• 11. Sınıf
 • Din Kültürü ve Ahlak B.
Zaman Bilgisi Kazanım Etkinlik Açıklama
Ay Hafta Saat Konu
Dünya ve Ahiret
9 2 2 Tanışma, Dersin İşlenişi Hakkında Bilgi
9 3 2 Varoluşun ve Hayatın Anlamı
9 4 2 Ahiret Alemi
10 1 2 Ahirete Uğurlama
10 2 2 Kur'an'dan Mesajlar: Bakara Suresi 153-157. Ayetler
 • Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder.
 • Dünya hayatı ve ahiret hayatı arasında ilişki kurar.
 • Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir.
 • Cenaze uğurlama ile ilgili dinî uygulamaları örneklerle açıklar.
 • Bakarı suresi 153 ve 157. ayetlerde verilen mesajları değerlendirir.
 • Kur’an-ı Kerim’den dünya hayatının amacıyla ilgili örnekler verilmesine özen gösterilir.
 • Ölüm, kabir, berzah âlemi, kıyamet, ba’s, haşir, hesap, cennet ve cehennem kavramlarına yer verilir. Kıyamet ve yeniden diriliş gibi konular akli ve naklî deliller ışığında ele alınır.
 • Vefat edenin vasiyet ve borçları; tekfin ve teçhiz, cenaze namazı, taziye ve Kur’an okuma, dua etmek ve hayır yapmak konularına yer verilir. Cenaze namazına katılmanın ve taziyede bulunmanın, dinî ve insani bir görev olduğuna değinilir. Kültürümüzde cenaze uğurlama ile ilgili gelenekler tanıtılır; ayrıca Alevi-Bektaşilikte yer alan “Hakk’a Uğurlama Erkânı” gibi cenaze uğurlama geleneklerine de değinilir.
 • Bakara suresi 153-157. ayetlerde verilen mesajları değerlendirir kazanımı; öğrencilerin Kur’an-ı Kerim mealini kullanma, Kur’an-ı Kerim’i anlama ve yorumlama, ayetlerde geçen şahıs, yer, konu ve kavramları belirleme becerilerini geliştirici etkinliklerle desteklenir. Bu kapsamda ayetlerin (nüzul sebebi, ana konuları gibi) kısa açıklamalarına öğrenci seviyesine göre yer verilir.
 • Bu ünitede sırasıyla; ”Varoluşun ve Hayatın Anlamı”, ”Ahiret Âlemi”, ”Ahirete Uğurlama”, ”Kur’an’dan Mesajlar: Bakara Suresi 153-157. Ayetler” konularına yer verilir. Ünitede konuların özelliğine göre başta ayet ve hadisler olmak üzere sözlü ve yazılı edebiyatımızdan (hikâye, şiir, beyit, vecize, deyiş, nefes gibi) düzeye uygun metinlerden yararlanılır.
 • Anahtar Kavramlar ahiret, vefat, cenaze.
Ay Hafta Saat Konu
Kur’an’a Göre Hz. Muhammed
10 4 2 Hz. Muhammed'in Şahsiyeti
10 5 2 Hz. Muhammed'IN Peygamberlik Yönü
11 1 2 Hz. Muhamme'd'e Bağlılık ve İtaat
11 2 2 Yazılı Sınav
11 3 2 Ara Tatil
11 4 2 Kur'an'dan Mesajlar: Ahzab Suresi 45-46. ayetler
 • Hz. Muhammed'in örnek şahsiyetini tanır.
 • Hz. Muhammed'in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar.
 • Hz. Peygamber'e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar.
 • Ahzab suresi 45-46. ayetlerde verilen mesajları değerlendirir.
 •  Hz. Muhammed’in beşerî yönü ile ilgili ayetlerden örnek verilmesine özen gösterilir.  Hz. Muhammed’in ahlaki özellikleri örneklerle ele alınır.  Öğrencilerin, İslam’ı anlamada Hz. Muhammed’in örnek şahsiyetinin yerini analiz edebileceği etkinliklere yer verilir.
 •  Hz. Muhammed’in beşerî yönü ile ilgili ayetlerden örnek verilmesine özen gösterilir.  Hz. Muhammed’in ahlaki özellikleri örneklerle ele alınır.  Öğrencilerin, İslam’ı anlamada Hz. Muhammed’in örnek şahsiyetinin yerini analiz edebileceği etkinliklere yer verilir.
 • Hz. Muhammed’in tebliğ, tebyin, teşri ve temsil (İslam’ı anlama ve yaşama konusundaki örnekliği) görevlerine değinilir.
 •  Hadis ve sünnet kavramlarına, İslam’ın anlaşılmasında sünnetin önemine ve kültürümüzde Peygamber ve Ehl-İ Beyt sevgisine de değinilir.  Hadis kaynaklarından Kütüb-i tis’a ve müellifleri isim olarak listelenir
 • Ahzab suresi 45-46.ayetlerde verilen mesajları değerlendirir kazanımı; öğrencilerin Kur’an-ı Kerim mealini kullanma, Kur’an-ı Kerim’i anlama ve yorumlama, ayetlerde geçen şahıs, yer, konu ve kavramları belirleme becerilerini geliştirici etkinliklerle desteklenir. Bu kapsamda ayetlerin (nüzul sebebi, ana konuları gibi) kısa açıklamalarına öğrenci seviyesine göre yer verilir
 • Bu ünitede sırasıyla; ”Hz. Muhammed’in Şahsiyeti”, ”Hz. Muhammed’in Peygamberlik Yönü”, ”Hz.Muhammed’e Bağlılık ve İtaat”, ”Kur’an’dan Mesajlar: Ahzâb Suresi 45-46. Ayetler” konularına yer verilir. Ünitede konuların özelliğine göre başta ayet ve hadisler olmak üzere sözlü ve yazılı edebiyatımızdan (hikâye, şiir, beyit gibi) düzeye uygun metinlerden yararlanılır.
 • Anahtar Kavramlar hadis, sünnet, üsve-i hasene, hatemü’n-nebiyyîn, Kütüb-i sitte, Kütüb-i tis’a.
Ay Hafta Saat Konu
Kur’an’da Bazı Kavramlar
12 2 2 İslam'ın Aydınlık Yolu: Hidayet
12 3 2 Allah'ı Görüyormuşçasına Yaşamak:İhsan
12 4 2 Allah İçin Samimiyet: İhlâs
12 5 2 Yazılı Sınav
1 1 2 Allah'ın Emir ve Yasaklarına Riayet: Takva
1 2 2 Dönem Sonu Değerlendirmesi
1 3 2 Sömestr Tatili
1 4 2 Sömestr Tatili
2 1 2 Yeni Döneme Hazırlık
2 2 2 Dosdoğru Yol:Sırat-ı Müstakim
2 3 2 Allah Yolunda Mücahede: Cihat
2 4 2 İyi Doğru ve Güzel Davranış: Salih Amel
3 1 2 Kur'an'dan Mesajlar: Kehf Suresi 107-110 ayetler
 • Kur'an-ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar.
 • Kur'an-ı Kerim'de geçen kavramları tanımanın İslam'ı doğru anlamadaki önemi fark eder.
 • Kehf suresi 107-110. ayetlerde verilen mesajları değerlendirir.
 • Cihat kavramı; anlam genişliği göz önünde bulundurularak salt savaş ile sınırlandırılmadan tüm boyutlarıyla ve Mekkî ve Medenî ayetlerin bu kavrama yüklediği anlamlar bağlamında ele alınır. Cihadın bir ibadet olarak farzı ayın ve farz-ı kifaye olduğu durumlara değinilir. Bu kapsamda ceht, mücahede, davet, tebliğ, irşat, emr-i bi’l-maruf ve nehy-i ani’l-münker, kıtal/mukatele ve şehadet kavramlarına yer verilir.
 • Kehf suresi 107-110. ayetlerde verilen mesajları değerlendirir kazanımı; öğrencilerin Kur’an-ı Kerim mealini kullanma, Kur’an-ı Kerim’i anlama ve yorumlama, ayetlerde geçen şahıs, yer, konu ve kavramları belirleme becerilerini geliştirici etkinliklerle desteklenir. Bu kapsamda ayetlerin (nüzul sebebi, ana konuları gibi) kısa açıklamalarına öğrenci seviyesine göre yer verilir.
 • Bu ünitede sırasıyla; ”İslam’ın Aydınlık Yolu: Hidayet”, ”Allah’ı Görüyormuşçasına Yaşamak: İhsan”, ”Allah İçin Samimiyet: İhlas”, ” Allah’ın Emir ve Yasaklarına Riayet: Takva”, ”Dosdoğru Yol: Sırat-ı Müstakim”, ”Allah Yolunda Mücahede: Cihat”, ”İyi, Doğru ve Güzel Davranış: Salih Amel”, ”Kur’an’dan Mesajlar: Kehf Suresi 107-110. Ayetler” konularına yer verilir. Ünite genelinde kavramlar, Kur’an-ı Kerim’deki farklı anlam genişlikleri dikkate alınarak ele alınır.
 • Anahtar Kavramlar hidayet, ihsan, ihlas, takva, sırat-ı müstakim, cihat, salih amel, şehadet.
Ay Hafta Saat Konu
İnançla İlgili Meseleler
3 3 2 İnançla İlgili Felsefi Yaklaşımlar
3 4 2 Yeni Dini Hareketler
3 5 2 Yazılı Sınav
4 1 2 Ara Tatil
4 2 2 Kur'an'dan Mesajlar: En'am Suresi 59 ve Lokman Suresi 27. ayet
 • İnançla ilgili yaklaşımları tartışır.
 • Yeni dinî akımların özelliklerini değerlendirir.
 • En’âm suresi 59 ve Lokmân suresi 27. ayetlerde verilen mesajları değerlendirir.
 • İnançla ilgili yaklaşımlardan teizm, deizm, materyalizm, pozitivizm, sekülarizm, agnostisizm, ateizm ve nihilizme yer verilir. İnançla ilgili yaklaşımlar ele alınırken “kötülük problemi” üzerinde durulur ve problemin inançla ilgili yaklaşımlarla olan ilişkisine değinilir
 • “Milenyum Tarikatları”, “Kıyamet Tarikatları” gibi adlarla sınıflandırılan yeni dinî akımların ortak yönlerine, ortaya çıkma ve yaygınlaşma sebeplerine ve ülkemize olan yansımalarına güncel örneklerle yer verilir. Dinî değerlerin istismarının olumsuz sonuçlarına değinilir; din istismarının siyasi, ekonomik ve sosyal sebepleri üzerinde durulur. Bu kapsamda FETÖ gibi illegal, çıkarcı yapı ve gruplara değinilir.
 • Batı’da ortaya çıkan “İslamofobi/İslam karşıtlığı” gibi ırkçı akımların gelişmesine sebep olarak gösterilen, hem söylemleri hem de eylemleriyle başta Müslüman halklar olmak üzere dünya üzerinde yaşayan pek çok halka zarar veren, DEAŞ gibi şiddet odaklı, terörist, illegal ve marjinal gruplara değinilir.
 • En'am suresi 59 ve Lokman suresi 27. ayetlerde verilen mesajları değerlendirir kazanımı; öğrencilerin Kur’an-ı Kerim mealini kullanma, Kur’an-ı Kerim’i anlama ve yorumlama, ayetlerde geçen şahıs, yer, konu ve kavramları belirleme becerilerini geliştirici etkinliklerle desteklenir. Bu kapsamda ayetlerin (nüzul sebebi, ana konuları gibi) kısa açıklamalarına öğrenci seviyesine göre yer verilir.
 • Bu ünitede sırasıyla, ‘‘İnançla İlgili Felsefi Yaklaşımlar’‘, ‘‘Yeni Dinî Hareketler’‘, ‘‘Kur’an’dan Mesajlar: En’âm Suresi 59. Ayet ve Lokmân Suresi 27. Ayet’‘ konularına yer verilir. Ünite genelinde konular İslam dininin bakış açısına göre ele alınır.
 • Anahtar Kavramlar inanç, istismar, İslamofobi
Ay Hafta Saat Konu
Yahudilik ve Hıristiyanlık
4 4 2 Yahudiliğin Doğuşu ve Gelişim Süreci
5 1 2
5 2 2
5 3 2 Hristiyanlığın Doğuşu ve Gelişim Süreci
5 4 2
6 1 2 Yazılı Sınav
6 2 2
6 3 2 Yıl Sonu Değerlendirmesi
 • Yahudiliğin doğuşunu ve gelişim sürecini özetler.
 • Hristiyanlığın doğuşunu ve gelişim sürecini özetler.
 • Yahudiliğin; tarihçesine, inanç esaslarına, ritüellerine, sembollerine ve kutsal mekânlarına; İbrani, İsrail, Yahudi ve Musevi kavramlarına; Yahudilerin kitap ve peygamber anlayışına ve günümüz Yahudi mezheplerine yer verilir. Ayrıca “Siyonizm” konusuna değinilir
 • Hıristiyanlığın; tarihçesine, inanç esaslarına, ritüellerine, sembollerine ve kutsal mekânlarına; Hıristiyanlığın kurumsallaşmasında ve inanç esaslarının oluşmasında Pavlus’un rolüne; Hıristiyanların vahiy ve peygamber anlayışına ve Hıristiyan gruplara (Katoliklik, Ortodoksluk ve Protestanlık) yer verilir. Ayrıca “evanjelik akımlar”dan kısaca bahsedilir.
 • Bu ünitede sırasıyla, “Yahudilik” ve “Hıristiyanlık” konularına yer verilir. Ünite genelinde konular, öğrenci seviyesine uygun olarak ana hatlarıyla ele alınır; anlatımda nesnel ve tasviri (betimleyici) bir yöntem benimsenir; dinlerin kendi kavramları ve epistemolojik kabulleriyle tanıtılmasına özen gösterilir. Ayrıca dinlerin ortaya çıktığı ve yayıldığı bölgeler harita üzerinde gösterilir.
 • Anahtar Kavramlar Kitab-ı Mukaddes, Ahd-i atik, Ahd-i cedit, sinagog, teslis, haç, kilise, vaftiz, ritüel, sakrament.
Toplam Tıklama: 1486324   Aktif Ziyaretçi Sayısı: 889
Bu web sitesi en iyi internet explorer 6.0 ve üstü tarayıcılarda ve 1024*728 ekran çözünürlüğünde görüntülenir.