• 9. Sınıf
 • Peygamberimizin Hayatı
Zaman Bilgisi Kazanım Etkinlik Açıklama
Ay Hafta Saat Konu
Risalet Öncesi Arap Yarımadası
9 1 2 Tanışma, Dersin İşlenişi Hakkında Bilgi
9 2 2 1. Peygamberimizin Hayatını Öğrenmenin Önemi
9 3 2 2. Risâlet Öncesi Dünyanın Dinî Durumu
9 4 2 3. Risâlet Öncesi Arap Yarımadası’na Genel Bakış
3.1. Dinî Hayat
9 5 2 3.2. Siyasî Hayat
10 1 2 3.3. Sosyal ve Ekonomik Hayat
10 2 2 3.4. Kültürel Hayat
10 3 2 4. Risâlet Öncesi Hicaz
4.1. Mekke
10 4 2 4.2. Yesrib
4.3. Taif
 • 1. İslam’ı anlamada Peygamberimizin hayatını öğrenmenin önemini kavrar.
 • 2. Peygamberimizin risâletinden önce dünyanın dinî durumunu açıklar.
 • 3. İslamiyet öncesi Arap Yarımadası’nın coğrafi, siyasi, sosyal, kültürel, ekonomik yapısını ve dinî özelliklerini tanır.
 • 4. Cahiliye kavramını ve cahiliye zihniyetinin genel özelliklerini açıklar.
 • 5. İslamiyet öncesi Hicaz’ın tarihi, dinî, sosyal ve kültürel hayatını kavrar.
 • -Araştırma ve sorgulama becerisi
 • -Dinî terim ve kavramları doğru ve yerinde kullanma becerisi
 • -Mekân, zaman ve kronolojiyi algılama becerisi
 • Kavramlar: Siyer, tevhid, hanif, şirk, cahiliye, bedevi, hadari, dâru’n-nedve, harem, ficar.
 • 2. kazanımda işlenirken ayrıntıya girilmeksizin dinlerin yoğunlaştığı havzalar hakkında kısa bilgiler verilecektir.
 • 3. kazanımda Hicaz’ın sosyo-kültürel hayatına ayrıntılı olarak değinilmeyecek; gerekli ayrıntı
 • 5. kazanım işlenirken verilecektir.
 • 3 ve 4. kazanımlarda cahiliye kavramı ve zihniyeti, ayet ve hadislerden örneklerle açıklanacak ve cahiliye zihniyetinin belirli bir dönemle sınırlı olmadığı vurgulanacaktır.
 • 5. kazanım işlenirken Hz. İbrahim (a.s.) ve Hz. İsmail’in (a.s.) tevhid mücadelesi, Kâbe’nin yeniden inşası, Fil Olayı gibi önemli hadiselere de değinilecektir. Ayrıca Yesrib’deki toplumsal yapı ve dinî guruplardan da kısaca bahsedilecektir
Ay Hafta Saat Konu
Paygamberimizin Risalet Öncesi Hayatı
11 2 2 Yazılı Sınav
11 3 2 Ara Tatil
11 4 2 4. Peygamberimizin Nübüvvet Öncesi Ahlaki Olgunluğu
12 1 2 5. Peygamberimizin Hirâ’da Tefekkür Günleri
 • 1. Peygamberimizin soyunu ve ailesini tanır.
 • 2. Peygamberimizin çocukluk dönemini açıklar.
 • 3. Peygamberimizin gençlik döneminin genel özelliklerini açıklar.
 • 4. Peygamberimizin nübüvvet öncesi erdemli davranışlarını kendine örnek alır.
 • 5. Peygamberimizin Hirâ’daki tefekkür sürecini değerlendirir.
 • -Araştırma ve sorgulama becerisi
 • -Bilgi teknolojilerini kullanma becerisi
 • -Dinî terim ve kavramları doğru ve yerinde kullanma becerisi
 • -Mekân, zaman ve kronolojiyi algılama becerisi
 • -Sosyal beceriler
 • Kavramlar: Nübüvvet, risâlet, hanif, tefekkür, Hılfu’l-Fudul, emanet, el-Emin, tebliğ, ismet, sıdk.
 • 2. kazanımda Peygamberimizin isimleri, annesi, sütannesi, dedesi ve amcası Ebu Talip ile geçen yıllara değinilecektir.
 • 3. kazanımda Peygamberimizin Hılfu’l-Fudul’a katılması, ticaretle uğraşması, Hz. Hatice (r.a.) ile evliliği ve çocukları, Kâbe hakemliği ile ilgili bilgiler verilecektir; ancak Hz. Hatice’nin evlilik yaşı gibi tartışmalı rivayetlere yer verilmeyecektir.
 • 5. kazanımda Peygamberimizin Hirâ’da âlemin yaratılışı hakkında tefekkür etmesine, toplumdaki ahlaki çöküntülerden duyduğu rahatsızlıklara değinilecek; ibadet gibi taabbudi anlatımlara yer verilmeyecektir.
Ay Hafta Saat Konu
Peygamberimizin Mekke Yılları
12 2 2 1. Risâlet ve Peygamberimiz
1.1. İlk Vahiy
1.2. Gizli ve Açık Davet
1.3. İlk Müslümanlar
12 3 2
12 4 2 2. Mekke’de İslam Davetine Tepkiler
2.1. Mekke’de İslam’ı Kabul Edenlerin Genel Özellikleri
2.2. Müşriklerin İslam Davetine Karşı Çıkma Sebepleri
12 5 2
1 1 2 Yazılı Sınav
1 2 2
1 3 2 Dönem Sonu Değerlendirmesi
1 4 2 Sömestr Tatili
2 1 2 Sömestr Tatili
2 2 2 Yeni Döneme Hazırlık
2 3 2 8.2. Akabe Biatları
9. Yesrib’e Hicret
2 4 2 9.1. Müslümanların Hicreti
9.2. Peygamberimizin Hicreti
3 1 2 9.3. Kubâ’ya Varış
 • 1. Peygamberliğin insanlık tarihi açısından önemini fark eder.
 • 2. Peygamberimizin İslam’a davet sürecini ve davet metodunu açıklar.
 • 3. Peygamberimizin tebliğine karşı tepkileri nedenleriyle birlikte değerlendirir.
 • 4. Habeşistan hicretlerinin sebep ve sonuçlarını açıklar.
 • 5. Hz. Hamza (r.a.) ve Hz. Ömer’in (r.a.) Müslüman olmalarının, Müslümanların güçlenmesine katkılarını yorumlar.
 • 6. Kureyşli müşriklerin Müslümanlara uyguladığı baskıları açıklar.
 • 7. Peygamberimizin Taif yolculuğunun sebep ve sonuçlarını yorumlar.
 • 8. İsra ve Miraç olayının, Peygamberimiz ve Müslümanlar açısından önemini fark eder.
 • 9. Akabe Biatları’nın Yesrib’de İslam’ın yayılışı açısından önemini kavrar.
 • 10. Yesrib’e hicretin sebeplerini ve önemini kavrar.
 • 11. Peygamberimizin Kubâ’daki faaliyetlerini açıklar.
 • 12.Hicretin sosyal, siyasi, ekonomik ve kültürel sonuçlarını irdeler
 • -Araştırma ve sorgulama becerisi
 • -Dinî terim ve kavramları doğru ve yerinde kullanma becerisi
 • -Mekân, zaman ve kronolojiyi algılama becerisi
 • Kavramlar: Vahiy, davet, tebliğ, risâlet, fetret, aşere-i mübeşşere, sahabe, isrâ, mirac, biat, hicret.
 • 2.kazanımda vahyin Peygamberimize yüklediği sorumluluğa ve davetindeki temel ilkelere yer verilecektir. Ayrıca ilk vahiy ve sonrasında gelişen süreç üzerinde durulacaktır. Bu bölümde Darü’l-Erkam’a da yer verilecektir.
 • 3. kazanımda Müşriklerin Müslümanlara yapmış oldukları işkencelere de değinilecektir.
 • 4.kazanımda Cafer b. Ebi Talib’in (r.a.) Necaşi huzurundaki diyaloğuna yer verilecektir.
 • 6.kazanımda Kureyşli müşriklerin, Peygamberimizi yalnızlaştırmak amacıyla Haşimoğullarına uyguladıkları boykota vurgu yapılacaktır. Ayrıca hüzün yılına da değinilecektir.
 • 8. kazanımda konu, ayet ve sahih hadisler ışığında ele alınacaktır. Ayrıca Mirac olayı ile namazın beş vakit olarak düzenlendiğine vurgu yapılacaktır.
 • 9.kazanımda biat kavramına, biatın önemine ve sahabenin sadakatine de değinilecektir.
 • 10 kazanımda ilk Cuma namazına ve ilgili ayetlere de değinilecektir.
 • 11 kazanımda Hicret olayı, ayet ve sahih hadisler ışığında açıklanacaktır.
Ay Hafta Saat Konu
Peygamberimizin Medine Yılları
3 2 2 1. Medine’de İslam Toplumunun Oluşumu
1.1. Mescid-i Nebi’nin İnşası
1.2. Ashâb-ı Suffe
3 3 2 1.3. Muhacir-Ensar Kardeşliği
1.4. Medine Sözleşmesi
1.5. Namaza Davet: Ezan
3 4 2 1.6. Medine Pazarının Kurulması
1.7. Kıblenin Değişmesi
3 5 2
4 1 2 Yazılı Sınav
4 2 2 Ara Tatil
4 3 2 2.8. Mekke’nin Fethi
2.9. Huneyn Gazvesi
3. Nifak ve Münafıklar
4 4 2 4. Diğer Din Mensuplarıyla Münasebetler
4.1. Yahudiler
4.2. Hristiyanlar
5 1 2 5. İslam’a Davet Mektupları
6. Heyetlerle Görüşmeler
5 2 2
5 3 2 7. Veda Haccı ve Veda Hutbesi
8. Peygamberimizin Vefatı
5 4 2
6 1 2 Yazılı Sınav
6 1 2
 • 1. Medine’de İslam toplumunun oluşum sürecini açıklar.
 • 2. Seriyye ve gazveleri sebep ve sonuçları açısından değerlendirir.
 • 3. Peygamberimizin münafıklarla mücadele metodunu analiz eder.
 • 4. Peygamberimizin diğer din mensuplarıyla ilişkilerinin dayandığı ilkeleri kavrar.
 • 5. Peygamberimizin tebliğinde İslam’a davet mektuplarının ve heyetlerle görüşmelerin yerini açıklar.
 • 6. Veda Haccı’nın önemini ve Veda Hutbesi’ndeki evrensel mesajları yorumlar.
 • 7. Peygamberimizin vefatının Müslümanlar üzerinde bıraktığı tesiri açıklar
 • -Araştırma ve sorgulama becerisi
 • -Bilgi teknolojilerini kullanma becerisi
 • -Dinî terim ve kavramları doğru ve yerinde kullanma becerisi
 • -Mekân, zaman ve kronolojiyi algılama becerisi
 • -Problem çözme becerisi
 • Kavramlar: Ensar, Muhacir, Ravza-i Mutahhara, cihad, gazve, seriyye, istişare, muâhât, nifak, ehl-i kitap, senetu’lvüfûd.
 • Ünite genelinde kronoloji gözetilerek oruç, zekât, hac gibi ibadetlerin farz kılınması; içki, faiz ve benzerlerinin haram kılınması; tesettürün emredilmesi gibi ibadet ve muamelat ile ilgili konulara da değinilecektir.
 • 1. kazanımda Mescid-i Nebi’nin toplumsal fonksiyonuna, Medine’deki ilk nüfus sayımının ve Medine sözleşmesinin sosyal hayat açısından önemine, Peygamberimizin Medine’de pazar kurdurmasının Müslümanların ekonomik bağımsızlığı açısından önemine vurgu yapılacaktır.
 • 2. kazanım işlenirken seriyye ve gazve kavramlarına da değinilecektir.
 • 2, 3 ve 4. kazanımlar işlenirken cihadın önemine de değinilecektir.
 • 3. kazanım işlenirken konu; Bakara, Âl-i İmrân, Tevbe ve Münafikûn surelerinden ilgili ayetlerle açıklanacaktır.
 • 4. kazanım işlenirken Medine’deki üç Yahudi kabilesinin durumlarına değinilecek; Benî Kaynuka, Benî Nadir, Benî Kurayza ve Hayber savaşları da kısaca anlatılacaktır. Ayrıca Hristiyanlarla ilişkiler kapsamında Necran Heyeti, Mute Savaşı ve Tebük Seferi’nden de kısaca bahsedilecektir
Toplam Tıklama: 1497780   Aktif Ziyaretçi Sayısı: 420
Bu web sitesi en iyi internet explorer 6.0 ve üstü tarayıcılarda ve 1024*728 ekran çözünürlüğünde görüntülenir.