• 12. Sınıf
 • Din Kültürü ve Ahlak B.
Zaman Bilgisi Kazanım Etkinlik Açıklama
Ay Hafta Saat Konu
İslam ve Bilim
9 2 2 Tanışma, Dersin İşlenişi Hakkında Bilgi
9 3 2 Din Bilim İlişkisi
9 4 2 İslam Medeniyetinde Bilim ve Düşüncenin Gelişimi
10 1 2
10 2 2 İslam Medeniyetinde Öne Çıkan Eğitim Kurumları
10 3 2
10 4 2 Müslümanların Bilim Alanında Yaptığı Öncü ve Özgün Çalışmalar
10 5 2 Kur'an'dan Mesajlar: Fatır Suresi 27-28. ayetler
 • Din bilim ilişkisini tartışır.
 • İslam medeniyetinde bilim ve düşüncenin gelişim sürecini değerlendirir.
 • İslammedeniyetinde öne çıkan eğitim ve bilim kurumlarını tanır.
 • Müslümanların bilim alanında yaptığı özgün çalışmaları sınıflandırır.
 • Fatır suresi 27-28. ayetlerde verilen mesajları değerlendirir.
 • İlim öğrenmeyi teşvik eden ayet ve hadislerden örnekler verilir.
 • Kurumlar; cami, mescit, mektep, medrese, daru’l-kurra, daru’l-hadis, beytü’l-hikme kütüphane, rasathane ve şifahane ile sınırlandırılır
 • Geçmişten günümüze Müslümanların bilim alanında yaptığı öncü ve özgün çalışmalara (dil, fıkıh, kelam, tefsir, hadis, tarih, felsefe, coğrafya, tıp, astronomi, matematik, fizik, kimya) ana hatlarıyla yer verilir ve bu çalışmaların diğer medeniyetlerdeki ilmî gelişmelere olan etkisine değinilir.
 • Fatır suresi 27 ve 28. ayette verilen mesajları değerlendirir kazanımı; öğrencilerin Kur’an-ı Kerim mealini kullanma, Kur’an-ı Kerim’i anlama ve yorumlama, ayetlerde geçen şahıs, yer, konu ve kavramları belirleme becerilerini geliştirici etkinliklerle desteklenir. Bu kapsamda ayetlerin (nüzul sebebi, ana konuları gibi) kısa açıklamalarına öğrenci seviyesine göre yer verilir.
 • Bu ünitede sırasıyla, ‘‘Din-Bilim İlişkisi’‘, ‘‘İslam Medeniyetinde Bilim ve Düşüncenin Gelişimi’‘, ‘‘İslam Medeniyetinde Öne Çıkan Eğitim Kurumları’‘, ‘‘Müslümanların Bilim Alanında Yaptığı Öncü ve Özgün Çalışmalar’‘, ‘‘Kur’an’dan Mesajlar: Fâtır Suresi 27-28. Ayetler’‘ konularına yer verilir. Ünite konularının özelliğine göre ayet ve hadislerden ya da sözlü ve yazılı edebiyatımızdan (hikâye, şiir, beyit gibi) örnek metinlerden yararlanılır.
 • Anahtar Kavramlar ilim, bilim, âlim, bilgin.
Ay Hafta Saat Konu
Anadolu’da İslam
11 4 2 Türklerin Müslüman Olmaları
12 1 2
12 2 2 Milletimizin İslam Anlayışının Oluşmasında Etkili Olan Bazı Şahsiyetler
12 3 2 Kur'an'dan Mesajlar: Nisa Suresi 69. Ayet
 • Türklerin müslüman olma sürecini açıklar.
 • Dini anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır.
 • Nisa Suresi 69. ayette verilen mesajları değerlendirir.
 • Horasan, Anadolu ve Balkanlar’da İslamiyet’in yayılmasında ribatların, fütüvvet ve ahilik teşkilatlarının rolüne de kısaca değinilir.
 • Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan şahsiyetlerden; Ebu Hanife, Cafer es-Sadık, Maturidi, Şafii, Eş’ari, Ahmet Yesevi, Mevlana Celaleddin-i Rumi, Ahi Evran, Hacı Bektaş-ı Veli, Yunus Emre, Sarı Saltuk, Hacı Bayram-ı Veli’ye öğrenci seviyesine göre yer verilir. Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan şahsiyetlerin ortak değerimiz olduğuna değinilir.
 • Nisa suresi 69. ayette verilen mesajları değerlendirir kazanımı; öğrencilerin Kur’an-ı Kerim mealini kullanma, Kur’an-ı Kerim’i anlama ve yorumlama, ayetlerde geçen şahıs, yer, konu ve kavramları belirleme becerilerini geliştirici etkinliklerle desteklenir. Bu kapsamda ayetlerin (nüzul sebebi, ana konuları gibi) kısa açıklamalarına öğrenci seviyesine göre yer verilir
 • Bu ünitede sırasıyla; ”Türklerin Müslüman Olmaları”, ”Milletimizin İslam Anlayışının Oluşmasında Etkili Olan Bazı Şahsiyetler”, ”Kur’an’dan Mesajlar: Nisâ Suresi 69. Ayet” konularına yer verilir. Ünite genelinde kronolojik ayrıntıya girilmeden adı geçen şahsiyetlerin dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasına yaptıkları katkılara yer verilir.
 • Anahtar Kavramlar âlim, fakih, tasavvuf, veli
Ay Hafta Saat Konu
İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar
1 1 2 Tasavvufi Düşüncenin Oluşumu
1 2 2 Dönem Sonu Değerlendirmesi
1 3 2 Sömestr Tatili
1 4 2 Sömestr Tatili
2 1 2 Yeni Döneme Hazırlık
2 2 2 Tasavvufi Düşüncenin Ahlaki Boyutu
2 3 2 Kültürümüzde Etkin Olan Tasavvufi Yorumlar
2 4 2 Kur'an'dan Mesajlar: Hucurat Suresi 10. ayet
 • İslâm düşüncesinde tasavvufi düşüncenin oluşum sürecini değerlendirir.
 • Tasavvufi düşüncede ahlaki boyutun önemini fark eder.
 • Kültürümüzdeetkin olan bazı tasavvufi yorumları tanır.
 • Alevilik-Bektaşilikteki bazı temel kavram ve erkanları tanır.
 • Hucurat Suresi 10.ayette verilen mesajları değerlendirir.
 • Edep ve insan-ı kâmil kavramlarının tasavvufi düşüncedeki yerine de değinilir.
 • Yesevilik, Kadirilik, Rifailik, Mevlevilik, Nakşibendilik ve Alevilik-Bektaşilik konularına yer verilir.
 • Cem ve cemevi, musahiplik, razılık ve kul hakkının sorulması, cemde on iki hizmet, semah, gülbank, Hızır ve Muharrem orucu konularına yer verilir. Bu kapsamda;  Hacı Bektaş Veli’nin, Bektaşiliğin oluşumu ve Aleviliğin gelişimindeki rolüne, AlevilikBektaşilikteki “ocak kültürü”ne, “el ele, el hakka ikrarı”na ve “dört kapı kırk makam”a yer verilir; Bektaşilikte musahipliğe “ikrar ve nasip alma” da denildiğine ve bu kavramın İslam tarihindeki muhacir ensar kardeşliğine dayandırıldığına değinilir.  Cemevi; âyin-i cem erkânının yapıldığı, “yol, âdap ve erkân yeri” olarak nitelendirilir; Bektaşilikte ise cemevi yerine “meydan evi” ifadesinin kullanıldığına da değinilir. “Düşkünlükten kaldırma cemi”, “Dardan indirme cemi” ile “Abdal Musa cemi”nden bahsedilir. Âyin-i cem ve cemevi ile ilgili görsellere yer verilir.  Alevilik-Bektaşilikte duaların başında, “Bismişah”, sonunda ise “Allah Allah” lafzının söylendiğine değinilir. “Gülbank” konusunda ise “Lokma Duasına” da yer verilir.
 • Kazanım; öğrencilerin Kur’an-ı Kerim mealini kullanma, Kur’an-ı Kerim’i anlama ve yorumlama, ayetlerde geçen şahıs, yer, konu ve kavramları belirleme becerilerini geliştirici etkinliklerle desteklenir. Bu kapsamda ayetlerin (nüzul sebebi, ana konuları gibi) kısa açıklamalarına öğrenci seviyesine göre yer verilir.
 • Bu ünitede sırasıyla, ‘‘Tasavvufi Düşüncenin Oluşumu’‘, ‘‘Tasavvufi Düşüncenin Ahlaki Boyutu’‘, ‘‘Kültürümüzde Etkin Olan Tasavvufi Yorumlar’‘, “Kur’an’dan Mesajlar: Hucurât Suresi 10. Ayet” konularına yer verilir. Ünite genelinde İslam düşüncesindeki tasavvufi yorumlar; öğrenci seviyesine uygun olarak ayrıntılara girilmeden, nesnel ve tasviri/betimleyici bir anlatımla ele alınır. Tasavvufi yorumların, dinin anlaşılma biçimlerini ortaya koyan birer zenginlik olduğu; bu nedenle de farklı düşünce ve yorumlara saygı duyulması gerektiği vurgulanır.
 • Anahtar Kavramlar tasavvuf, edep, veli, mürşid, insan-ı kâmil, erkân, semâ.
Ay Hafta Saat Konu
Güncel Dinî Meseleler
3 2 2 Dini Meselelerin Çözümünde Temel İlke ve Yöntemler
3 3 2 İktisadi Hayatla İlgili Meseleler
3 4 2 Gıda Maddeleri ve Bağımlılıkla İlgili Meseleler
3 5 2 Yazılı Sınav
4 1 2 Ara Tatil
4 2 2 Sağlık ve Tıpla İlgili Meseleler
4 3 2 Kur'an'dan Mesajlar: En'am Suresi 151 ve 152. Ayetler
 • Dini meselelerin çözümüyle ilgili temel ilke ve yöntemleri analiz eder.
 • İslam'ın ekonomik hayatla ilgili ahlâki ölçülerini yorumlar.
 • Gıda maddeleri ve bağımlılık konusundaki dinî ve ahlaki ilkeleri açıklar.
 • Sağlık ve tıpla ilgili bazı meseleleri dinî ve ahlâki ölçüler çerçevesinde yorumlar.
 • En'am suresi 151-152.ayetlerde verilen mesajları değerlendirir.
 • Güncel dinî meselelerin çözümü için öne sürülen ilke ve yöntemlerin, İslâm âlimlerinin üzerinde icma ettiği temel esas ve hükümlere ters düşmemesi, bu önerilerin “zarûrât-ı diniye” adı verilen kesin hükümlere aykırı olmaması gibi ilkelere vurgu yapılır.  İslam’ın ortaya koyduğu çözümlerin temel amacının, insanların can, nesil, akıl, mal ve din emniyetini güvence altına almak olduğuna dikkat çekilir.  Çözüm önerilerinin fıtrata, yani Allah'ın koyduğu dengeye ve yaratılışa aykırı olmamasına; temel ahlaki değerleri ihlal etmemesi gerektiğine değinilir.  Sorunların ele alınmasında, farklı uzmanlık alanlarına ve kolektif akla başvurulmasının önemi üzerinde durulur.
 • İslam’ın mülkiyet anlayışı, fakirlik problemine bakışı ve fakirliğin çözümü için ortaya koyduğu ilkeler ele alınır.  İslam’da İşçi ve işveren haklarına yer verilir. Ayrıca “İş Sağlığı ve Güvenliği” kapsamında “güvenli yaşam” hususuna da değinilir.
 • Yiyecek ve içecekler konusunda “Eşyada asıl olan ibahadır.” ilkesi kapsamında “yasakların sınırlı, helaller alanının ise geniş olduğu” vurgulanır.  İslam dinine göre yenilmesi ve içilmesi yasaklanmış olan gıdalara örnekler verilir.  Yiyecek ve içeceklerle ilgili yasakların delillerine ve hikmetlerine yer verilir.  Genetiği ve öz niteliği değiştirilmiş yiyecek ve içeceklerin insanın beden ve ruh sağlığı üzerindeki etkilerine değinilir.  Uyuşturucu madde, alkol ve sigara kullanımı ile kumar oynamak gibi bağımlılığa neden olan zararlı alışkanlıklara yer verilir
 • Otopsi, ötenazi, organ nakli, kan bağışı, haram maddelerle tedavi ve intihar konularına ayrıntıya girilmeden öğrenci seviyesi dikkate alınarak yer verilir
 • En'am suresi 151 ve 152. ayetlerde verilen mesajları değerlendirir kazanımı; öğrencilerin Kur’an-ı Kerim mealini kullanma, Kur’an-ı Kerim’i anlama ve yorumlama, ayetlerde geçen şahıs, yer, konu ve kavramları belirleme becerilerini geliştirici etkinliklerle desteklenir. Bu kapsamda ayetlerin (nüzul sebebi, ana konuları gibi) kısa açıklamalarına öğrenci seviyesine göre yer verilir.
 • Bu ünitede sırasıyla, “Dinî Meselelerin Çözümünde Temel İlke ve Yöntemler,” “İktisadi Hayatla İlgili Meseleler”, “Gıda Maddeleri ve Bağımlılıkla İlgili Meseleler”, “Sağlık ve Tıpla İlgili Meseleler”, “Kur’an’dan Mesajlar: En’âm suresi 151-152. Ayetler” konularına yer verilir. Ünite genelinde konular ele alınırken Din İşleri Yüksek Kurulunun yaklaşımlarına yer verilmesine özen gösterilir.
 • Anahtar Kavramlar icma, helal, haram, mekruh, mübah.
Ay Hafta Saat Konu
Hint ve Çin Dinleri
5 1 2 Hinduizmin Doğuşu ve Gelişim Süreci
5 2 2 Budizmin Doğuşu ve Gelişim Süreci
5 3 2 Konfüçyanizmin Doğuşu ve Gelişim Süreci
5 4 2 Taoizmin Doğuşu ve Gelişim Süreci
6 1 2 Yazılı Sınav
6 2 2
6 3 2 Yıl Sonu Değerlendirmesi
 • Hinduizmin doğuşunu ve gelişim sürecini özetler.
 • Buzim'in doğuşunu ve gelişim sürecini özetler.
 • Konfüçyanizmin doğuşunu ve gelişim sürecini özetler.
 • Taoizmin doğuşunu ve gelişim sürecini özetler.
 • Hinduizm’in; tarihçesine, inanç esaslarına, ritüellerine, sembollerine ve kutsal mekânlarına yer verilir.
 • Budizm’in; tarihçesine, inanç esaslarına, ritüellerine, sembollerine ve kutsal mekânlarına yer verilir.
 • Konfüçyanizm’in; tarihçesine, inanç esaslarına, ritüellerine, sembollerine ve kutsal mekânlarına yer verilir
 • Taoizm’in; tarihçesine, inanç esaslarına, ritüellerine, sembollerine ve kutsal mekânlarına yer verilir.
 • Bu ünitede sırasıyla, “Hinduizm”, “Budizm”, “Konfüçyanizm”, “Taoizm” konularına yer verilir. Ünite genelinde konular, öğrenci seviyesine uygun olarak ana hatlarıyla ele alınır; anlatımda nesnel ve tasviri (betimleyici) bir yöntem benimsenir; dinlerin kendi kavramları ve epistemolojik kabulleri ile tanıtılmasına özen gösterilir. Ayrıca dinlerin ortaya çıktığı ve yayıldığı bölgeler harita üzerinde gösterilir
 • Anahtar Kavramlar karma, tenasüh, reenkarnasyon.
Toplam Tıklama: 1486300   Aktif Ziyaretçi Sayısı: 852
Bu web sitesi en iyi internet explorer 6.0 ve üstü tarayıcılarda ve 1024*728 ekran çözünürlüğünde görüntülenir.