlamının başka bir dile aktarılmasıdır.
 • C- Tefsir, Arapça Kur'an ifadelerini yine yalnız arapça olarak yorumlanmasıdır.
 • D- Tefsir, Kur'an'ın başka bir dilde şiirsel ifadelerle yorumlanmasıdır.
 • E- Hiçbiri
  • 18.  Meal için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
 • A- Meal Kur'an'ın anlamının Arapça'dan başka bir dile aktarılmasıdır.
 • B- Meal, Kur'an'ın üslubunca güzel bir şekilde okunmasıdır.
 • C- Meal, Kur'an'ın ifadelerinin başka bir dile akıl ve islam kaynakları gözetilerek açıklanmasıdır.
 • D- Meal, Hadislerin arapçadan başka bir dile aktarılmasıdır.
 • E- Meal, Kur'an'ın arapçasının güzel yazı ile yazılmasıdır.
  • 19.  Tecvid ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
 • A- Tecvid, Kur'an'ı tercüme etme ilminin adıdır.
 • B- Tecvid, Hadislerin yorumlanması ilmidir.
 • C- Tecvid, Kur'an'ı açıklama ilmidir.
 • D- Tecvid, Kur'an'ın bazı hat kurallarına göre yazılmasıdır.
 • E- Tecvid, Kur'an'ın okuma kurallarına göre güzel bir şekilde okunmasını sağlayan ilmin adıdır.
  • 20.  Mukabele için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
 • A- Peygamberimiz, vefatına yakın Kur'anı Cebrail ile karşılıklı okuyarak ilk mukabeleyi yapmıştır.
 • B- Mukabele genellikle Ramazan ayında yapılan bir sünnettir.
 • C- Mukabele, Kur'an okuyan birinin okuduğu Kur'an'ı yüzünden okuyarak takip etmektir.
 • D- Mukabele, Kur'an'ı ezberlemektir.
 • E- Mukabele, Kur'an'ın okunması ile ilgili bir kavramdır.
  • 21.  Aşağıdakilerden hangisi Kur'an'ın anlamını okurken dikkat etmemiz gereken konulardan birisi değildir?
 • A- Aceleci bir tarzda konular hakkında hüküm vermemeliyiz.
 • B- Ayetlerin diğer ayetlerle ilişkisini göz önüne almalıyız.
 • C- Ayetlerin sünnetle ilişkisini göz önüne almalıyız.
 • D- Ayetleri bağlamından koparmamaya dikkat etmeliyiz.
 • E- Ayetleri yorumlarken bir mezhebin yorumlarını temel almalıyız.
  • 22.  Hangisi Medeni surelerin özellikleri arasında sayılmıştır?
 • A- Allahın varlığını anlatması
 • B- İnanç esaslarından bahsetmesi
 • C- İbadetlerden bahsetmesi
 • D- Allahın birliğini anlatması
 • E- Hiçbiri
  • 23.   Hz. Osman’ın çoğaltılan kuranı gönderdiği merkezler arasında hangisi yoktur
 • A- İstanbul
 • B- Basra
 • C- Küfe
 • D- Şam
 • E- Mekke
  • 24.   Hz. Osman’ın kuranı çoğaltma gerekçeleri arasında hangisi sayılamaz
 • A- Lehçe farkı
 • B- Nüfus artışı
 • C- Coğrafyanın genişlemesi
 • D- Ezbere gerek kalmaması
 • E- Telaffuz farklılığı
  • 25.   ilk vahyin gelişi hangi mübarek gecede olmuştur
 • A- Berat
 • B- Miraç
 • C- Mevlit
 • D- Regaip
 • E- Hiçbiri
  • 26.  Medeni sure ne demektir?
 • A- Medine’de inen sure
 • B- Medine yi anlatan sure
 • C- Asr suresi
 • D- Modern sure
 • E- Çağdaş sure
  • 27.  Ayetler; 1)Birkaç harften 2)Birkaç satırdan 3)Bir sayfadan 4)Birden çok sayfadan oluşur dersek hangi maddeler yanlıştır?
 • A- Yalnız 1
 • B- 1 ve 4
 • C- 1, 3, 4
 • D- 3 ve 4
 • E- Yalnız 4
  • 28.  Ayetlerin Sure içindeki sıralaması neye göre yapılmıştır?
 • A- Konularına göre
 • B- Vahye göre
 • C- İniş sırasına göre
 • D- Vahiy kâtiplerince
 • E- Önemine göre
  • 29.  Cüz hakkındaki bilgimize göre Kuran kaç sayfadır
 • A- 30
 • B- 114
 • C- 300
 • D- 600
 • E- 6666
  • 30.  Evlerimizdeki kuran ayetleri toplamının 6666 olmaması neden kaynaklanır?
 • A- Eksik oluşundan
 • B- Meal farkından
 • C- Fazla oluşundan
 • D- Numaralandırma farkından
 • E- Tecvit kuralından
  • 31.  Hangi surede (Başında ve İçinde) iki besmele vardır?
 • A- Ankebut
 • B- Neml
 • C- Bakara
 • D- Yasin
 • E- Fatiha
  • 32.  Hangisi Mekki surelerin özellikleri arasında sayılmamıştır?
 • A- İbadetlerden bahsetmesi
 • B- Allahın varlığını anlatması
 • C- İnanç esaslarından bahsetmesi
 • D- Allahın birliğini anlatması
 • E- Hiçbiri
  • 33.  Hz. Osman kuranı kaç adet çoğaltmıştır
 • A- 3
 • B- 5
 • C- 7
 • D- 10
 • E- 20
  • 34.  İlk Mushaf’ı çoğaltılmak üzere Hz. Osman’a veren Hz. Hafsa kimdir?
 • A- Peygamberimizin eşi
 • B- Peygamberimizin kızı
 • C- Hz Ebubekrin kızı
 • D- Hz. Ömerin kızı
 • E- Hz. Ömerin eşi
  • 35.  İlk Mushaf’ı halife Hz. Ömer Kime teslim etmiştir?
 • A- Hz. Osman’a
 • B- Kızı Fatıma’ya
 • C- Hz. Ali’ye
 • D- Kızı Hafsa’ya
 • E- Vahiy kâtiplerine
  • 36.  Kur’an-ı Kerim kaç Cüz’e bölünmüştür?
 • A- 20
 • B- 30
 • C- 114
 • D- 40
 • E- 7
  • 37.  Kur’an-ı Kerim toplam kaç sureden oluşur?
 • A- 6666
 • B- 286
 • C- 114
 • D- 63
 • E- 600
  • 38.  Kur’an-ı Kerimde kaç surenin başında Besmele vardır?
 • A- 113 surenin
 • B- Bir surenin
 • C- 20 surenin
 • D- 110 surenin
 • E- 114 surenin
  • 39.  Kur’an-ı Kerimi baştan sona ezberleyene ne denir?
 • A- Hatim
 • B- Hafızlık
 • C- Kıraat
 • D- İmam
 • E- Hafız
  • 40.  Kur’an-ı Kerimi doğru ve kurallarına uygun okumaya (Kur’an kıraat etmeye) ne denir?
 • A- Tecvit
 • B- Tilavet
 • C- Hatım
 • D- Sözlü sünnet
 • E- Dua
  • 41.  Kur’an-ı Kerimin başında yer alan ilk sure hangisidir?
 • A- Alak
 • B- Elif-Lam-Mim
 • C- Sübhaneke
 • D- İkra
 • E- Fatiha
  • 42.  Kur’an-ı Kerimin baştan sona okunmasına ne denir?
 • A- Mukabele
 • B- Kıraat
 • C- Tilavet
 • D- Hatim
 • E- Hafızlık
  • 43.  Kur’an-ı Kerimin en kısa sureleri kaçar ayettir?
 • A- 4
 • B- 3-4
 • C- 3
 • D- 2-3
 • E- 1
  • 44.  Kur’an-ı Kerimin en sonunda yer alan sure hangisidir?
 • A- Nasr
 • B- kulfü
 • C- Ettehiyyatu
 • D- Nas
 • E- İkra
  • 45.  Kur’an-ı Kerimin iki kapak arasında sayfalara yazılmış haline ne denir?
 • A- Kitap
 • B- Sure
 • C- Sünnet
 • D- Hadis
 • E- Mushaf
  • 46.  Kur’an-ı Kerimin surelerini oluşturan vahiy ifadelerine Kur’anın cümle veya cümleciklerine ne denir?
 • A- Tecvit
 • B- Meal
 • C- Tilavet
 • D- Ayet
 • E- Hatim
  • 47.  Kur’an-ı Kerimin yüz on dört bölümünden her birine ne denir?.
 • A- Namaz Duası
 • B- Ayet
 • C- Cüz
 • D- Mushaf
 • E- Sure
  • 48.  Kuran ayetlerini birbirinden ayıran işaretlere ne denir
 • A- Ayet sıra no
 • B- Nokta
 • C- Durak
 • D- Çiçek şekli
 • E- Cüz işareti
  • 49.  Kurana Mushaf adı ne zaman verilmiştir
 • A- Peygamberimiz dönemi
 • B- Hz. Ebubekir dönemi
 • C- Hz. Ömer dönemi
 • D- Hz. Osman dönemi
 • E- Hz. Ali dönemi
  • 50.  Kuranı Kerimi açıklayıp yorumlayan kişiye ne denir?
 • A- Müddessir
 • B- Tefsir
 • C- Tilavet
 • D- Hafız
 • E- Müfessir
  • 51.  Kuran-ı kerimin en uzun suresi kaç ayettir?
 • A- 30
 • B- 100
 • C- 114
 • D- 268
 • E- 286
  • 52.  Kuranı Kerimin kısa açıklamalı çevirisine ne denir?
 • A- Tercüme
 • B- Dua
 • C- Tefsir
 • D- Meal
 • E- Türkçe Kuran
  • 53.  Kuranı kerimin Kitap haline getirilme düşüncesi hangi olaydan sonra ortaya çıkmıştır
 • A- Kâğıdın bulunması
 • B- Okuma yazmanın artması
 • C- Mekke’nin fethi
 • D- Yemame savaşı
 • E- Ezberlenmesinin zorluğu
  • 54.  Kuranın ilk suresinin adları arasında hangisi yoktur
 • A- Elham
 • B- Ümmül kuran
 • C- Şifa
 • D- Dua
 • E- Fatiha
  • 55.  Kuranın ilk yazıldığı malzemeler arasında hangisi sayılmamıştır
 • A- Yassı kemikler
 • B- Düz taşlar
 • C- Kil tabletler
 • D- Deri parçaları
 • E- Hurma yaprakları
  • 56.  Peygamberimizin Allah(cc)’tan aldığı bilgileri (Vahyi) yazmakla görevli Sahabelere ne denir?
 • A- Yazıcı sahabe
 • B- Kuran kâtibi
 • C- Kuran yazıcısı
 • D- Vahiy kâtibi
 • E- Peygamber yazıcısı
  • 57.  Surelerin kuran içindeki sıralaması neye göre yapılmıştır?
 • A- Vahye göre
 • B- Konularına göre
 • C- İniş sırasına göre
 • D- Vahiy kâtiplerince
 • E- Önemine göre
  • 9. Sınıf / Din Kültürü ve Ahlak B. / Değerler
   1.  Ahlaki değerlerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
 • A- Hukuk sistemleri Ahlaki değerleri doğurmuştur.
 • B- Dini kültür ahlaki değerlerin oluşumunda en önemli etkendir.
 • C- Ahlaki değerler, güzel-çirkin gibi nitelemelerden oluşur.
 • D- Ahlaki değerler, iyi kötü gibi nitelemeleri dikkate almaz.
 • E- Hiçbiri
  • 2.  Toplum içinde benimsenmiş duyuş, davranış ve kurallara ne denilir?
 • A- Ahlak
 • B- Değer
 • C- Seciye
 • D- Gelenek
 • E- Din
  • 3.  Güzel-Çirkin kavramları hangi tür değeri ifade eder?
 • A- Kültürel değerler
 • B- Milli değerler
 • C- Ahlaki değerler
 • D- Sanatsal değerler
 • E- Dini değer
  • 4.  Ashabım! Kimin yanında bir emanet varsa, onu hemen sahibine versin. Biliniz ki, faizin her çeşidi kaldırılmıştır. Allah böyle hükmetmiştir. İlk kaldırdığım faiz de Abdulmutallib'IN oğlu (amcam) Abbas'ın faizidir. Lakin anaparanız size aittir. Ne zulmediniz, ne de zulme uğrayınız.
   Yukarıda Veda hutbesinden bir bölüm verilmiştir. Bu ifadelerde hangi değerlere yer verilmemiştir?
 • A- Emaneti korumak
 • B- Faizin her çeşidinin yasaklanışı
 • C- Zulme uğremamak, zulmü kabul etmemek
 • D- Zulüm yapmamak
 • E- Can emniyeti
  • 5.  Örf ve adetlerin din ile ilişkisi konusunda aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
 • A- Dine aykırı örf ve adetlere uymak gerekmez.
 • B- Örf ve adetler hiçbiri din ile çatışmaz.
 • C- Din, örf ve adetleri dikkate almaz.
 • D- Örf ve adetlerin tamamı dinden türemiştir.
 • E- Hiçbiri
  • 6.  Hangisi Örf ve adetlerin özelliklerinden biridir?
 • A- Yazılı oluşu
 • B- Eskiden beri uyulması
 • C- Kolay değişmesi
 • D- Taklide dayanmaması
 • E- Kitabi olması
  • 7.  Hangisi Dinimizden kaynaklanan örf ve adetlerden değildir?
 • A- Bayramlaşma
 • B- Kan kardeşliği
 • C- Selamlaşma
 • D- Hepsi Dinimizden kaynaklanır
 • E- Musahiplik
  • 8.  Aşağıdakilerden hangisi Dinimizden kaynaklanan örf ve adetlerden değildir?
 • A- Kandil geceleri
 • B- Sünnet törenleri
 • C- Nevruz törenleri
 • D- Bayram kutlamaları
 • E- Selam verme
  • 9.  Zinayı yasaklayan ayetin vurgusu nasıldır?
 • A- Yaklaşmayın
 • B- Yapmayın
 • C- İşlemeyin
 • D- Çok günah
 • E- Boşanmayın
  • 10.  Aşağıdakilerden hangisi Toplumu birleştiren temel değerlerden değildir?
 • A- Vatan ve Ülkü birliği
 • B- Hürriyet ve Bağımsızlık
 • C- Düğünlerde yüksek sesle müzik yayını
 • D- İnsan haklarına saygı
 • E- Hepsi temel değer
  • 11.  Ey insanlar! Sözümü iyi dinleyiniz! Bilmiyorum, belki bu seneden sonra sizinle burada bir daha buluşamayacağım. İnsanlar! Bugünleriniz nasıl mukaddes bir gün ise, bu aylarınız nasıl mukaddes bir ay ise, bu şehriniz (Mekke) nasıl mübarek bir şehir ise, canlarınız, mallarınız, namuslarınız da öyle mukaddestir, her türlü tecâvüzden korunmuştur.
   Yukarıda verilen Veda hutbesine ait metinde hangi mukaddeslere değinilmemiştir?
 • A- Can emniyeti
 • B- Mal emniyeti
 • C- Namus emniyeti
 • D- Aklın korunması
 • E- Hiçbiri
  • 9. Sınıf / Din Kültürü ve Ahlak B. / Laiklik ve Din
   1.  Laiklik ne zaman anayasaya girmiştir?
 • A- 1921
 • B- 1924
 • C- 1928
 • D- 1934
 • E- 1937
  • 2.  Laiklik Avrupa'da hangi ülkede ve ne zaman çıkmıştır?
 • A- Fransa-1789 Fransız ihtilalinden sonra
 • B- Almanya - Martin Luterin Reform yapmasından sonra
 • C- İngiltere-1215 Magna Carta'dan sonra
 • D- İtalya- 1850 İtalya Devriminden sonra
 • E- Prusya-1787 İhtilalinden sonra
  • 3.  Laik kavramının kökeni hususunda aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
 • A- Laik, Yunanca bir kavram olup Kiliseye mensup kişileri ifade eder.
 • B- Laik, Latince bir kavram olup Kilise dışına ait halk kesimini ifade eder.
 • C- Laik, Yunanca bir kavram olup Kilise dışına ait bir halk kesimini tanımlar.
 • D- Laik, Latince bir kavram olup, Kilise mensubu kişileri ifade eder.
 • E- Laik, Türkçe bir kavram olup, iyiye ve güzele layık anlamına gelir.
  • 4.  Hangisi laikliğin amaçları arasında yer almaz?
 • A- Bilimin etkinliğini artırmak
 • B- Hukukun üstünlüğü
 • C- Din ihtiyacını engellemek
 • D- Kanun önünde eşitlik
 • E- Mal edinme
  • 5.  Hangisi laikliğin amaçlarına aykırıdır?
 • A- Din, Vicdan hürriyeti
 • B- Kanun önünde eşitlik
 • C- Ruhbanlığı önlemek
 • D- Dinin etkinliğini artırmak
 • E- Hepsi
  • 6.  “Dinde zorlama yoktur” Ayeti hangi anlamda özgürlüğü ifade eder?
 • A- Günah işleme özgürlüğü
 • B- Din seçme özgürlüğü
 • C- İbadet özgürlüğü
 • D- Dini bozma özgürlüğü
 • E- Hepsi
  • 9. Sınıf / Din Kültürü ve Ahlak B. / İslamiyet ve Türkler
   1.  Türkler Müslüman Araplar ile hangi savaş sırasında karşılaştılar?
 • A- Miryakefalon Savaşı
 • B- AynCalut Muharebesi
 • C- Talas Savaşı
 • D- Gazne Seriyyesi
 • E- Hiçbiri
  • 2.  Aşağıdakilerden hangisi Türklerin müslüman oluşuna zemin hazırlamamıştır?
 • A- Tek Tanrı inanışına sahip olmaları
 • B- Atalara saygı inancına sahip olmaları
 • C- İslam dinindeki özelliklerin inandıkları dinde de olması
 • D- Bazı Arap komutanların onların ahlaki hassasiyetlerine hitap etmeleri
 • E- Hiçbiri
  • 3.  Talas savaşında Türkler kimlerin yanında yer almıştır
 • A- Emevilerin
 • B- Şiilerin
 • C- Çinlilerin
 • D- Abbasilerin
 • E- Bizanslıların
  • 4.  İlk Müslüman Türk devleti hangisidir.
 • A- Emeviler
 • B- Karahanlılar
 • C- Abbasiler
 • D- Gök türkler
 • E- Hunlar
  • 5.  Türklerin Müslüman oluşunda önemli etkisi olan savaş hangisidir
 • A- Bedir
 • B- Mekke’nin fethi
 • C- Sıffin
 • D- Talas
 • E- Malazgirt
  • 6.  Hangisi Türklerin İslam’dan önceki dinlerinden biridir
 • A- Haniflık
 • B- Budizm
 • C- Ateizm
 • D- Putperestlik
 • E- Hepsi
  • 7.  Hangisi 14. YY tasavvuf bilginlerindendir
 • A- İmam-ı Malik
 • B- Ahmet Yesevi
 • C- Hacı bayram veli
 • D- Hacı Bektaş Veli
 • E- Nesimî
  • 8.  Kitabul fusul kimin eseridir
 • A- İmam-ı Şafii
 • B- İmam-ı Eş’ari
 • C- İmam-ı Maturidi
 • D- İmam-ı Ebu Hanife
 • E- Hiçbiri
  • 9.  Eserinde Kur’an, Sünnet, Sahabe sevgisini dile getiren tasavvuf bilgini hangisidir
 • A- Mevlana
 • B- Ahmet Yesevi
 • C- Hacı bayram veli
 • D- Hacı bektaş veli
 • E- Vasıl b. Ata
  • 10.  Hangisi Alın teriyle kazancı en önemli erdem sayar.
 • A- Ahi Evran
 • B- Ahmet Yesevi
 • C- Hacı bayram veli
 • D- Hacı bektaş veli
 • E- Mevlana
  • 11.  Aşağıdakilerden hangisi Devlet memurluğu görevinde bulunmuştur?
 • A- İmam-ı Şafii
 • B- İmam-ı Eş’ari
 • C- İmam-ı Maturidi
 • D- İmam-ı Ebu Hanife
 • E- Hepsi
  • 12.  Hangisi Anadolu’nun İslamlaşmasında etkili olan Mutasavvıflar arasında yoktur?
 • A- Hoca Ahmet Yesevi
 • B- Veysel Karani
 • C- Hacı Bektaş Veli
 • D- Ahi evran
 • E- Hepsi vardır
  • 13.  Hangisi 13. YY tasavvuf bilginlerinden değildir
 • A- Mevlana
 • B- Hacı bayram veli
 • C- Hacı bektaş veli
 • D- Ahi Evran
 • E- Hepsi
  • 14.  İmam-ı Maturidi ve İmam-ı Ebu Hanife’nin benzer özellikleri arasında hangisi yoktur?
 • A- Devlet görevi almamaları
 • B- Aynı yüzyılda yaşamaları
 • C- Akılcı Metotları
 • D- Türkler arasında yaygınlığı
 • E- Hepsi benzer özellik
  • 15.  Hangi mezhep imamı Vahiy Akıl dengesini gözetmeye dikkat etmiştir.
 • A- İmam-ı Malik
 • B- İmam-ı Ebu Hanife
 • C- İmam-ı Şafii
 • D- İmam-ı Eş’ari
 • E- İmam Hanbeli
  • 16.  Fıkhul ekber kimin eseridir
 • A- İmam-ı Şafii
 • B- İmam-ı Eş’ari
 • C- İmam-ı Maturidi
 • D- İmam-ı Ebu Hanife
 • E- Hiçbiri
  • 17.  Hangisinin lakabı Ebu Hanife dir?
 • A- Zeyd b. Sabit
 • B- Muhammed b. İdris
 • C- Ebu Musa El Eşari
 • D- Numan b. Sabit
 • E- Hiçbiri
  • 18.  Hangilerinde akılcı yorumlar ön plandadır
 • A- Maturidi ve Şafi
 • B- Malik ve Şafii
 • C- Ebu Hanife ve Şafi
 • D- Maturidi ve Ebu Hanife
 • E- Şafiî ve Vasıl b. Ata
  • 19.  Tevilat ul kur’an kimin eseridir
 • A- İmam-ı Şafii
 • B- İmam-ı Eş’ari
 • C- İmam-ı Maturidi
 • D- İmam-ı Ebu Hanife
 • E- İmam Hanbeli
  • 20.  Zararlı fikirlere karşı ilk hukuk metodolojisi (Er Risale) kitabını yazan kimdir?
 • A- İmam-ı Şafii
 • B- İmam-ı Eş’ari
 • C- İmam-ı Maturidi
 • D- İmam-ı Ebu Hanife
 • E- İmam Hanbeli
  • 21.  Şafiinin eseri hangisidir
 • A- Er Risale
 • B- Makalat
 • C- Mesnevi
 • D- Fıkhul ekber
 • E- Hiçbiri
  • 22.  Hangisi (Akli yorumdan cok) Hadislere öncelik vermektedir
 • A- İmam-ı Şafii
 • B- İmam-ı Eş’ari
 • C- İmam-ı Maturidi
 • D- İmam-ı Ebu Hanife
 • E- Hiçbiri
  • 23.  Önceleri Mutezile mezhebi etkisinde kalıp sonra ondan ayrılan İslam bilgini hangisidir?
 • A- İmam-ı Eş’ari
 • B- Hacı Bektaş veli
 • C- İmam-ı Şafii
 • D- İmam-ı Malik
 • E- Mevlana
  • 24.  Ahmet yesevi’nin eseri hangisidir
 • A- Fıkhul ekber
 • B- Makalat
 • C- Divanul Hikmet
 • D- Mesnevi
 • E- Hiçbiri
  • 25.  Hangisi esnafların piri kabul edilir
 • A- Peygamberimiz
 • B- Hacı bayram veli
 • C- Ahi Evran
 • D- Hacı Bektaş Veli
 • E- Mevlana
  • 26.  Allah’ın Emir ve Yasaklarına uymayanı Hacı Bektaş Veli nasıl tanımlıyor?
 • A- Beynamaz
 • B- İmansız
 • C- Günahkar
 • D- Müşrik
 • E- Münafık
  • 27.  Makalat kimin eseridir
 • A- Mevlana
 • B- Ahmet Yesevi
 • C- Hacı bektaş veli
 • D- Hacı bayram veli
 • E- Ahi evran
  • 28.  Mevlana ölüm gününe neden Şeb-i arus demiştir?
 • A- Ölüm korkusundan
 • B- Ne zaman öleceğini bildiğinden
 • C- Allaha kavuşacağından
 • D- Dostlarından ayrılacağından
 • E- Hiçbiri
  • 29.  Mevlana’nın ortaya koyduğu şeb-i arus kavramının anlamı hangisidir
 • A- Düğün günü
 • B- Gelin takısı
 • C- Ölüm günü
 • D- Doğum günü
 • E- Nişan töreni
  • 30.  Hangisinin kabri Ankara’dadır
 • A- Mevlana
 • B- Hacı bayram veli
 • C- Hacı bektaş veli
 • D- Ahi Evran
 • E- Hiçbiri
 • Toplam Tıklama: 1360495   Aktif Ziyaretçi Sayısı: 21
  Bu web sitesi en iyi internet explorer 6.0 ve üstü tarayıcılarda ve 1024*728 ekran çözünürlüğünde görüntülenir.