• 10. Sınıf
 • Din Kültürü ve Ahlak B.
Zaman Bilgisi Kazanım Etkinlik Açıklama
Ay Hafta Saat Konu
Allah İnsan İlişkisi
9 2 2 Tanışma, Dersin İşlenişi Hakkında Bilgi
9 3 2 Allah İnancı ve İnsan
9 4 2 Allah'ın Varlığı ve Birliği
10 1 2 Allah'ın İsim ve Sıfatları
10 2 2 Kur'an-ı Kerim'de İnsan ve Özellikleri
10 3 2 İnsanın Allah ile İrtibatı
10 4 2 Kur'an'dan Mesajlar: Rum Suresi 18-27. Ayetler
 • Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar.
 • Allah'ın varlığı ve birliği konusundaki akli ve nakli delilleri analiz eder.
 • İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır
 • İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar
 • İnsanın Allah ile irtibat yolarını fark eder.
 • Rum suresi 18-27. ayetlerde verilen mesajları değerlendirir.
 • Allahınn varlığı ve birliği konusundaki akli ve nakli deliller Gaye ve nizam, ekmel varlık delilleri ile sınırlandırılır.
 • Allah’ın isim ve sıfatlarını kavramanın, O’nu tanımadaki önemine değinilir; isim ve sıfatların kâinatta tecellisi üzerinde durulur. İsim ve sıfatlar, Allah insan ilişkisi bağlamında; Bakara suresi 255. ayet, Haşr suresi 22-24. ayetler ve İhlâs suresi kapsamında işlenir
 • İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklama kazanımı kapsamında insanın olumlu özellikleri öne çıkarılır.
 • İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder kazanımı; dua, ibadet, Kur’an okuma, tövbe ve istiğfar konuları ile sınırlandırılır. Allah ile insan arasındaki ilişkinin dayandığı temel ilkelere yer verilir; temel ilkeler Yaratan/yaratılan ilişkisi çerçevesinde ele alınır; Allah’ın “ilah” ve “rab” olma vasfının insan üzerindeki etkisine değinilir.
 • Kazanım; öğrencilerin Kur’an-ı Kerim mealini kullanma, Kur’an-ı Kerim’i anlama ve yorumlama, ayetlerde geçen şahıs, yer, konu ve kavramları belirleme becerilerini geliştirici etkinliklerle desteklenir. Bu kapsamda ayetlerin (nüzul sebebi, ana konuları gibi) kısa açıklamalarına öğrenci seviyesine göre yer verilir
 • Bu ünitede sırasıyla, “Allah İnancı ve İnsan”, “Allah’ın Varlığı ve Birliği”, “Allah’ın İsim ve Sıfatları”, “Kur’an-ı Kerim’de İnsan ve Özellikleri”, “İnsanın Allah İle İrtibatı”, “Kur’an’dan Mesajlar: Rûm Suresi 18-27. Ayetler” konularına yer verilir. Ünitede konuların özelliğine göre başta ayet ve hadisler olmak üzere sözlü ve yazılı edebiyatımızdan (hikâye, şiir, beyit gibi) düzeye uygun metinlerden yararlanılır.
 • Anahtar Kavramlar Esmâ-i Hüsnâ, tilavet, kıraat, dua, tövbe, istiğfar
Ay Hafta Saat Konu
Hz. Muhammed ve Gençlik
10 5 2 Kur'an-ı Kerim'de Gençler
11 1 2 Bir Genç Olarak Hz. Muhammed
11 2 2 Yazılı Sınav
11 3 2 Ara Tatil
11 4 2 Hz. Muhammed ve Gençler
12 1 2 Bazı Genç Sahabiler
12 2 2 Kur'an'dan Mesajlar: Ali İmran Suresi 159. Ayet
 • Kur’an-ı Kerim’den gençlerle ilgili ayetlere örnekler verir.
 • Hz. Muhammed'in gençlik yıllarındaki erdemli davranışlarını kendi hayatıyla ilişkilendirir.
 • Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir.
 • Bazı genç sahabilerin öne çıkan özelliklerini örnek alır.
 • Âl-i İmrân suresi 159. ayette verilen mesajları değerlendirir.
 • Bazı genç sahabelerin öne çıkan özelliklerini örnek alır kazanımı kapsamında “Bilge ve Kahraman Bir Genç: Hz. Ali”, “Genç Bir Davetçi: Erkam b. Ebi’l-Erkam”, “Genç Bir Öğretmen: Mus'ab b. Umeyr”, “Genç Bir Komutan: Üsame b. Zeyd”, “Genç Bir Yönetici: Muaz b. Cebel”, “Genç Bir Âlim: Hz. Aişe”, “Genç Bir Anne: Hz. Fatıma”, “Sorumluluk Sahibi Bir Genç: Esma binti Ebi Bekir”, “Habeş Kralının Huzurunda Bir Genç: Cafer b. Ebi Talib” konularına yer verilir.
 • Kazanım; öğrencilerin Kur’an-ı Kerim mealini kullanma, Kur’an-ı Kerim’i anlama ve yorumlama, ayetlerde geçen şahıs, yer, konu ve kavramları belirleme becerilerini geliştirici etkinliklerle desteklenir. Bu kapsamda ayetlerin (nüzul sebebi, ana konuları gibi) kısa açıklamalarına öğrenci seviyesine göre yer verilir.
 • Bu ünitede sırasıyla, “Kur’an-ı Kerim’de Gençler”, “Bir Genç Olarak Hz. Muhammed”, “Hz. Muhammed ve Gençler”, “Bazı Genç Sahabiler”, “Kur’an’dan Mesajlar: Âl-i İmrân Suresi 159. Ayet” konularına yer verilir. Ünite genelinde sahabiler ve özellikleri verilirken kronolojik ayrıntılara girilmez; sahabilerin ön plana çıkan özellikleri üzerinde durulur. Ünitede konuların özelliğine göre başta ayet ve hadisler olmak üzere sözlü ve yazılı edebiyatımızdan (hikâye, şiir, beyit gibi) düzeye uygun metinlerden yararlanılır.
 • Anahtar Kavramlar sahabi, âlim, el-emin, istişare.
Ay Hafta Saat Konu
Din ve Hayat
12 3 2 Din ve Aile
12 4 2 Din
Kültür ve Sanat
12 5 2 Yazılı Sınav
1 1 2 Din ve Çevre
1 2 2 Dönem Sonu Değerlendirmesi
1 3 2 Sömestr Tatili
1 4 2 Sömestr Tatili
2 1 2 Yeni Döneme Hazırlık
2 2 2 Din ve Sosyal Değişim
2 3 2 Din ve Ekonomi
2 4 2 Din ve Sosyal Adalet
3 1 2 Kur'an'dan Mesajlar: Ali İmran Suresi 103-105 Ayetler
 • İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder.
 • İslam dininin kültür, sanat ve düşünce üzerindeki etkilerini analiz eder.
 • İslam dininin çevre sorunlarına yaklaşımını ve çözüm önerilerini değerlendirir
 • İslam dini ve sosyal değişim arasında ilişki kurar.
 • İslam dininin ekonomik hayatla ilgili ilkelerini yorumlar.
 • islam dininin sosyal adaletle ilgili ilkelerini açıklar.
 • Ali İmran suresi 103 ve 105. ayetlerdeki mesajları değerlendirir.
 • İslam dininin kültürel hayatımızın zenginleşmesindeki katkılarına ve İslam medeniyetinde öne çıkan sanat dallarına kısaca yer verilir. Ayrıca “ Eşyada asıl olan ibahadır.” ilkesinin sanat alanında da geçerli olduğuna değinilir
 • Dinin sabiteleri ve değişkenleri üzerinde durulur; bazı dinî hüküm ve yorumların zamana ve mekâna göre değişebileceğine değinilir
 • Kazanım; öğrencilerin Kur’an-ı Kerim mealini kullanma, Kur’an-ı Kerim’i anlama ve yorumlama, ayetlerde geçen şahıs, yer, konu ve kavramları belirleme becerilerini geliştirici etkinliklerle desteklenir. Bu kapsamda ayetlerin (nüzul sebebi, ana konuları gibi) kısa açıklamalarına öğrenci seviyesine göre yer verilir.
 • Bu ünitede sırasıyla, “Din ve Aile”, ‘Din, Kültür ve Sanat”, “Din ve Çevre”, “Din ve Sosyal Değişim”, “Din ve Ekonomi”, “Din ve Sosyal Adalet” ve “Kur’an’dan Mesajlar: Âl-i İmrân Suresi 103-105. Ayetler” konularına yer verilir. Ünitede konuların özelliğine göre başta ayet ve hadisler olmak üzere sözlü ve yazılı edebiyatımızdan (hikâye, şiir, beyit gibi) düzeye uygun metinlerden yararlanılır.
 • Anahtar Kavramlar ahlak, seciye, şahsiyet, karakter, terbiye.
Ay Hafta Saat Konu
Ahlaki Tutum ve Davranışlar
3 2 2 İslam Ahlakının Konusu ve Gayesi
3 3 2 İslam Ahlakının Kaynakları
3 4 2 Ahlak ve Terbiye İlişkisi
3 5 2 Yazılı Sınav
4 1 2 Ara Tatil
4 2 2 İslam Ahlakında Yerilen Bazı Davranışlar
4 3 2 Kur'an'dan Mesajlar: Hucurat Suresi 11-12. ayetler
 • İslam ahlâkının konusunu ve gayesini açıklar.
 • Ahlak ile terbiye arasında ilişki kurar.
 • İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar.
 • Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir.
 • Hucurat Suresi 11 ve 12. ayetlerde verilen mesajları değerlendirir.
 • Duygu yönetimi, düşünce yönetimi, davranış yönetimi, irade yönetimi gibi konular ayet ve hadislerle ilişkilendirilerek ele alınır.
 • Kazanım kapsamında yalan ve iftira, mahremiyetin ihlali (tecessüs), gıybet, haset, suizan,hile ve israf konularına değinilir. Öğrencilerin İslam ahlakında yerilen bazı davranışların, bireysel ve toplumsal zararlarını değerlendirmelerine yönelik etkinliklere yer verilir.
 • Kazanım; öğrencilerin Kur’an-ı Kerim mealini kullanma, Kur’an-ı Kerim’i anlama ve yorumlama, ayetlerde geçen şahıs, yer, konu ve kavramları belirleme becerilerini geliştirici etkinliklerle desteklenir. Bu kapsamda ayetlerin (nüzul sebebi, ana konuları gibi) kısa açıklamalarına öğrenci seviyesine göre yer verilir.
 • Bu ünitede sırasıyla, “İslam Ahlakının Konusu ve Gayesi”, “İslam Ahlakının Kaynakları”, “Ahlak ve Terbiye İlişkisi”, “İslam Ahlakında Yerilen Bazı Davranışlar”, “Kur’an’dan Mesajlar: Hucurât Suresi 11-12. Ayetler” konularına yer verilir. Ünitede konuların özelliğine göre başta ayet ve hadisler olmak üzere sözlü ve yazılı edebiyatımızdan (hikâye, şiir, beyit gibi) düzeye uygun okuma metinlerine yer verilir.
Ay Hafta Saat Konu
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Yorumlar
4 4 2 Dini Yorum Farklılıklarının Sebepleri
5 1 2 Dini Yorumlarla İlgili Bazı Kavramlar
5 2 2 İslam Düşüncesinde İtikadi ve Siyasi Yorumlar
5 3 2
5 4 2 İslam Düşüncesinde Fıkhi Yorumlar
6 1 2 Yazılı Sınav
6 2 2 Kur'an'dan Mesajlar: Nisa Suresi 59. ayet
6 3 2 Yıl Sonu Değerlendirmesi
 • Din ve dinin yorumu arasındaki farkı ayırt eder.
 • İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır.
 • Dini yorumlarla ilgili bazı kavramları değerlendirir.
 • İslam düşüncesindeki itikadi ve siyasi yorumları genel özelliklerine göre sınıflandırır.
 • İslam düşüncesindeki ameli fıkhi yorumları tanır.
 • Nisa Suresi 59. ayette verilen mesajları değerlendirir.
 • Dinin farklı yorum biçimleri olabileceğine vurgu yapılır; dinin yanlış yorumlanmasından doğan sorunların, dinin kendisinden kaynaklanmadığına değinilir. Din anlayışındaki yorum farklılıklarının sebepleri düzeye uygun bir biçimde ayrıntıya girilmeden ele alınır
 • Yorum farklılıkları; insan unsuru; sosyal, siyasi, kültürel ve coğrafi ortam ile dinî metinlere yaklaşım ve onları yorumlama farklılıklarından kaynaklanan sebepler ile sınırlandırılır.
 • İtikad, fıkıh, mezhep ve fırka kavramları öğrencilerin seviyeleri ve kültürel altyapıları göz önünde bulundurularak ele alınır
 • İslam düşüncesindeki itikadi ve siyasi yorumları genel özelliklerine göre sınıflandırır kazanımı Ehl-i sünnet (Eşarilik ve Maturidilik) ve Şia (İmamiye ve Zeydiye) ile sınırlandırılır
 • İslam düşüncesindeki amelî fıkhi yorumlarda; Hanefilik, Malikilik, Şafiilik ve Hanbelilik mezheplerine yer verilir. Ayrıca Caferilik mezhebine de değinilir, bu mezhebin İmamiye Şiası’nın ameli/fıkhi yorumu olduğuna vurgu yapılır
 • Nisa suresi 59. ayette verilen mesajları değerlendirir kazanımı ; öğrencilerin Kur’an-ı Kerim mealini kullanma, Kur’an-ı Kerim’i anlama ve yorumlama, ayetlerde geçen şahıs, yer, konu ve kavramları belirleme becerilerini geliştirici etkinliklerle desteklenir. Bu kapsamda ayetlerin (nüzul sebebi, ana konuları gibi) kısa açıklamalarına öğrenci seviyesine göre yer verilir.
 • Bu ünitede sırasıyla, “Dinî Yorum Farklılıklarının Sebepleri”, “Dinî Yorumlarla İlgili Bazı Kavramlar”, “İslam Düşüncesinde İtikadi ve Siyasi Yorumlar”, “İslam Düşüncesinde Fıkhi Yorumlar”, “Kur’an’dan Mesajlar: Nisâ Suresi 59. Ayet” konularına yer verilir. Ünite genelinde İslam düşüncesindeki yorum farklılıkları; ayrıntılara girilmeden, nesnel ve tasviri (betimleyici) bir anlatımla ele alınır. Dinî yorumların, çağlara ve ortama göre dinin anlaşılma biçimlerini ortaya koyan birer zenginlik olduğu; bu nedenle farklı düşünce ve yorumlara saygı duyulması gerektiği vurgulanır.
 • Anahtar Kavramlar itikad, mezhep, fırka, tevil.
Toplam Tıklama: 1486347   Aktif Ziyaretçi Sayısı: 927
Bu web sitesi en iyi internet explorer 6.0 ve üstü tarayıcılarda ve 1024*728 ekran çözünürlüğünde görüntülenir.