• 10. Sınıf
 • Peygamberimizin Hayatı
Zaman Bilgisi Kazanım Etkinlik Açıklama
Ay Hafta Saat Konu
Şahsiyet Olarak En Güzel Örnek
9 2 2 Tanışma, Dersin İşlenişi Hakkında Bilgi
9 3 2 1. Peygamberimizin Ahlaki Vasıfları
1.1. Peygamberimizin Tevazuu
9 4 2 1.2. Peygamberimizin Edep ve Hayası
1.3. Peygamberimizin Sabrı
10 1 2 1.4. Peygamberimizin Merhameti
1.5. Peygamberimizin Hilm ve Rıfkı
10 2 2 1.6. Peygamberimizin İhlası
1.7. Peygamberimizin Takvası
10 3 2 1.8. Peygamberimizin Şecaati
10 4 2 2. Bir Sahabi Tanıyorum: Hz Osman (r.a.)
10 5 2 3. Hadisten Hayata
 • 1. Peygamberimizin ahlaki vasıflarını örneklerle açıklar.
 • 2. Peygamberimizin ahlaki vasıflarını kendisine model alır.
 • 3. Hz. Osman’ın kişiliğini ve ahlaki vasıflarını tanır.
 • 4. Güzel ahlak ile iman arasına ilişki kuran bir hadisi yorumlar
 • -Araştırma ve sorgulama becerisi
 • -Dinî metinleri anlama ve yorumlama becerisi
 • -Dinî terim ve kavramları doğru ve yerinde kullanma becerisi
 • -Sosyal beceriler
 • Kavramlar: Tevazu, edep, hayâ, sabır, merhamet, hilm, rıfk, ihlas, takva, şecaat, hadis.
 • Ünite genelinde konular ayet ve hadisler ışığında işlenecektir.
 • 1. kazanımda Peygamberimizin merhametinin canlıların ve eşyanın hukukuna riayeti kapsadığına vurgu yapılacak ve affediciliği ve müsamahakârlığı konularına da değinilecektir.
 • 2. kazanımda terğib hadislerine yer verilerek teşvik dili kullanılacaktır.
 • 3. kazanımda İslam davetindeki yerine, cömertliği ve hayâsına vurgu yapılacaktır.
 • 4. kazanımda konuyla ilgili bir hadis metni, tercümesi ve kısa açıklaması verilerek öğrenciler hadisten ilke ve değer çıkarmaya teşvik edilecektir.
Ay Hafta Saat Konu
Kur'an-ı Kerim'de En Güzel Örnek
11 1 2 1. Peygamberimizin Tebliğ Görevi
2. Peygamberimizin Tebyin Görevi
11 2 2 Yazılı Sınav
11 3 2 Ara Tatil
11 4 2 5. Peygamberimizin Tezkiye Görevi
12 1 2 6. Peygamberimizin Talim Görevi
12 2 2 7. Peygamberimizin Tilavet Görevi
12 3 2 8. Bir Sahabi Tanıyorum: Hz. Ebu Bekir (r.a.)
12 4 2
12 5 2 Yazılı Sınav
 • 1. Peygamberimizin tebliğ görevini ayetlerle açıklar.
 • 2. Peygamberimizin Kur’an’ı Kerim’i açıklamasına örnekler verir.
 • 3. Peygamberimizin şâri’ olarak koyduğu hükümlerin bağlayıcılığını kavrar.
 • 4. Peygamberimizin temsil görevini ayetlerle açıklar.
 • 5. Peygamberimizi tezkiye görevini örneklerle açıklar.
 • 6. Peygamberimizin vahyi insanlara öğretme görevini ayetlerden örnekler verir.
 • 7. Peygamberimizin Kur’an tilaveti konusundaki ilkelerini örneklerle açıklar.
 • 8. Hz. Ebu Bekir’in kişiliğini ve İslam davetine katkılarını açıklar.
 • 9. Peygamberimizin görevleri ile ilgili bir hadisi yorumlar.
 • -Araştırma ve sorgulama becerisi
 • -Dinî metinleri anlama ve yorumlama becerisi
 • -Dinî terim ve kavramları doğru ve yerinde kullanma becerisi
 • -Temel dini kaynakları tanıma ve kullanma becerisi
 • Kavramlar: Tebliğ, tebyin, teşrii, temsil, tezkiye, talim, tilavet, tertil, kıraat, mukabele, arz.
 • Ünite genelinde konular ayetler ve Peygamberimizin sünnetinden örneklerle açıklanacaktır.
 • 2. kazanımda Peygamberimizin Kur’an-ı Kerim’i tefsir etme yöntemine örnekler verilecektir.
 • 3. kazanımda Peygamberimizin şâri’ yönüne vurgu yapılacaktır.
 • 7. kazanımda Kur’an’ı tertil üzere okuma konusuna değinilecek, ayetlerden örnekler verilecektir. Ayrıca, kıraat, mukabele ve arz kavramları açıklanacaktır.
 • 8. kazanımda Hz. Ebu Bekir’in hicretteki yol arkadaşlığına, Kur’an’ın cem edilmesi ile Ridde olaylarındaki kararlılığına da değinilecektir.
 • 9. kazanımda konuyla ilgili bir hadis metni, tercümesi ve kısa açıklaması verilerek öğrenciler hadisten ilke ve değer çıkarmaya teşvik edilecektir.
Ay Hafta Saat Konu
İbadet Hayatında En Güzel Örnek
2 1 2 Yeni Döneme Hazırlık
2 2 2 2. Peygamberimizin Hayatında İnfak ve Zekât
2 3 2 3. Peygamberimizin Hayatında Oruç
2 4 2 4. Peygamberimizin Hayatında Hac
3 1 2 5. Peygamberimizin Hayatında Cihad
3 2 2 6. Peygamberimizin Hayatında Dua
Tevekkül ve Zikir
3 3 2 7. Bir Sahabi Tanıyorum: Hz. Ömer (r.a.)
3 4 2 8. Hadisten Hayata
 • 1. Peygamberimizin hayatında namazın önemini fark eder.
 • 2. Peygamberimizin hayatında infak ve zekâtın yerini örneklerle açıklar.
 • 3. Peygamberimizin hayatından örneklerle orucun önemini fark eder.
 • 4. Peygamberimizin hayatından hac ve umre ile ilgili örnekler verir.
 • 5. Cihadın Peygamberimizin hayatında ve İslam davetindeki önemini kavrar.
 • 6. Peygamberimizin hayatından örneklerle dua, tevekkül ve zikrin önemini fark eder.
 • 7. Hz. Ömer’in örnek kişiliğini ve İslam davetin olan katkılarını açıklar.
 • 8. İbadetin Müslüman hayatındaki önemi ile ilgili bir hadisi yorumlar.
 • -Araştırma ve sorgulama becerisi
 • -Dinî metinleri anlama ve yorumlama becerisi
 • -Dinî terim ve kavramları doğru ve yerinde kullanma becerisi
 • -Temel dini kaynakları tanıma ve kullanma becerisi
 • Kavramlar: İnfak, zekât, cihad, siyer, megazi, tebliğ, davet, irşad, emr-i bil’l-maruf nehy-i anil münker, dua, tevekkül, zikir.
 • Ünite genelinde ibadetlerin teşri tarihlerine teşri hikmetlerine kısaca değinilecek; Peygamberimizin farz, vacip ve nafile ibadetlerine örnekler verilecektir.
 • 5. kazanımda cihad kavramı anlam genişliği göz önünde bulundurularak savaş ile sınırlandırılmadan tüm boyutlarıyla ele alınacak ve günümüzde bu kavramın istismar edildiğine vurgu yapılacak; bu kapsamda siyer, megazi, davet, tebliğ, irşad, emr-i bi’l-maruf nehy-i anil münker kavramlarına yer verilece
 • 6. kazanımda Peygamberimizin günlük hayatında sıkça yaptığı dua ve zikirlerden örnekler de verilecektir.
 • 7. kazanımda Hz. Ömer’in yöneticilik özelliklerine de değinilecektir.
 • 8. kazanımda konuyla ilgili bir hadis metni, tercümesi ve kısa açıklaması verilerek öğrenciler hadisten ilke ve değer çıkarmaya teşvik edilecektir.
Ay Hafta Saat Konu
Sosyal Hayatta En Güzel Örnek
3 5 2 Yazılı Sınav
4 1 2 Ara Tatil
4 2 2 2. Peygamberimiz ve Adalet
4 3 2 3. Peygamberimiz ve İstişare
4 4 2 4. Peygamberimiz ve Barış
5 1 2 5. Peygamberimiz ve Ticaret
5 2 2 6. Peygamberimiz ve Ahde Vefa
5 3 2
5 4 2 7. Bir Sahabi Tanıyorum: Hz. Ali (r.a.)
8. Hadisten Hayata
6 1 2 Yazılı Sınav
6 2 2
6 3 2 Yıl Sonu Değerlendirmesi
 • 1. Peygamberimizin insan onuruna verdiği değeri örneklerle açıklar.
 • 2. Peygamberimizin adalet ile ilgili ilke ve uygulamalarını örneklerle açıklar.
 • 3. İstişarenin Peygamberimizin önem verdiği davranışlardan biri olduğunu kavrar.
 • 4. Peygamberimizin barışı tesis etmek için gösterdiği çabalara örnekler verir.
 • 5. Peygamberimizin ticaret hayatı ile ilgili ortaya koyduğu ilkeleri örneklerle açıklar.
 • 6. Peygamberimizin ahde vefaya verdiği önemi kavrar.
 • 7. Hz. Ali’nin örnek şahsiyetini ve İslam davetine katkılarını açıklar.
 • 8. Sosyal hayat ile ilgili bir hadisi yorumlar
 • -Araştırma ve sorgulama becerisi
 • -Dinî metinleri anlama ve yorumlama becerisi
 • -Dinî terim ve kavramları doğru ve yerinde kullanma becerisi
 • -İletişim beceri
 • -Problem çözme becerisi
 • -Sosyal beceriler
 • Kavramlar: Adalet, istişare, ahd, sulh, silm, faiz, izzet-i nefs.
 • 1. kazanımda Peygamberimizin canlıların ve eşyanın hukukuna riayet konusundaki hassasiyetine de değinilecektir.
 • 4. kazanımda sulh kavramı ile silm ve İslam arasındaki ilişkiye ve Hudeybiye anlaşmasına değinilecektir.
 • 5. kazanımda Peygamberimizin faizi kaldırması, Müslümanların ekonomik bağımsızlığı için Pazar oluşturması, ticarette dürüstlük gibi konulara yer verilecektir.
 • 6. kazanımda Peygamberimizin yaptığı anlaşmalara riayet konusundaki hassasiyetine vurgu yapılacaktır.
 • 7. kazanımda Hz. Ali’nin ilmi yönüne, hüküm vermedeki yetkinliğine, Hz. Fatıma ile evliliğine ve savaşlardaki kahramanlığına da değinilecektir.
 • 8. kazanımda konuyla ilgili bir hadis metni, tercümesi ve kısa açıklaması verilerek öğrenciler hadisten ilke ve değer çıkarmaya teşvik edilecektir.
Toplam Tıklama: 1486296   Aktif Ziyaretçi Sayısı: 846
Bu web sitesi en iyi internet explorer 6.0 ve üstü tarayıcılarda ve 1024*728 ekran çözünürlüğünde görüntülenir.