• 9. Sınıf
 • Temel Dini Bilgiler
Zaman Bilgisi Kazanım Etkinlik Açıklama
Ay Hafta Saat Konu
İslam ve Sosyal Hayat
9 1 2 Tanışma, Dersin İşlenişi Hakkında Bilgi
9 2 2 1.Sosyal Hayatın Temeli Olarak Aile
1.1.Evlilik ve Nikâh
9 3 2 1.2.Eşlerin Karşılıklı Sorumlulukları
1.3.Boşanma
Boşanmanın Bireysel ve Toplumsal Etkileri
9 4 2 2.Sosyal Hayatla İlgili Bazı Temel Ölçüler
2.1. Emniyet ve Güven
9 5 2 2.2. Sulh
2.3. Hak ve Adaleti Gözetme
10 1 2 2.4. Kardeşlik
2.5. Yardımlaşma ve Dayanışma
10 2 2 3.Sosyal Hayatı Olumsuz Etkileyen Bazı Etkenler
3.1.Ahlaki Yozlaşma
10 3 2 3.2.Yalan ve Hile
3.3.Tecessüs ve Mahremiyeti İhlal
10 4 2 3.4.Fitne
Fesat ve Terör
3.5.Yaralama ve Öldürme
11 1 2
11 2 2 Yazılı Sınav
 • 1.İslam’ın aileye verdiği önemi kavrar.
 • 2.Boşanmanın bireysel ve toplumsal etkilerini analiz eder.
 • 3.İslam’ın sosyal hayatla ilgili bazı temel ilkelerini ayet ve hadislerle açıklar.
 • 4.Dinî ve ahlaki değerlerin sosyal hayattaki önemini kavrar.
 • 5.Sosyal hayatı olumsuz etkileyen unsurları fark eder.
 • Beceriler:
 • • Araştırma ve sorgulama becerisi
 • • Dinî metinleri anlama ve yorumlama becerisi
 • • Problem çözme becerisi
 • Kavramlar: Hak, adalet, nikâh, talak, mehir, mahremiyet, tecessüs, fitne, tesettür.
 • 4. kazanım işlenirken ahlaki yozlaşmanın sebepleri olarak cehalet, dünyevileşme, millî ve manevi değerlerden uzaklaşma, amaçsızlık gibi konulara değinilecektir.
Ay Hafta Saat Konu
İslam ve Ekonomik Hayat
11 3 2 Ara Tatil
11 4 2 3.İnfak Kültürü
4.Karz-ı Hasen
12 1 2 5.Kul Hakkı
6.İşçi ve İşveren Hakkı
12 2 2 7.İslam’ın Mülkiyet Anlayışı
8.Ekonomik Hayatı Olumsuz Etkileyen Uygulamalar
12 3 2
12 4 2 8.1.Faiz
8.2.Rüşvet
12 5 2
1 1 2 Yazılı Sınav
1 2 2
1 3 2 Dönem Sonu Değerlendirmesi
1 4 2 Sömestr Tatili
 • 1. İslam ekonomisinin temelindeki bazı ahlaki ilkeleri açıklar.
 • 2. Helal kazancın önemini ayet ve hadislerle açıklar.
 • 3. İslam tarihinden infak kültürüyle ilgili örnekler verir.
 • 4. Karz-ı haseni ayet ve hadislerle açıklar.
 • 5. Kul hakkına riayet etmeye özen gösterir.
 • 6. İslam’ın işçi ve işveren hakkına verdiği önemi kavrar.
 • 7. İslam’ın mülkiyet anlayışını yorumlar.
 • 8. Ekonomik hayatı tehdit eden olumsuzlukları İslam’ın bakış açısına göre değerlendirir.
 • Beceriler:
 • • Araştırma ve sorgulama becerisi
 • • Dinî terim ve kavramları doğru ve yerinde kullanma becerisi
 • • Problem çözme becerisi
 • • Sosyal beceriler
 • Kavramlar: İktisat, tasarruf, îsar, riba, ihtikâr, faiz.
 • 1. kazanım işlenirken kanaatkârlık, iktisat, tasarruf, îsar gibi kavramlara da değinilecektir.
 • 2. kazanım işlenirken helal ve haram kavramları, ekonomik hayatla ilişkilendirilerek açıklanacaktır.
 • 3. kazanım işlenirken ayet ve hadislerden de örnekler verilecektir.
 • 6. kazanım işlenirken çalışanların iş sağlığı ve güvenliği bağlamında işçi ve işveren sorumluluklarına dikkat çekilecektir.
 • 8. kazanım işlenirken ihaleye fesat karıştırma, tarafların bir kısmını bilgilendirip bir kısmını kasıtlı bilgilendirmeme, içeriden dışarıya bilgi sızdırma gibi konulara da yer verilecektir.
Ay Hafta Saat Konu
İslam ve Hukuk
2 1 2 Sömestr Tatili
2 2 2 Yeni Döneme Hazırlık
2 3 2 2.3.Adaletin Gözetilmesi
2.4.Suçun Şahsiliği
2 4 2 2.5.Suç ve Ceza Arasında Doğru Orantı
3 1 2 2.6.Kamu Yararının Gözetilmesi
3 2 2 3.İslam Hukukunun Kaynakları
3 3 2 4.Hukuk ile Ahlak İlişkisi
 • 1. İslam hukukunu ve mahiyetini açıklar.
 • 2. İslam hukukunun temel ilkelerine ayet ve hadislerden örnekler verir.
 • 3. İslam hukukunun kaynaklarını açıklar.
 • 4. Hukuk ile ahlak arasındaki ilişkiyi analiz eder.
 • Beceriler:
 • • Araştırma ve sorgulama becerisi
 • • Dinî terim ve kavramları doğru ve yerinde kullanma becerisi
 • • Problem çözme becerisi
 • • Sosyal beceriler
 • Kavramlar: Teklif, mükellef, edille-i şeriyye, fıkıh, fıkıh usulü, hukuk, adalet, hikmet, ahlak, had, ceza.
 • 1. kazanım işlenirken fıkıh ve fıkıh usulü kavramlarına; bazı fıkıh âlimleri ile eserlerine de kısaca değinilecektir.
 • 2. kazanım işlenirken İslam’da haramların sınırlılığına, helal dairesinin ise genişliğine; helal ve haram koyma yetkisinin Allah ve Resulüne ait olduğuna vurgu yapılacaktır. Ayrıca konular Mecelle’nin külli kaideleri ile ilişkilendirilerek ele alınacaktır.
 • 3. kazanım işlenirken İslam hukukunun kaynakları, edille-i erbaa ile sınırlandırılacaktır.
Ay Hafta Saat Konu
Ana Hatlarıyla İslam Ahlakı
3 4 2 1.İslam Ahlakının Gayesi ve Konusu
3 5 2
4 1 2 Yazılı Sınav
4 2 2 Ara Tatil
4 3 2 4.Allah’a Karşı Vazifelerimiz
4 4 2 5.Peygamberimize Karşı Vazifelerimiz
5 1 2 6.Kur’an-ı Kerim’e Karşı Vazifelerimiz
5 2 2
5 3 2 7.İnsanlara Karşı Vazifelerimiz
5 4 2
6 1 2 Yazılı Sınav
6 1 2
 • 1. İslam ahlakının gayesini ve konusunu ayet ve hadislerle açıklar.
 • 2. İslam ahlakının kaynaklarını açıklar.
 • 3. Ahlak ile terbiye ilişkisini yorumlar.
 • 4. İman, ibadet ve ahlak arasındaki ilişkiyi analiz eder.
 • 5. Allah’a karşı vazifelerini yerine getirmeye özen gösterir.
 • 6. Peygamberimize karşı vazifelerini yerine getirmeye istekli olur.
 • 7. Kur’an-ı Kerim ile ilgili vazifelerini yapmaya önem verir.
 • 8. İnsanlara karşı vazifelerini kavrar.
 • Beceriler:
 • • Araştırma ve sorgulama becerisi
 • • Sosyal beceriler
 • • Dinî terim ve kavramları doğru ve yerinde kullanma becerisi
 • Kavramlar: Ahlak, terbiye, marifet, muhabbet, ta’zim, ubudiyet, teslimiyet, tevbe, takva, havf, reca, salavat.
 • 1. kazanım işlenirken ahlakın tanımı yapılacak ve ahlakla ilgili temel kavramlara kısaca değinilecektir.
 • 2. kazanım işlenirken İslam ahlakının kaynakları Kur’an ve sünnet ile sınırlandırılacak; ahlakın kaynağı ile ilgili farklı teorilere girilmeyecektir.
 • 3. kazanım işlenirken eğitimin amaçlarından birisinin de ahlaklı bireyler yetiştirmek olduğuna da vurgu yapılacaktır.
 • 5. kazanım işlenirken marifet, ubudiyet, muhabbet, tazim, teslimiyet, tevbe, takva, havf ve reca konularına kısaca değinilecektir.
 • 6. kazanım işlenirken muhabbet, sünnete ittiba ve teslimiyet konularına kısaca değinilecektir. Ayrıca salat ve selam ile ilgili hadislere de yer verilecektir.
 • 7. kazanım işlenirken Kur’an’a karşı saygı ve edep; Kur’an’ı okuma, anlama ve yaşama konularına kısaca değinilecektir.
 • 8. kazanım işlenirken kul hakkı; can, mal, namus emniyeti; saygı, sevgi, keder ve sevince ortak olma konularına kısaca değinilecektir.
Toplam Tıklama: 1497763   Aktif Ziyaretçi Sayısı: 399
Bu web sitesi en iyi internet explorer 6.0 ve üstü tarayıcılarda ve 1024*728 ekran çözünürlüğünde görüntülenir.