9. Sınıf / Kuranı Kerim / Kur'an-ı Kerim'in Özellikleri
  1.  Aşağıdakilerden hangisi Kur'an'ın isimlerinden değildir.
 • A- Kur'an-ı Kerim
 • B- Kur'an-ı Azimüşşan
 • C- el-Furkan
 • D- el-Alim
 • E- Kur'an-ı Mecid
  • 2.  Kur'an-ı Kerim'in özgün oluşu ne anlam ifade etmektedir?
 • A- Kur'an arap dilinin kullanım üslubu bakımından özgündür.
 • B- Kur'an konu, üslup, belagat, edebiyat, hitabet bakımlarından özgündür.
 • C- Kur'an arapçaya getirdiği yenilikler bakımından özgündür.
 • D- Kur'an edebi ve şiirsel açıdan özgündür.
 • E- Hepsi
  • 3.  Kur’an, zamanımıza kadar ilk indirildiği şekilden hiç bir değişikliğe uğramadan gelmiş olup kıyamete kadar da öyle kalacaktır. ifadesinden hangisi anlaşılmaz?
 • A- Kur'an bugüne kadar değişmeden gelmiştir.
 • B- Kur'an kıyamete kadar bu haliyle kalacaktır.
 • C- Kur'an ilk indirildiği günkü gibi özgündür.
 • D- Kur'an-ı Kerim'IN tam bir tercümesi asla yapılamaz.
 • E- Hepsi
  • 4.  Kur'an hangi miladi yılda indirilmeye başlanmıştır?
 • A- 609
 • B- 610
 • C- 611
 • D- 608
 • E- 622
  • 5.  Kur'an'daki en uzun sure hangisidir?
 • A- Bakara Suresi
 • B- Ali İmran Suresi
 • C- İnsan Suresi
 • D- İhlas Suresi
 • E- Fatiha Suresi
  • 6.  “Kur’an”kelimesi sözlük anlamı açısından Arapça “karae” fiilinden türetilen bir mastar olup Allah’ın son
   kitabına özel ad olmuştur. “Okumak” anlamına gelmektedir. Bunun yanında Kur’an isminin, toplayıp bir
   araya getirmek, iki şeyi birbirine yaklaştırmak gibi anlamlar taşıdığıya da hiçbir kelimeden türemediği, Hz.
   Muhammed’e indirilen kitabın özel adıolduğu da söylenmiştir.
   Yukarıdaki metinde Kur'an için aşağıdakilerden hangisi söylenmemiştir?
 • A- Kur'an arapça karae fiilinden türetilen bir masdardır
 • B- Allah'ın son kitabıdır
 • C- Hz. Muhammed'e indirilmiştir.
 • D- Cebrail vasıtasıyla indirilmiştir.
 • E- Hz. Muhammed'e indirilen kitabın özel adıdır.
  • 7.  Kur’an, Yüce Allah’ın bir tercihi olarak o zaman ki toplum tarafından daha iyi anlaşılsın diye Arapça bir kitap olarak indirilmiştir.
   Yukarıdaki metinden hareketle aşağıdakilerden hangi konuya değinilmiştir?
 • A- Kur'an'ın arapça olarak indirilmiş olması anlaşılması içindir
 • B- Kur'an'ın arapça olarak indirilmiş olması başka milletlerin bu kitabı anlamayacağını gösterir.
 • C- Arapça olarak indirilmiş olması tercüme edilemezliğini ortaya çıkarır.
 • D- Arapça olarak indirilmiş olması Yüce Allah'ın bir tercihi olmakla birlikte Hz. Muhammed'in arap olmasıyla da ilgilidir.
 • E- Kur'an yalnızca araplar tarafından anlaşılabilecek bir kitaptır.
  • 8.  Hz. Peygamber’e Cebrail aracılığıyla Arapça olarak indirilen Kur’an’ın, onu diğer kutsal kitaplardan ayıran ve eşsiz kılan başlıca özellikleri şunlardır:
   a. O, Peygamberimize, diğer kutsal kitaplarda olduğu gibi toptan değil, zamanın ve olayların akışına göre ayet ve sureler hâlinde indirilmiştir.
   b. Kur’an, en son kutsal kitaptır ve ondan sonra başka bir ilâhî kitap gelmeyecektir. Getirdiği hükümler ve bunların geçerliliği kıyamete kadar sürecektir.
   c. Kur’an, zamanımıza kadar hiçbir değişikliğe uğramadan gelmiş olup kıyamete kadar da öyle kalacaktır.
   d. Kur’an’ın kapsadığıyüce gerçekler kıyamete kadar bütün insanların ve çağların ihtiyacını karşılayacak niteliktedir.
   e. Kur’an’ın üstün özelliklerinden biri de kolayca ezberlenebilmesidir. Bu özellik tarihte hiçbir kitap için söz konusu olmamıştır.
   Yukarıdaki metinde Kur'an'ın hangi özelliğinden bahsedilmemiştir?
 • A- Kur'an hiçbir değişikliğe uğramamıştır.
 • B- Kolayca ezberlenebilecek bir kitaptır.
 • C- En son ilahi kitaptır.
 • D- Kur'an vahiy katipleri tarafından yazılmıştır.
 • E- Getirdiği hükümler ve bunların geçerliliği kıyamete kadar sürecektir.
  • 9.  Fransız hukukçularından ve Akademi üyelerinden Victor Imberdis “Mahomet et L’Islam”isimli eserinde şöyle der: “Kur’an, bütün hukuk esaslarına kaynak olan kutsal bir kanun oldu. Şekli itibariyle ne kadar muhteşem ise anlatım yönüyle de o kadar güzeldir. Bu yönüyle de gönülleri süsler ve yiğitlik ile cesareti son dereceye yükseltir.”
   Yukarıdaki metinden yola çıkarak Kur'an'ın hangi özelliğinden bahsedilmemiştir?
 • A- Kur'an anlatım yönüyle muhteşemdir
 • B- Kur'an şekil itibariyle muhteşemdir.
 • C- Kur'an'ın kutsallığı Arapça anlatıma dayalı olmasıyla ilgilidir.
 • D- Kur'an bütün hukuk esaslarına kaynak olan kutsal bir metindir.
 • E- Hiçbiri
  • 10.  Fussilet suresinin 26. ayetinde şöyle dile getirir. “Müşrikler şöyle dediler: Bu Kur’an’ı dinlemeyin, okunurken gürültü edin, belki bu suretle galip gelirsiniz.”
   Yukarıdaki metinden hareket ederek aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
 • A- Kur'an'ı dinleyen müşriklerin bir kısmı müslüman oluyordu.
 • B- Müşriklerin bir kısmı Kur'an'ın dinlenmesini istemiyordu.
 • C- Müşrikler Kur'an okunurken gürültü edilmesini istiyordu.
 • D- Müşrikler Kur'an'ın gizli değil açıktan dinlenmesini istiyordu.
 • E- Hepsi
  • 11.  “Gerçekten bu Kur’an en doğru olan yola götürür ve iyi işler yapan müminler için büyük bir mükâfat olduğunu ve ahirete inanmayanlar için elem dolu bir azap hazırladığımızı müjdeler.” (İsrâ suresi 9. ayet)
   Bu ayette Kur’an’ın hangi özelliklerine değinilmemiştir?
 • A- Kur'an bir yol gösterme kitabıdır.
 • B- Kitabı okuyup öğüt alanlar cennete gidecektir.
 • C- Kitabı okuyup öğüt almak istemeyenlere Allah'ın azabı hazırlanmıştır.
 • D- Kur'an Mushaf arasında muhafaza edilmiş bir kitaptır.
 • E- Hiçbiri
  • 12.  Aşağıda anlamı verilen ayette Kur'an'ı Kerim'IN hangi özelliğinden bahsedilmemiştir?
   “Ey insanlar, Rabbinizden SIZE bir öğüt, sinelerde olana bir şifa ve mü’minler için bir hidayet ve rahmet geldi.”
 • A- Kur'an bir öğüttür
 • B- Kur'an Hz. Muhammed'e indirilmiştir.
 • C- Kur'an bir rahmettir
 • D- Kur'an bir şifadır.
 • E- Hiçbiri
  • 13.  Kur'an'ın en kısa ve en uzun sureleri hangileridir?
 • A- İhlas-Bakara
 • B- İhlas-Ali İmran
 • C- Kevser-Bakara
 • D- Kevser-Ali İmran
 • E- İhlas-Nisa
  • 14.  Kur'an'daki en uzun ayet hangisidir ve uzunluğu ne kadardır?
 • A- Bakara 255. ayet bir sayfadır
 • B- Bakara 282. ayet bir sayfadır
 • C- Bakara 286. ayet yarım sayfadır
 • D- Bakara 282. ayet yarım sayfadır
 • E- Bakara 282. ayet iki sayfadır.
  • 15.  Kur'an'da ilk inen ayetler hangileridir?
 • A- Fatiha suresi ilk 5 ayet
 • B- Bakara suresi ilk 4 ayet
 • C- Alak suresi ilk 5 ayet
 • D- Alak suresinin tamamı
 • E- Ali İmran suresinin ilk sayfası
  • 16.  Bugün elimizde olan Kur'an mushaflarında ilk sıradaki ve son sıradaki sureler hangileridir?
 • A- Alak Suresi- Nas Suresi
 • B- Fatiha Suresi-Nasr Suresi
 • C- Fatiha Suresi - Alak Suresi
 • D- Fatiha Suresi - Nas Suresi
 • E- Bakara Suresi- Fatiha Suresi
  • 17.  Kur'an ilk defa nerede ve ne zaman indirilmeye başlanmıştır?
 • A- Mekke'de 622 yılında
 • B- Medine'de 610 yılında
 • C- Mekke'de 610 yılında
 • D- Mekke'de 632 yılında
 • E- Hiçbiri
  • 18.  Mü’minûn suresi, Mekke Dönemi’nin üzerinde durduğu îman, insan, peygamber, şirk ve Allah’ın yegâne hâkim ve ilah oluşu gibi ana konular çerçevesinde mesajını iletmektedir.
   Yukarıdaki ifadeden yola çıkarak aşağıdakilerden hangisi Mü'minun suresinin özelliği olarak belirtilmemiştir?
 • A- İman
 • B- İnsan
 • C- Allah'ın yegane hakim ve ilah oluşu
 • D- Sosyal İlişkiler
 • E- Hiçbiri
  • 19.  Kur'an'ın diğer isimlerinden olan el-Furkan'ın anlamı nedir?
 • A- İyiyi kötüden ayıran
 • B- Cömert
 • C- Ayetleri apaçık anlaşılan kitap
 • D- Sureleri birbirinden ayrı kitap
 • E- Hiçbiri
  • 20.  Kur'an'da kaç sure vardır?
 • A- 112
 • B- 6666
 • C- 6234
 • D- 114
 • E- 110
  • 9. Sınıf / Kuranı Kerim / Kur'an Okumaya Giriş
   1.  ولاالضالين ifadesindeki tecvid hangisidir?
 • A- مد طبعي
 • B- مد متصل
 • C- اقلاب
 • D- مد لازم
 • E- مد منفصل
  • 9. Sınıf / Kuranı Kerim / Okunacak Sure ve Ayetler
   9. Sınıf / Kuranı Kerim / Ezberlenecek Sure ve Anlamları
  Toplam Tıklama: 1403441   Aktif Ziyaretçi Sayısı: 12
  Bu web sitesi en iyi internet explorer 6.0 ve üstü tarayıcılarda ve 1024*728 ekran çözünürlüğünde görüntülenir.