• 11. Sınıf
 • Peygamberimizin Hayatı
Zaman Bilgisi Kazanım Etkinlik Açıklama
Ay Hafta Saat Konu
Bir Davetçi Olarak Peygamberimiz
9 1 2 Tanışma, Dersin İşlenişi Hakkında Bilgi
9 2 2 1. Peygamberimizin Davetinin Aşamaları
2. Peygamberimizin Davetinin Temel İlkeleri
3. Peygamberimizin Davetinde Kullandığı Vasıtalar
4. Peygamberimizin Ahlaki Özelliklerinin İslam Davetindeki Yeri
5. İslam Davetinde Öncü Sahabiler
6. Bir Sahabi Tanıyorum: Hz. Hatice (r.a.)
7. Hadisten Hayata
 • 1. Peygamberimizin davetinin aşamalarını açıklar.
 • 2. Peygamberimizin davet ve tebliğindeki temel ilkeleri kavrar.
 • 3. Peygamberimizin davetinde kullandığı vasıtaları açıklar.
 • 4. Peygamberimizin ahlaki özelliklerinin İslam davetindeki yerini fark eder.
 • 5. İslam davetinde öncü olan sahabilere örnekler verir.
 • 6. Hz. Hatice’nin kişiliğini ve İslam daveti için gösterdiği fedakârlıkları açıklar.
 • 7. Peygamberimizin davet metodu ile ilgili bir hadisi yorumlar.
 • -Araştırma ve sorgulama becerisi
 • -Dinî metinleri anlama ve yorumlama becerisi
 • -Dinî terim ve kavramları doğru ve yerinde kullanma becerisi
 • -İletişim becerisi
 • -Sosyal beceriler
 • Kavramlar: Davet, tebliğ, irşat, sahabe, tedricilik.
 • 1. kazanımda ilk davete hazırlık, vahyin gelişi, vahyin kesintiye uğraması, gizli ve açık davet, hicret, devletleşme süreci, heyetlerle görüşme ve davet mektuplarının gönderilmesi gibi İslam davetinin aşamalarına kronolojik olarak kısaca yer verilecektir.
 • 2. kazanımda muhatabını tanıma, davete yakından uzağa yönelme, zaman ve mekânın şartlarına göre hareket etme, tedriciliğe riayet, kolaylaştırma, müjdeleme, uyarma gibi ilkeler örneklerle açıklanacaktır.
 • 3. kazanımda Kur’an-ı Kerim, örnek hayatı, yetiştirdiği davetçiler, mektup ve elçiler gibi sözlü, yazılı, maddi ve manevi vasıtalar örneklerle açıklanacaktır.
 • 5. kazanımda Peygamberimizin davetçi olarak gönderdiği sahabilere ve bunların çalışmalarına kısaca değinilecektir.
 • 7. kazanımda konuyla ilgili bir hadis metni, tercümesi ve kısa açıklaması verilerek öğrenciler hadisten ilke ve değer çıkarmaya teşvik edilecektir.
Ay Hafta Saat Konu
Bir Eğitimci Olarak Peygamberimiz
9 1 2 Tanışma, Dersin İşlenişi Hakkında Bilgi
9 2 2 1. İnsanlığın Eğitimcisi Olarak Peygamberler
2. Peygamberimizin Eğitimde Temel İlke ve Metotlar
3. Peygamberimizin Eğitiminde Hedef Kitle
4. Peygamberimiz Döneminde Eğitim Mekânları
5. Bir Sahabi Tanıyorum: Hz. Aişe (r.a.)
6. Hadisten Hayata
 • 1. Toplumların ıslahında peygamberlerin rolünü fark eder.
 • 2. Peygamberimizin eğitimdeki temel ilkeleri ve metotlarını örneklerle açıklar.
 • 3. Peygamberimizin eğitimde hedef kitlenin özelliklerini dikkate almasına örnekler verir.
 • 4. Peygamberimiz dönemindeki eğitim mekânlarını tanır.
 • 5. Hz. Aişe’nin kişiliğini ve ilim öğrenmedeki iştiyakını örneklerle açıklar.
 • 6. İlim öğrenmenin fazileti ile ilgili bir hadisi yorumlar
 • -Araştırma ve sorgulama becerisi
 • -Dinî metinleri anlama ve yorumlama becerisi
 • -Dinî terim ve kavramları doğru ve yerinde kullanma becerisi
 • -İletişim becerisi
 • -Mekân, zaman ve kronolojiyi algılama becerisi
 • Kavramlar: Terbiye, tedricilik, nasihat, vaaz, irşat, terğib, terhib.
 • 2. kazanımda peygamberimizin yanlış inanç ve düşünceleri tashihi, kalp/nefs eğitimini öncelemesi; öğretimde uygulamaya önem vermesi, kolaydan zora doğru bir yol izlemesi, muhatabının özelliklerini gözetmesi, sevgi, şefkat ve merhameti esas alması, örnekler, benzetmeler, kıssalar kullanması, soruceva
 • 3. kazanımda Peygamberimizin tebliğ ve eğitim faaliyetlerinde çocuk, genç, yetişkin, yaşlı, kadın, erkek, yerli, yabancı gibi ulaşabildiği herkesi hedeflediğine vurgu yapılacaktır.
 • 4. kazanımda Dâru’l-Erkam, Mescid-i Nebî ve diğer mescitler, Suffe’ gibi farklı mekanları eğitim amacıyla kullandığına değinilecktir.
 • 4. kazanımda Hz. Aişe’nin (r.a.) evlilik yaşıyla ilgili tartışmalara girilmeyecektir.
 • 6. kazanımda konuyla ilgili bir hadis metni, tercümesi ve kısa açıklaması verilerek öğrenciler hadisten ilke ve değer çıkarmaya teşvik edilecektir.
Ay Hafta Saat Konu
Peygamberimizin Siyasi ve Askeri Yönü
9 1 2 Tanışma, Dersin İşlenişi Hakkında Bilgi
9 2 2 1. Peygamberimiz ve Siyaset
1.1. Medine İslam Devleti
1.2. Peygamberimiz ve Yönetim İlkeleri
1.2.1. Tevhit
1.2.2. İlim
1.2.3. Adalet
1.2.4. Ehliyet ve Liyakat
1.2.5. İstişare
2. Peygamberimiz ve Savaş Hukuku
3. Bir Sahabi Tanıyorum: Ebu Ubeyde b. Cerrah (r.a.)
4. Hadisten Hayata
 • 1. Medine İslam devletinin genel özelliklerini yorumlar.
 • 2. Peygamberimizin yönetim ilkelerini açıklar.
 • 3. Peygamberimizin savaş ahlakı ve hukuku ile ilgili evrensel uygulamalarını fark eder.
 • 4. Ebu Ubeyde b. Cerrah’ın kişiliğini ve İslam’a hizmetlerini örneklerle açıklar.
 • 5. İdeal bir yöneticide bulunması gereken özellikler ile ilgili bir hadisi yorumlar.
 • -Araştırma ve sorgulama becerisi
 • -Dinî metinleri anlama ve yorumlama becerisi
 • -Dini terim ve kavramları yerinde kullanma becerisi
 • -Problem çözme becerisi
 • Kavramlar: İstişare, ehliyet, liyakat, adalet, merhamet, maslahat, sulh, hitabet, muahât
 • 1. kazanımda Medine İslam devletini oluşturan toplumsal yapıya, muahâta, Medine vesikasına, devletin ortaya çıkışına ve yapısına da değinilecek ayrıca Peygamberimizin valilerine örnekler verilecektir.
 • 3. kazanımda savaşta yaşlılara, çocuklara, kadınlara, eli silah tutmayan kişilere, mabetlere, ibadetiyle meşgul olan din adamlarına dokunulmaması gibi ilkeler örneklerle açıklanacaktır.
 • 4. kazanımda Ebu Ubeyde b. Cerrah’ın yöneticiliğine ve komutanlığına da değinilecektir.
 • 5. kazanımda konuyla ilgili bir hadis metni, tercümesi ve kısa açıklaması verilerek öğrenciler hadisten ilke ve değer çıkarmaya teşvik edilecektir
Ay Hafta Saat Konu
Paygamberimiz Döneminde Sosyal Hayat
9 1 2 Tanışma, Dersin İşlenişi Hakkında Bilgi
9 2 2 1. Asrı Saadette Çocuklar
2. Asrı Saadette Gençler
3. Asrı Saadette Kadınlar
4. Asrı Saadette Aile
5. Asrı Saadette Akrabalık
6. Asrı Saadette Komşuluk
7. Asrı Saadette Kardeşlik ve Dayanışma
8. Bir Sahabi Tanıyorum: Ümmü Seleme (r.a.)
9. Hadisten Hayata
 • 1. Peygamberimiz döneminde çocukların sosyal hayat içerisindeki konumunu fark eder.
 • 2. İslam davetinde gençlerin rolünü kavrar.
 • 3. Peygamberimiz döneminde siyasi, sosyal ve ekonomik hayatta kadının yerini yorumlar.
 • 4. Asrı saadetteki aile yapısına örnekler verir.
 • 5. Peygamberimizin akrabalık ilişkilerine verdiği önemi fark eder.
 • 6. Peygamberimizin komşuluk ilişkilerine verdiği önemi örneklerle açıklar.
 • 7. Asrı saadette oluşturulan İslam kardeşliğinin dayandığı temelleri kavrar.
 • 8. Ümmü Seleme’nin örnek şahsiyetini tanır.
 • 9. Müslümanların kardeşliği ile ilgili bir hadisi yorumlar.
 • -Araştırma ve sorgulama becerisi
 • -Dinî metinleri anlama ve yorumlama becerisi
 • -Dini terim ve kavramları yerinde kullanma becerisi
 • -Sosyal beceriler
 • Kavramlar: Asrı saadet, sıla-i rahim, uhuvvet.
 • 1. kazanımda asrı saadette çocukların eğitimine, Peygamberimize olan sevgilerine ve Peygamberimizin onlarla iletişimine de örnekler verilecektir.
 • 2. kazanımda gençlerin siyasi, ekonomik, sosyal hayattaki konumları örneklerle açıklanacaktır. Ayrıca Peygamberimiz ile gençlerin iletişimine de değinilecektir.
 • 7. kazanımda İslam kardeşliğinin toplumsal huzur ve dayanışmaya katkısına vurgu yapılacak; günümüzde Müslümanlar arasındaki ihtilafların çözümü açısından da önemine değinilecektir.
 • 8. kazanımda Ümmü Seleme validemizin ilmî yönüne ve hayırsever kişiliğine de değinilecektir.
 • 9. kazanımda konuyla ilgili bir hadis metni, tercümesi ve kısa açıklaması verilerek öğrenciler hadisten ilke ve değer çıkarmaya teşvik edilecektir.
Toplam Tıklama: 1497771   Aktif Ziyaretçi Sayısı: 409
Bu web sitesi en iyi internet explorer 6.0 ve üstü tarayıcılarda ve 1024*728 ekran çözünürlüğünde görüntülenir.